Harstad Venstres program 2007-2011 del 5

HARSTAD EN MODERNE MILJØBY

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


5 HARSTAD — EN MODERNE MILJØBY

Venstres frihetsbegrep omhandler også friheten til å leve i et rent miljø både for dagens og fremtidige generasjoner. Global oppvarming er vår tids største trussel, alt annet blir ubetydelig i forhold. Derfor må en bærekraftig utvikling ligge som grunnstein for all politikk som utformes i Harstad. Venstre vil at Harstad skal være en av verdens mest miljøvennlige byer.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER
Venstres frihetsbegrep omhandler også friheten til å leve i et rent miljø både for dagens og fremtidige generasjoner. Global oppvarming er vår tids største trussel, alt annet blir ubetydelig i forhold. Derfor må en bærekraftig utvikling ligge som grunnstein for all politikk som utformes i Harstad. Venstre vil at Harstad skal være en av verdens mest miljøvennlige byer. En by med ren luft og rent vann – en by som satser på kollektivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Venstre vil drive miljøvern gjennom nytenkende og fornuftige tiltak som minsker forurensning.

Venstre vil:
– Styrke kollektivtilbudet og gjøre det enda mer attraktivt. Prisene er altfor høye, rutetilbudene for dårlige og for lite markedsført. For å oppnå dette vil Venstre øke bevilgningene til kollektivtrafikken. I byen er en god logistikk og kollektivtrafikk også viktig for næringslivet.
– Harstad kommune skal bruke sin eierstatus i Hålogaland Kraft til å satse på miljøvennlige energikilder. Nord-Norske forhold gjør særlig vindkraft, tidevannskraft og bølgekraft til attraktive satsingsområder.

BEVAR BYENS GRØNNE OMRÅDER
Venstre mener at noe av det viktigste i Harstad er å bevare byens naturlige fortrinn med grønn natur og god plass. Det gir innbyggerne økt livskvalitet. Venstre vil også arbeide for å ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen og fremme forslag som vil gjøre bruken av natur.

GRØNN ENERGIBY
Venstre er bekymret over mangel på den nasjonale satsningen på fornybar energi. Venstre vil at Harstad skal produsere nok energi til gjøre Harstad uavhengig av ikke-fornybar energi. Vi vil bruke kommunens eierinteresser i Hålogaland Kraft for økt satsning på bølgekraft og tidevannskraft. Venstre er i utgangspunktet positiv til økt vindkraftproduksjon i Harstad kommune, avgjørelsene må likevel ivareta lokale hensyn ved hver utbygging.

Venstre vil gjennomføre økte ENØK-tiltak i kommunen for å spare strøm. All oljefyring i kommunal sektor skal erstattes. Venstre vil også påse at større utbygginger skjer med stor bevissthet rundt energibruk.

MILJØREGNSKAP
Venstre vil at kommunen skal ha et eget miljøregnskap for hele Harstad kommune. Harstad kommune og dens enheter skal være pliktig i å legge frem et miljøregnskap, som viser deres miljøpåvirkning og hva som gjøres for å redusere disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**