Rettferdig handel i Giske

Giske Venstre vil i kommunestyremøte 29. april fremje ein interpellasjon om Fairtrade.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For bønder i fattige land, er det ikkje sjølvsagt å få dekke grunnleggjande behov som tilgang på mat, reint vatn, medisinar og skulegang for borna. Mange fattige bønder er avhengige av å selje varene sine på verdsmarknaden. Ofte er prisane så låge at dei ikkje eingong dekker produksjonskostnadane.

Fairtrademerket

Foto: Fairtrade

Fairtrade arbeider for at internasjonal handel skal forgå på et berekraftig grunnlag som set menneske i stand til å leve, ikkje berre overleve. Fairtrade betalar derfor alltid ein garantert minstepris som gjer at bøndene klarer seg, også i tider med svært låge prisar.

Det er et stort behov for utvikling i mange fattige land. Derfor blir det gitt ei ekstra betaling, i tillegg til den garanterte minsteprisen, når det blir handla innanfor Fairtrade-systemet. Desse pengane vert sette av i et eige fond som vert forvalta av bøndene og arbeidarane sjølve. Dette gjer at utviklinga skjer på deira egne premissar. Gjennom fondet vert det investert i prosjekter som skal fremje sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. Desse ekstra pengane, har gjort det mogeleg å bygge vegar, helsestasjonar, nye bustader og skular.

Giske Venstre meiner rettferdig handel er ein god måte å hjelpe dei som treng det mest. Vi ønskjer at Giske kommune og innbyggjarane også gjennom sin handel skal vere med å ta ansvar for utvikling blant fattige i u-land. I dette ligg det at kommunen arbeider aktivt med å auke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merka produkt her i Giske. Kommunen må gå føre ved å gjere vedtak om å støtte Fairtrade, og å servere Fairtrade-merka kaffi og te til dei tilsette og i møte. Fairtrade-merka produkt må brukast i skulane og i andre kommunale verksemder. Giske Venstre ønskjer å leggje til rette for at innbyggjarane og bedrifter i det daglege skal kunne støtte dei fattigaste i utviklingsland. Derfor vil vi arbeide for at kommunen vår skal bli ein rettferdig-handel kommune.

Interpellasjonen er sendt ut til kommunestyremedlemmane saman med sakspapira til kommunestyremøtet, og interpellasjonen kan du lese her:

Interpellasjon Fairtrade i Giske kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**