Orkland Venstres valgprogram 2023-2027

Foto: Orkland Venstre

Vi i Orkland Venstre er stolte av å være et lokallag av Norges eldste parti. Vår ideologi er sosialliberal, noe som innebærer at vi ønsker stor personlig frihet for hver innbygger samtidig som vi vil ha sterke offentlige tjenester som også hjelper de som trenger det mest på en varm og inkluderende måte.

Vi har alle ansvar for fellesskapet, for miljøet og for hverandre. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er skole, miljø, og flere jobber våre hjertesaker.

Orkland Venstre vil ha en aktiv og utadvendt kommune. Vi vil at kommunen skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune. Kommunen skal være en tydelig og forutsigbar utviklingsaktør som skal stimulere de gode ideene og nyskapende løsningene innenfor all samfunnsbygging.

Orkland Venstre vil jobbe for:

 • Å legge til rette for bosetting og aktivitet i alle deler av kommunen.
 • Å styrke naturmangfold og naturvern i kommunen.
 • Godt, trygt og allsidig skole- og oppvekstmiljø.

Skole og barnehage

Et godt og tilpasset tilbud i barnehage, skole og SFO er viktig for Venstre. Vi vil at Orkland kommune skal være en fremtidsrettet og offensiv utdanningskommune. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt for å møte de behovene som finnes, med fortsatt gode barnehager, plassgaranti og fleksible opptak. Venstre legger vekt på at tilbud i nærmiljøet er viktig, spesielt for barn i barnehage og barneskole.

SFO er en del av det helhetlige skoletilbudet, og kommunen skal ha kvalitetskrav til det tilbudet som gis. Dette bør inkludere leksehjelp og kulturskole.

Gode lærere er fundamentet i en god skole der alle får like muligheter. Det innebærer at lærere må få mulighet til videreutdanning for å møte nye utfordringer i skolen. Det er også viktig å ha flere yrkesgrupper i skolen slik at lærere i større grad kan få være lærere, og slik at skolene kan gi god og tilpasset undervisning der alle opplever mestring.

Elevene skal forberedes på å møte et samfunns- og arbeidsliv i stadig utvikling. Venstre vil at Orkland kommune skal være en foregangskommune for samarbeid mellom skole og bedrifter, fokusere på entreprenørskap og nyskaping og jobbe for bedre tilbud om praktisk tilrettelagt opplæring for de som ønsker det.

Orkland Venstre vil:

 • Ha tett oppfølging av nytilsatte lærere.
 • Skolene må oppgraderes til å bli funksjonelle og tidsmessige. De største utfordringene er ved skolene på  Orkanger og Årlivoll
 • Ha en offensiv utvikling av skole og barnehage i Orkland kommune som tar hensyn til befolkningsvekst og bosetting.
 • At lærernormen skal være en selvfølge og at skoler og barnehager skal ha ressurser nok til å takle korttidsfravær, eksempelvis gjennom en kommunal vikartjeneste.
 • Fortsatt prioritere fleksibelt barnehageopptak.
 • Stille krav til pedagogisk kompetanse i SFO og gi føringer som sikrer kvalitet i tilbudet.
 • Integrere kulturskoletilbudet i SFO/skolens åpningstid.
 • Ha mer innovasjon, kreativitet og teknologi inn i skolen gjennom Ungt entreprenørskap, elevbedrifter og Newtonrom, gjerne i kombinasjon med tilbud i skoleferier.
 • Prøve ut modeller for fleksibel skolestart, senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart.
 • Prøve ut tilbud om sommerskole.

Natur og miljø

Naturen er livsgrunnlaget vårt – den sørger for at vi kan puste inn ren luft, drikke rent vann og spise oss mette hver dag. Den har også gitt grunnlag for norsk velstand og vekst. Bruken av naturressursene må være bærekraftig. De siste 40 årene har menneskers inngripen i naturen halvert verdens bestander av dyr, planter og insekter. Også lokalt må vi hele tiden ta ansvar for det globale naturmiljøet.

I Orkland er det et svært variert naturmiljø, fra holmer og skjær til høyfjellet. Det er 17 verneområder i den flotte kommunen. Her er naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser vernet. Vi skal bruke og utnytte naturgrunnlaget til jordbruk, skogbruk, sjømat og rekreasjon, men vi må ta miljøvennlige valg hele veien – og også reversere tidligere ødeleggelser.

