Harstad Venstres program 2007-2011 del 4

EN BY BASERT PÅ KULTUR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


4. EN BY BASERT PÅ KULTUR

Kulturell virksomhet har stor betydning for Harstad både gjennom økt livskvalitet for den enkelte, den økonomiske nytteverdi og ikke minst kulturens egenverdi.

HARSTAD — EN LEVENDE KULTURBY
Kulturell virksomhet har stor betydning for Harstad både gjennom økt livskvalitet for den enkelte, den økonomiske nytteverdi og ikke minst kulturens egenverdi. Allerede i dag er kultursektoren den næringssektoren som vokser mest. Det er derfor viktig å videreutvikle kulturtilbudet. Venstre satser på kultur som et av de viktigste virkemiddelene for å gjøre Harstad til en enda bedre og mer attraktiv by, der trivsel, opplevelser og livskvalitet står i sentrum.

Venstre vil:
– Harstad beholder sin rolle som en levende kulturby som profilerer seg gjennom kulturell bredde, Festspillene og andre festivaler, utstillinger og design.
– Gi kulturpolitkken høyere prioritet og større handlingsrom
– Gi alle et rikt og variert kulturtilbud gjennom kommunal tilrettelegging av arealer og lokaler, samt være pådrivere for å få Destinasjon Harstad til å tilrettelegge for kollektiv persontransport til arrangementer i samarbeid med Hurtigruten Group, Nordtrafikk (Veolia), Harstad Taxi og private busstransportselskaper.
– Sikre bibliotekenes bedre driftsøkonomi, øke innkjøpene og ha lengre åpningstider
– Legge bedre til rette for amatører og profesjonelle frigruppers muligheter til å utfolde seg i byen

SAMSPILL MELLOM KULTUR OG NÆRING

Harstad trenger, i tillegg til bredde og mangfold, også å profilere seg sterkere på områder der kultur- og næringsvirksomhet kan spille sammen for å løfte frem byen nasjonalt og internasjonalt.

Venstre vil:
– At kulturpolitiske prioriteringer skal være en strategisk målsetting i arbeidet med byens utvikling.

BYUTVIKLING I SENTRUM
Venstre mener det er veldig viktig å prioritere byutvikling i Harstad. Vi må ta vare på og utvikle bylivet og sjølinjen. Slik at byen blir et attraktivt område for byens borgere. Venstre kommer fortsatt til å stå imot press fra private utbyggere som krever arealer ved sjøen, vi vil at mulighetene for langsiktig planlegging for praktisk drift av Harstad Havn KF skal være prioritert. Det er viktig at Harstad kommunen har et langsiktig planperspektiv.

Venstre vil:
– Satse på Harstad sentrums sjølinje, deriblant videreutvikling av Havnepromenaden, opprustingen av Havnebygget og "Stien ved sjøen".
– Gi høy prioritet til den estetiske siden ved utforming av Harstad. Det gjelder krav til bygningenes arkitektur, men det må også lages vedtekter for skilt og reklame for å hindre visuell uorden.
– At kunstnere bør i større grad samarbeide med arkitekter og byplanleggere slik at bygninger og områder arkitektonisk utformes slik at de blir gode møteplasser, gjerne ved at en får et estetisk utvalg for å ivareta byens kvalitet

SOSIALLIBERAL SKJENKEPOLITIKK
Venstre mener at individet er ansvarlig for sine egne handlinger. Kommunens ansvar er å skaffe en fornuftig og helhetlig skjenkepolitikk som innbyggerne forstår og kan akseptere.

Venstre vil:
– At skjenkebevilgninger skal være lett å få, men også lett å miste.
– Gi kaféer og utesteder gode og liberale rammebetingelser slik at Harstad har et yrende uteliv. Men skjenkepolitikken skal ikke være grenseløs, hverken med hensyn til antall skjenkesteder eller stengetider. Det viktigste er prinsippet om likebehandling og forutsigbarhet.
– Gi rom for lengre skjenketider på 2.juledag
– Åpne for avvik i skjenkebestemmelsene ved vesentlige arrangement og andre festivaler som faller på ukedager.

BARN OG UNGE I SENTRUM
Barn og unge er samfunnets største ressurs, derfor må politikken i større grad ta hensyn til deres behov og ønsker. Venstre ønsker at barn og ungdom skal være med å påvirke utviklingen av Harstad.

Venstre vil:
– Arbeide for flere fritidsaktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøene. Herunder få opp driften av flere ungdomsklubber utenfor sentrum og Plastelina.
– Støtte det frivillige arbeidet og barn og unges egne initiativ, fysisk tilrettelegging av rimelige lokaler og opparbeiding av utearealer.
– Sikre at lokale og partinøytrale ungdomsråd får innflytelse på utforming av nærmiljø og lokale aktiviteter.
– At barn og unge også utenfor tradisjonell organisert aktivitet, må bli informert om kommunale planer og beslutninger, og få mulighet til å delta aktivt og påvirke egne oppvekstvilkår.
– At det skal settes av midler til ungdom utenfor organisert aktivitet
At utekontakten og andre lignende initiativ skal styrkes.

IDRETT FOR ALLE
Hele Harstads befolkning skal ha mulighet til å delta i idrett og friluftsliv. Dette gjelder også for dem som ikke er med i den organiserte idretten. Alle må ha mulighet til å drive aktivitet på egne vilkår og selv bestemme hvilken form og innhold aktivitetene skal ha.

Venstre vil:
– Gjenåpne Kanebogen svømmehall
– Prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett
– At bruk av idrettshaller skal være gratis for skoler og barnehager på dagtid
– At bruk av idrettshaller skal være gratis i helgene for barne- og ungdomsidretten, hvis det er ledig kapasitet
– Utvikle Folkeparken med separate ski og helårs gangveier
– Gjøre Harstad til foregangskommune for "snarveiprosjekter" mellom bydelene
– Gjøre billettene ved Grottebadet rimeligere for alle byens innbyggere, spesielt barn og eldre.
– Tilrettelegge for lavterskeltilbud også for brukere med funksjonshemming
– Fremme utvikling av nærmiljøanlegg for aktivitet i bydelene
– Utvikle Harstad som en viktig vintersportsby, herunder tilrettelegge for en helårs ishall for skøyteidretten
– Støtte viktige breddeidrettsarrangementer i byen.


HARSTAD KOMMUNE — MER ENN BARE BYEN

Harstad kommune består av mer enn bare bykjernen. For Venstre er det viktig å sikre lokaldemokratiet. Vi vil derfor gi utviklingslag utenfor bykjernen økonomiske midler for å ivareta utviklingen lokalt. Høringsuttalelser fra utviklingslag og bydelsråd må vektlegges, spesielt i sammenheng med trafikksikringstiltak og reguleringssaker. Harstad kommune med et sentrum med sitt særpreg, men også et stort distrikt. Det er derfor viktig at Harstad tar vare på og utvikler hele kommunen, både for dem som bor der allerede og for dem som ønsker å bosette seg utenfor bykjernen.

Venstre vil:
– Gjøre enklest mulig både å få fradelt tomt og få byggetillatelse.
– Være et "Ja-parti" og det skal være viktige argumenter for å si nei til fradeling av tomter.
– Bygge omsorgsboliger der befolkningen trenger og ønsker det
– Prioritere bygging av gang- og sykkelstier for å sikre alle barn i kommunen en trygg skolevei og trygg ferdsel til mye brukte fritidsområder for eksempel Gressholmene, Kilkam-anlegget, Hagan småbåthavn og Sollia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**