SKOLEPOLITIKK

Svar på spørsmål fra Trintom FAU V/ Lasse Øverlier. Her kan du se svar fra Gran Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1 : Når skal utbyggingen på Trintom skole starte ?

Svar : Å sette en konkret dato er ikke lett, men vi vil jobbe for en oppstart av byggevirksomhet sommer/høsten 2008. Prosjektgruppen ved Trintom var ikke helt i mål da prosjektet ble stoppet, vi ser det som avgjørende at denne gruppen blir videreført i den videre prosessen med utbygging av Trintom.

2 : Hvor mange elever mener ditt parti at Trintom skole skal bygges ut for ? og i hvilket tempo ?

Mennesker

Svar : Venstre mener at Trintom skole bør bygges ut for et elevtall på 280 elever i ett byggetrinn. Vi ser det som urealistisk at skolen skal bygges ut til et elevtall på 350 elever, da
vi mener dett ikke er et realistisk elevtallvekst for Trintom krets.

3 : Mener ditt parti at dere er bedre skikket til å vurdere farlig skoleveier enn arbeidsgruppa som leverte sin innstilling i fjor vår ?
Hvorfor stemte ditt parti for endringer som fratok 5.-7. klasse skoleskyss på mange av disse farlige strekningene i kommunestyret i juni 2006 ?

Svar : Nei.
Da venstre ikke har vært representert i kommunestyret for inneværende periode, var vi følgelig heller ikke med på denne avstemningen.

4 : Vil ditt parti ta initiativ til, eller være med på , å få vedtatt hele anbefalingen fra den nevnte arbeidsgruppa, også for 5.-til 7. klasse, som kommunens grunnlag for farlig skoleveier i skoleskyssordningen før neste sommer ? Eventuelt hvorfor ikke ? ).

Svar : Ja.

Skolebarn

Venstres hovedmål er at gang og sykkevei skal være tilgjengelig for alle elever i kommunen. Inntil dette er på plass må vi sikre at elever kommer seg trygt til å fra skolene. Skoleskyss handler også om trygghet på ventelommer og ikke minst sikkring i buss / drosjer.
Det må legges til rette for forutsigbarhet når det gjelder skyss, alle elever bør ha fått informasjon angående sitt skysstilbud før skolestart, dette gjelder ikke minst elever/foreldre ved 1.trinn. De fleste skoler har følgeordninger til de minste elevene ved skolene, dette er en ordning Venstre setter stor pris på, ikke bare når det gjelder skyss men trygghet generelt.

Med Vennlig Hilsen
Gran Venstre V / Leder
Ketil Schjerverud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**