Harstad Venstres program for 2007-20011

I programmet er Harstad Venstres lokale hjertesaker og ting vi vil kjempe for i perioden som kommer. Venstre er ærlig og fører politisk regnskap, slik at DU som velger kan være sikker på at vi holder det vi lover. I den kommende perioden vet vi alle at stram kommuneøkonomi vil begrense vår handlefrihet, både i posisjon og i opposisjon, derfor er en rekke større prosjekter utsatt til neste periode. Vi må prioritere å få på plass en god økonomisk styring, og prioriterer derfor det viktigste først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

logoV

Foto: l

Harstad Venstres program for perioden 2007-2011

Klikk på overskriften og du vil få mer info om hvert av programområdene.

1. Mer frihet, mer ansvar
Venstre er et sosialliberalt parti ideologisk inspirert av den sosiale liberalismen. Å være liberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

2. Harstad -den ressurssterke kompetansebyen
Den menneskelige kompetansen er nøkkelen for Harstad utvikling og for den enkeltes muligheter. Venstre vil ha en skole for kunnskap og dannelse.

3. Et kreativt og nyskapende Harstad
Harstad skal være en motor for nyskaping og vekst for regionen. For å få til dette fokuserer Venstre på å skape et godt næringsklima, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til å bedre velferdstilbudet.

4. En by basert på kultur
Kulturell virksomhet har stor betydning for Harstad både gjennom økt livskvalitet for den enkelte, den økonomiske nytteverdi og ikke minst kulturens egenverdi.

5. Harstad — en moderne miljøby
Venstres frihetsbegrep omhandler også friheten til å leve i et rent miljø både for dagens og fremtidige generasjoner. Global oppvarming er vår tids største trussel, alt annet blir ubetydelig i forhold. Derfor må en bærekraftig utvikling ligge som grunnstein for all politikk som utformes i Harstad Venstre vil at Harstad skal være en av verdens mest miljøvennlige byer.

6. Mer til de som trenger det mest
Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, fremfor å smøre tynt ut over alle. I et sosialliberalt samfunn er det viktig med hjerterom for de som faller utenfor det store fellesskapet. Men sosialpolitikken må gå bort fra moraliseringen ovenfor de svakeste og gjøre dem til offer, men istedenfor behandle dem som likeverdige mennesker og gjenreise deres verdighet.

7. En åpen by
For Venstre er åpenhet og toleranse nøkkelverdier. Toleranse ovenfor at mennesker er forskjellig er viktig for å gi hvert enkelt menneske frihet til å søke det gode liv. Åpenhet rundt demokratiske prosesser er viktig for å sikre borgeren innsyn i styringen av byen. Et demokratisk samfunn handler om at den enkelte har en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag og sine omgivelser. Respekten for det lokale selvstyret gjennomsyrer Venstres politikk. Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning er viktig for at folk skal kunne se sine byråkrater og politikere i kortene, og for å hindre maktmisbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**