Orkland Venstre vil:

 • Bruke utbytte fra kommunens eierskap i Orkland Energi og TrønderEnergi til energifond som støtter energirådgiving og privat el-produksjon.
 • Orkland skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt.
 • Ambisiøs Energi- og klimaplan for hele Orkland.
 • Varige tiltak mot forurensning fra gruvene på Løkken Verk.
 • Økt fokus på sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning og resirkulering fra jordbruk, handel, offentlige virksomheter og privatpersoner.
 • Stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen.
 • Sikre at tilstanden for villaks er god eller svært god i alle vassdrag i kommunen, og bedre gyteforholdene for sjøørret.
 • Restaurering av kroksjøer og kjeler langs Orkla.
 • Strengt jordvern.
 • Vern av flere inngrepsfrie og sårbare naturområder mot inngrep og nedbygging, eksempelvis Råbygdfjæra/Gjølmesørene.
 • Føre en restriktiv politikk ved motorisert trafikk i utmark.
 • Legge til rette for trygg ferdsel for myke trafikanter, eksempelvis med flere gang- og sykkelstier i kommunen.
 • Bidra til energieffektivisering i strømnettet og i den lokale strømbruken.
 • At nye og eksisterende bygg blir mer energieffektive og miljøvennlige, og at kommunen i større grad bruker massivtre.
 • Jobbe for bedre og mer fleksibelt kollektivtilbud mellom sentra og distriktene i Orkland.

Næringsutvikling og moderne distriktspolitikk

Orkland er en ledende industrikommune innenfor mange sektorer, og har også en servicenæring i sterk vekst. Fremtiden til vårt næringsliv vil bli preget av den pågående natur- og klimakrisen. For å forbli en konkurransedyktig næringsregion vil Orkland Venstre satse på tilrettelegging for en grønn næringsutvikling og verdiskapning.

Orkland Venstre vil legge til rette for næringsareal langs vedtatt veistruktur i kommunen, og utvikle tette bo- og næringsområder som gir grunnlag for utvikling.

Orkland Venstre vil arbeide for:

 • Legge til rette for tilstrekkelig med næringsarealer i tilknytning til eksisterende infrastruktur
 •  Næringsvirksomhet må tilpasses nærhet til boområder.
 • Tiltrekke oss nye industrietableringer som kan bidra til å styrke satsingen på ressursgjenbruk, sirkulærøkonomi (Thamsklyngen) og miljøteknologi.
 • Velfungerende og miljøvennlige transportløsninger for både folk og varer.
 • Prioritere utvikling og sikring av framkommelighet og sikkerhet på hovedveiene (E 39/FV65 og FV710).
 • Styrke småbyen Orkanger som handels- og servicesenter.
 • Jobbe for å beholde og tiltrekke oss flere statlige arbeidsplasser.
 • God bredbåndsdekning i hele Orkland.
 • Stopp i videre vindkraftutbygging i uberørt natur i Orkland.
 • Sikre reindriftens arealer i Orkland, og jobbe for at kommunen bidrar aktivt til å sikre beiteområdene i Trollheimen reinbeiteområde.
 • Beholde kommunalt eierskap i Orkland Energi og TrønderEnergi.
 • Utbygging av ladestasjoner for elbil i alle tettstedene.
 • Flere tilbud om desentralisert utdanning/fjernundervisning for å møte kompetansebehovene i kommunen.

Helse og livsmestring

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Det betyr at vi må forebygge mer, og etter hvert reparere mindre, innenfor psykisk og fysisk helse.

Orkland Venstre vil jobbe for samhandling mellom kommunale instanser og frivillig sektor. Venstre mener det er viktig å legge bedre til rette for at seniorer som kan og vil være en ressurs, kan hjelpe andre seniorer ved å etablere møteplasser og bistå med aktivitet og kontakt. Venstre vil ha en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige.

Det er mange som har behov for et tilpasset bo- og omsorgstilbud. Det kan være funksjonshemmede, folk som sliter med rus og psykiatri, og noen i den store gruppen av de eldste eldre. Det er viktig at disse får et fleksibelt tilbud og større innflytelse på egen hverdag.

Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge. Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Rusavhengighet er en sykdom og må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremfor straff. Alle som sliter med en rusavhengighet, må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart.

Orkland Venstre vil arbeide for:

