Klima – en sak i årets kommunevalgkamp?

Tidlig i august ble alle partienes 1.kandidater utfordret til å svare på tre spørsmål på NRK torget. I Sandnes er det kun tre partier som har lagt ut svar på spørsmålene. Venstres 1.kandidat, Tove Frantzen, er en av de som har svart. Les svarene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1: Vil du/partiet ditt kutte i klimagassutslippene lokalt de neste fire årene?
2: Hvilke tiltak vil dere sette i verk?
3: Hva vil du selv gjøre — personlig — for å redusere utslippene?

Klimagassutslipp er absolutt et globalt problem, men samtidig en nasjonal og lokal utfordring.
Derfor skal vi handle i Sandnes! Miljø er en sak for hver og en av oss!
Sandnes Venstre mener at det er både rett og selvsagt at vi setter mål for reduksjon av klimagassutslipp i vår egen kommune. Vi vil ha klimaregnskap for kommunen og en plan for reduksjon av klimagasser.

I Sandnes har vi en god miljøplan, og til høsten skal vi vedta en som blir enda bedre. Venstre skal kjempe for at forslagene til resultatmål og tiltak om energi og utslipp av klimagasser blir vedtatt — og satt ut i livet!

Energibruk, oppvarming og transport er områder som står for store deler av utslippene. På disse områdene har det god effekt å sette i gang tiltak, og det er også mulig å sette i gang tiltak lokalt.

Venstre vil at nye bygg skal være lavenergibygg og kunne bruke fornybare energikilder. Og dette gjelder selvfølgelig også kommunale bygg! I større utbyggingsområder bør det vurderes om det er mulig å etablere fjernvarmeanlegg.
I eksisterende kommunale bygg må det vurderes hvordan det er mulig å redusere energibruken, og kommunen må gå foran som et god eksempel ved å redusere bruken av olje til oppvarming. Kommunen må ta i bruk fornybare energikilder der det er mulig.

Transport er en kjempeutfordring i en by hvor køene på veiene blir lengre og lengre. Å få på plass et veinett som fungere er nødvendig. Venstre mener at det er viktig å få på plass firefelt på E-39 forbi Bogafjell og bru over Gandsfjorden. Begge disse tiltakene er nødvendig for å få til en mer effektiv transport. Samtidig mener vi at det er nødvendig å øke antallet som velger å benytte kollektive reisemåter. Og skal innbyggerne i Sandnes velge å ta bussen isteden for bilen, må bussen være en attraktiv reisemåte. Da må det gå en buss når du har behov for det, og du må komme raskt fram. Derfor vil Venstre ha flere kollektivfelt, og det bør settes opp ekspressbusser mellom de store boområdene og steder med mange arbeidsplasser. Klarer vi å få flere arbeidsreiser over på det kollektive klarer vi både å redusere utslippene av klimagasser og skape bedre forhold for bl.a. næringslivet. Mange har også mulighet til å bruke sykkel som transportmiddel, men noen ganger kan det oppleves som ekstremsport. Venstre vil ha bedre og sikrere sykkelveier, og gjerne en "sykkelmotorvei" til de mange arbeidsplassene på Forus.

Miljø er en sak for hver og en av oss. Når det kommer til oss selv er det lett å tenke at det jeg kan bidra med er dråper i havet. Samtidig er det slik at bare vi er mange nok som bidrar med dråper så kan det bli en del større etter hvert!
Jeg gjør allerede noe. Jeg holder kjørelengden på bilen min på under 8000 km i året, og jeg kildesorterer og leverer glass, metall og plast til gjenvinning. Jeg prøver alltid å være bevisst på strømbruken ved bl.a å vente med å sette i gang oppvaskmaskin og vaskemaskin til de er fylt opp, og jeg har termostat med dag- og nattsenkning i stua. Samtidig har jeg valgt å ikke ha tørketrommel.
Samtidig har jeg nok mer å gå på. Jeg kan bli bedre på å ta batteriladere ut av støpselet og slutte med å la elektriske apparater stå på "stand by". Jeg ønsker at min neste bil skal være en hybrid (kombinasjon av bensin og elektrisitet) og jeg bør nok skaffe meg en ny sykkel ..

Svarene kan også leses, og kommenteres, på NRK Torget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**