Harstad Venstres program 2007-2011 del 1

MER FRIHET – MER ANSVAR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1 MER FRIHET — MER ANSVAR

Venstre er et sosialliberalt parti ideologisk inspirert av den sosiale liberalismen. Å være liberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

VENSTRES VISJONER FOR HARSTAD

Venstre har en visjon om å utvikle Harstad til den beste byen å vokse opp i og være i Nordnorge. Vi kan prioritere barn og unge, vi kan prioritere skolen og vi kan prioritere medmenneskelighet. Menneskene som bor her har fra naturens side fått flere fortrinn, det er opp til oss å videreutvikle den til noe mer. Harstad venstre ønsker å få deg til å gjøre mer for byen din, med naturen på vår side, er det opp til å åpne øynene for hva vi kan få til.

Byen må ta vare på nærmiljøet sitt, samtidig som den tar sin del av det globale ansvar for rettferdighet og miljø. Harstadborgere skal ha kontroll over sitt eget liv og gies mulighet til å utvikle seg selv på sine egen premisser. Moderne og nytenkende løsninger skal prege utviklingen av byen. Å stemme Venstre gir deg nettopp denne balansen: Medmenneskelighet, en ansvarlig og fornuftig økonomisk og fremtidsrettet politikk og samtidig frihet til å kunne få utvikle seg selv i jobben og i samfunnet.

Harstad skal være i et regionalt samarbeid med Sortland, Stokmarknes, Lødingen og Narvik og jobbe sammen med disse for å styrke hele Hålogalandsregionen. I denne sammenhengen er samarbeid om infrastruktur for å sikre trafikkgrunnlag for å få Evenes som hovedflyplass for regionen, og gode logistikkløsninger mot jernbanen i Narvik, mot Lofast og Senja for å serve hele regionen innenfor persontransport, varehandel og turisme.

DEN SOSIALE LIBERALISMEN

Individet og fellesskapet
Venstre er et sosialliberalt parti ideologisk inspirert av den sosiale liberalismen. Å være liberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Derfor setter Venstre alltid det enkelte menneske i sentrum, ikke grupper eller klasser. Alle mennesker er likeverdige, men ingen er like.

Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst. Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne handlinger og hensyn til sine medmennesker. Mennesker som har frihet, har også ansvar for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på alle, også livsgrunnlaget til våre etterkommere. Individets frihet må alltid balanseres opp mot individets plikter overfor fellesskapet og ikke begrense andres reelle frihet.

Borgeren, det offentlige og markedet
Venstres kommune er ikke minimalkommunen eller formynderkommunen; Venstres kommune er borgernes kommune som styres gjennom borgernes makt og deltakelse. Det er ikke det offentliges oppgave å løse alle menneskets utfordringer. Det sosialliberale samfunnet forutsetter en god maktbalanse mellom enkeltmennesket, frivillig sektor og demokratiske fellesskapsløsninger ivaretatt av det offentlige.

Venstre bygger sin økonomiske politikk på markedsøkonomien. Forutsetningen for et velfungerende marked er politiske og juridiske spilleregler. Å bekjempe uheldig markedskonsentrasjon er avgjørende for å sikre fri og sunn konkurranse. Rettferdig handel skal tilstrebes.

VIKTIGE SOSIALLIBERALE PRINSIPPER

Valgfrihet gir reell frihet
Venstre vil øke individets reelle frihet. Det er den enkelte borger selv som er best i stand til å definere sin måte å leve det gode liv på. Dette forutsetter valgfrihet og et samfunn med rom for mangfold og forskjeller.

Likeverd og like muligheter
Alle mennesker har lik verdi. Derfor arbeider Venstre for likeverd og likestilling mellom mennesker, uansett kjønn, etnisk eller religiøs tilhørighet. Det er ingen motsetning mellom å være likeverdige og det å være forskjellige. Venstre er mer opptatt av at alle skal ha et likt utgangspunkt enn at alle skal være like. Med dette skiller vi mellom ulikhet som skyldes egne valg og innsats, og ulikhet som skyldes forhold utenfor individets kontroll.

Nærhet og forenkling
Venstre mener beslutninger må fattes nærmest mulig den det gjelder. Den sosialliberale visjon om et demokratisk samfunn handler om at den enkelte har en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag og sine omgivelser. Respekten for det lokale selvstyret gjennomsyrer Venstres politikk. Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning er viktig for at folk skal kunne se sine byråkrater og politikere i kortene, og for å hindre maktmisbruk.

Nyskaping, inkludering og fremtidsoptimisme
Venstre har sterk tro på enkeltmenneskers skapertrang og virkelyst. Derfor er entreprenørskap og innovasjon viktig. Mennesker som tør å satse på egne ideer og evner er helt sentralt for verdiskapningen. Å skape nye arbeidsplasser er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten.

Nyskapning forutsetter toleranse og inkludering av alle borgerne i samfunnet. Samfunnet må være åpen for nye ideer og impulser. Venstre ønsker et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Kampen mot alle former for intoleranse, maktmisbruk og overgrep mot enkeltindividet er viktig å føre i Harstad, i Norge så vel som ute i verden.

Miljøvern og fremtidsoptimisme
Sosialliberalismen ser det som selvsagt at vi tar vare på den jorden vi lever på, som er selve grunnlaget for alt liv og all aktivitet. I prinsippet er det snakk om å overlate kloden i den stand vi overtok den, og på den måten å ta våre etterkommere på alvor.
Det offentlige må være en sterk premissleverandør for en god miljøpolitikk. Sosialliberalismens fokus på ansvar kommer også inn på dette feltet; nye løsninger som gagner miljøet skal belønnes mens handlinger som truer bærekraftig utvikling må tilsvarende straffes.

Sosialliberalismen er visjonær og fremtidsoptimistisk. Forskningsutvikling, bedre teknologi og en globalisert økonomi gir menneskene nye og bedre muligheter. Det er også det beste grunnlaget for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**