 • Orkland kommune skal være en aktiv, raus og fremoverlent kommune for å forebygge utenforskap og bidra til å gi arbeidserfaring. Kommunen skal være en aktiv støttespiller og aktør for å få flere i aktivitet og flere i arbeid
 • At kommunen skal tilby gode helse- og omsorgtjenester
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse.
 • Å legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder.
 • Nok omsorgsboliger og bofellesskap med tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass.
 • Riktig kompetanse, og heltidskultur i eldreomsorgen.
 • Være en foregangskommune innen utvikling og bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet.
 • Styrke arbeidet innen demensomsorg, for eksempel ved å utvide aktivitets- og avlastningstilbudet til demente og sørge for at Orkland kommune er et demensvennlig samfunn.
 • Flere lærlingeplasser – kommunen må ta ansvar for kompetansehevingen vi trenger.
 • Å stimulere til bruk av frivillighet gjennom frivilligsentralene, frivillige organisasjoner, og tilby motivasjonslønn til aktive eldre som gjør en innsats innen frivillig arbeid.
 • Jobbe for å beholde og utvikle St. Olavs hospital Orkdal sjukehus i tråd med samfunnet for øvrig.
 • At det satses mer på forebygging, tidlig innsats og lavterskeltilbud innen psykisk helse.
 • Å styrke kompetansen på psykisk helse og rus i skolehelsetjenesten og blant ansatte som jobber med barn og unge i kommunen.
 • Styrke lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer, psykiske og sosiale vansker.
 • Å styrke tilbudet til pårørende til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser.
 • Forbygge drop-out og utenforskap gjennom forpliktende tverrfaglig samhandling (politisk nivå, helsetjenesten, næringslivet, Nav og frivillig sektor).

Kultur, frivillighet og idrett

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Det er derfor viktig at det er enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet vårt.

Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er lek, samvær, integrering, dugnad, konkurranse og folkehelse. Orkland Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele kommunen, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

For at etterkommerne våre skal forstå den utviklingen som har skjedd i samfunnet er det viktig å ta vare på historien. Museene er viktige samlere og formidlere av kunnskap. De lokale historielagene er viktige for å bevare vår fortid.

Orkland skal være en kulturkommune. Vi skal legge til rette for at det mangfold av frivillige kulturaktørene skal få utvikle seg, samtidig som vi støtter opp om nye. Et godt kulturliv skaper merverdi og trivsel i lokalsamfunnene. Samtidig skal vi også støtte opp under det profesjonelle kulturliv ved benytte oss både av lokale og nasjonale aktører der dette er mulig.

Orkland Venstre vil:

 • Ansette en prosjektleder med formål å planlegge et fremtidig regionalt kulturhus sentralt på Orkanger. Kulturhuset skal minimum inneholde kino, bibliotek, øvingslokaler og en større kultursal. Øvrig innhold avklares gjennom et grundig utredningsarbeid. Orklandbadet viser at det er ikke langt til Orkanger dersom tilbudet er godt nok.
 • Sikre tomteareal i Orkanger sentrum for fremtidig kulturhus
 • Utvikle ungdomstilbudet slik at det blir flere formelle og uformelle møteplasser på ettermiddag/kveld.
 • Et godt bibliotektilbud i hele kommunen.
 • Arbeide for en ambisiøs temaplan for kultur.
 • Etablere en helhetlig frivillighetspolitikk.
 • Gi frivillige lag og organisasjoner reduksjon og/eller fritak for kommunale gebyrer på vann, avløp, byggesak o.l.
 • Kommunens bevilgninger til kulturscene og kino må minimum ligge på dagens nivå. Som regionens hovedstad bør Orkanger ha tilbud om konserter og forestillinger på et høyt nivå for det brede lag av befolkningen.
 • Starte opp en ordning med digitalt kommunalt aktivitetskort/fritidskort for alle barn mellom 6-18 år.
 • At Orkland skal være en MOT-kommune og vil sørge for at dette omfatter alle skolene.
 • At et helhetlig kulturarbeid skal øke samarbeid mellom frivillige kulturaktører og kulturskolen.
 • Stimulere innvandrere til å bli aktive i kulturlivet.
 • At Orkland skal være en aktiv støttespiller til idretten, med en egen idrettskonsulent/-rådgiver som kan bidra og støtte opp om Idrettslagenes utbygging og drift av idrettsanlegg.
 • Rimelig husleie for lag og organisasjoner, spesielt rettet mot barn og unge.
 • Legge til rette for god aktivitet ved museene, og at den lokale kunnskapen de sitter med formidles til yngre generasjoner (f.eks. i skolen) på en god måte.
 • Stimulere og støtte lokale prosjekter som verner og vedlikeholder kulturlandskapet.
 • Utvide påbegynt arbeid med kulturminneplan til å gjelde hele Orkland. Vi vil arbeide for realisering av tiltaksdelen i planen.

Orkland venstre vil fortsatt støtte:

 • Tilskudd til drift og vedlikehold av løyper, private veier og parkeringsplasser som er viktige utfartsveier for friluftsliv i kommunen.
 • Lokale initiativtakere som setter i gang med større arrangementer, konserter, festivaler og oppsetninger.
 • Den kulturelle spaserstokken i hele Orkland og i samarbeid med frivillige videreutvikle gode kulturtilbud i helseinstitusjonene.
 • Det gode arbeidet som gjøres i kulturskolen, samt legge til rette for at enda flere får tilbud innenfor ønsket disiplin i Orkland.
 • Private eiere slik at de kan få tilskudd til å vedlikeholde og sette i stand verneverdige eiendommer.