Harstad Venstres program 2007-2011 del 2

HARSTAD – DEN RESSUSRSTERKE KOMPETANSEBYEN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


2. HARSTAD – DEN RESSURSSTERKE KOMPETANSEBYEN

Den menneskelige kompetansen er nøkkelen for Harstads utvikling og for den enkeltes muligheter.

KUNNSKAP OG TOLERANSE I SKOLEN
Venstre mener en god skole er noe av det viktigste vi kan gi våre barn og unge. Da er det viktig at læringen er tilpasset den enkelte elev. Skolen er det viktigste redskap for kunnskapsformidling og sosial utjevning. Skoleeieren Harstad Kommunes jobb er å sørge for de best mulige rammebetingelsene for Harstadskolen. Det er også kommunens oppgave å kvalitetssikre skoletilbudet.

BARNEHAGER OG SFO — EN TRYGG OG GOD OPPVEKST
Barns første møte med offentlige tilbud er barnehagen. Harstad Venstre mener at å satse på barna betyr å gi et tilbud med høyest mulig kvalitet. Barna våre er de vi først og fremst må ta et ansvar for. Derfor er kvalitet og kvalitetssikring nøkkelord for en god barnehage.

Venstre vil:
– At barnehageutbygginger skal være gjennomtenkt og sikre uteområde og inneklima.
– Ikke godta at midlertidige løsninger blir permanente
– At barnehagene må sikres kompetente medarbeidere og pedagoger og at kommunene skal være villig til å betale for denne kompetansen.
– At SFO som foreldrene betaler for, må kvalitetssikres og gi barna et meningsfullt tilbud. Kommunen skal lage klare rettningslinjer for og finansiere et kvalitetstilbud.
– At det skal være lik subsidiering av private og offentlige barnehager.
– Opprette et fleksibelt barnehagetilbud tilpasset foreldrenes hverdag. Mange foreldre har ikke arbeidstid fra 8 til 16, de må også kunne sikres et godt tilbud.

HARSTAD VENSTRES SKOLEPOLITISKE MANIFEST

Store ambisjoner
Harstad Venstre har store ambisjoner for Harstadskolen! Harstadskolen er grunnsteinen i Harstads utvikling og for den enkeltes muligheter og en av de viktigste faktorene for hvor attraktiv Harstad er for foreldre å bo i. Venstre vil derfor sette fokus på skolens muligheter og kvalitet og gi lærerne og skolene frihet til å selv styre skolen innenfor rammene av det nasjonale planverket.

Grunnleggende kunnskaper
Venstre vil sette fokus på at alle elever skal sikres grunnleggende kunnskaper. Når halvparten av elevene ikke kan gangetabellen når de begynner på ungdomsskolen vitner det om et behov for mer fokus på grunnleggende kunnskaper.

Sats på læreren!
Venstre vil satse på læreren, fordi vi mener at læreren er nøkkelen for å skape den gode skolen. Læreren skal få autoritet på grunn av faglig tyngde, samt være en person som bryr seg og stiller krav og setter grenser. Venstre vil styrke etterutdanningen av lærerene i Harstadskolen. Harstad Venstre går inn for at hver lærer i Harstadskolen skal få et kompetanseår hvert 7.år til etter- og videreutdanning eller å praktisere et annet yrke.

Forpliktende samarbeid mellom alle utdanningsnivå i Harstad
Venstre vil bygge den gode samtalen mellom universitetslæren, gymnaslæreren, ungdomsskolelæreren, barneskolelæreren og førskolepedagogen. Økt kontakt mellom de forskjellige utdanningsnivå skal sikre mer kompetanseutveksling og samarbeid. Få byer i Norge har et så bredt og dynamisk kompetansemiljø som Harstad. Disse miljøene befinner seg nesten i skolegården og er en kjemperessurs som må utnyttes. Det er viktig for elevenes motivasjon, forståelse og utvikling at de også får et innblikk i mulighetene og utfordringene som finnes på høyere utdanningsnivå. Venstre vil også styrke rådgivningstjenesten, både med kompetanse og flere stillinger.

Harstad by som en ressurs i undervisninga
Tromsø by må aktivt brukes i undervisninga. Historie, miljø, institusjoner og kulturarrangementer med lokal tilknytning må brukes aktivt i undervisninga. Det er viktig å bygge en lokal identitet hos barn som vokser opp her derfor bør Trondarnes Museum, Trondenes kirke, , Anne Rogde, Grøtavær Brygge, og Kulturhuset må få en sentral plass i undervisningen med gratis arrangementer og temaundervisning. Harstad Venstre ønsker å få til et prøveprosjekt med kombinert seil- og sjømannskapskole om bord i Anna Rogde, faste Vikingedager på Trondenes for barn, flere kulturarrangementer i storsalen med skoleelever som opptrer (modell fra GP for Hagebyen skole), mer penger til skolene for transport og billetter for elever fra hele kommunen til kulturelle arrangementer, utstillinger og opplevelser.

Gi Harstadskolen de lærerne den fortjener
Harstadskolen er fullstendig avhengig av dyktige lærere for å nå det høye ambisjonsnivået som Venstre har satt. Harstad Kommune må derfor som skoleeier ta ansvar for lærernes kompetanse og etterutdanningsmuligheter. Faglig dyktige lærere åpner muligheter for å gi skolene stor pedagogisk frihet. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i opplæringen. Skolen må også få mer frie midler som de selv kan prioritere bruken av.

Fritt skolevalg
Forskjellige pedagogiske metoder forutsetter også at elevene i grunnskolen gis fritt skolevalg, med lovfestet rett til å gå i egen skolekrets. Dette gjør at elever som ønsker en alternativ private skoler, for eksempel Montessori eller en internasjonal skole, vil kunne få mulighet til dette.

Individtilpasset opplæring
Alle mennesker er ulike og den største urett man kan gjøre er å behandle alle likt. Venstre vil derfor ha en skole hvor undervisningen i større grad er tilpasset hver enkelt elev. Det betyr blant annet at man kan åpne for forskjellige pedagogiske løsninger på forskjellige skoler. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. Eleven må ha rett til en egen individuelt tilpasset opplæringsplan som han eller hun selv er med på å utforme.

Rettferdige karakterer

For Venstre er det viktig at tester i skolen først og fremst brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge opplæringen bedre, og at karakterer fastsettes på en mest mulig riktig og rettferdig måte. Forskjellige metoder for vurdering bør derfor kunne benyttes i større grad.

Den Kulturelle Skolesekken
For å gi skolebarn og ungdom en rikere skoledag med vekt på å oppleve, skape og lære innenfor teater, billedkunst, kunsthåndverk, film og musikk er det viktig å videreføre og videreutvikle Den Kulturelle Skolesekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**