Harstad Venstres program 2007-2011 del 6

MER TIL DE SOM TRENGER DET MEST

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


6. MER TIL DE SOM TRENGER DET MEST

Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, fremfor å smøre tynt ut over alle. I et sosialliberalt samfunn er det viktig med hjerterom for de som faller utenfor det store fellesskapet. Men sosialpolitikken må gå bort fra moraliseringen ovenfor de svakeste og gjøre dem til offer, men istedenfor behandle dem som likeverdige mennesker og gjenreise deres verdighet.

HJERTEROM FOR DE SOM FALLER UTENFOR
Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, fremfor å smøre tynt ut over alle. I et sosialliberalt samfunn er det viktig med hjerterom for de som faller utenfor det store fellesskapet. Men sosialpolitikken må gå bort fra moraliseringen ovenfor de svakeste og gjøre dem til offer, men istedenfor behandle dem som likeverdige mennesker og gjenreise deres verdighet.

Venstre vil:
– Øke sosialhjelpsatsene.
– Sikre at kontantstøtte og barnetrygd ikke fører til avkorting i sosialstøtten.
– Forenkle de ulike støtteordningene. På sikt vil Venstre innføre en ny velferdsmodell basert på borgerlønn
– Kutte alt unødvendig offentlig byråkrati for å styrke kommunens økonomi for å gi innbyggerne et bedre offentlig velferdstilbud.

HJELP TIL DE SOM HAR DET VANSKELIGST
Sosialt ansvar handler først og fremst om å hjelpe mennesker som har det vanskeligst. I Harstad handler dette blant annet om å hjelpe mennesker som sliter med rus- og psykiatriproblemer.

Venstre vil:
– Sikre misbrukerne et verdig liv.
– Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for alkoholikere og narkomane. Ingen som ønsker avrusing skal måtte stå lenge på venteliste!
– Utvikle en ordning med sprøyterom, og samlokalisere dette med Sosialmedisinsk Senter
– Sikre at alle får en individuell tiltaksplan og god oppfølging. Dette gjøres best ved at rustiltakene koordineres ute i bydelene.
– Etablere et bedre tilpasset boligtilbud for alle brukere av Harstads kommunale boliger, og bygge flere kommunale boliger.

EN ELDREOMSORG TILPASSET DEN ENKELTE
Mange eldre er ved god helse, og det er bra, men mange trenger hjelp og en utstrakt hånd fra storsamfunnet. Harstad Venstre ønsker en god offentlig eldreomsorg hvor kvalitet er det viktigste kriterium. En god omsorgstjeneste må bygge på en fornuftig balanse mellom institusjonsbaserte tjenester og en oppsøkende og nærmiljøbasert omsorg. Eldre som har behov for heldøgns pleie og omsorg skal føle seg trygg på at tilbudet finnes. Alle som trenger hjelp i hverdagen må få nødvendig bistand når de trenger det. Det gjelder så vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig.

Mange eldre har behov for hjelp, men ikke nødvendigvis en institusjonsplass. Eldre og deres pårørende må få frihet til å velge tilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Vi vil arbeide for at mulighetene for å kunne velge er til stede.

Venstre vil:
– Utbygging av Bergsodden påbegynnes/ferdigstilles
– Skape et mer variert tilbud innen eldreomsorgen, gjerne med private tilbud som supplement. Brukerne må i langt større grad få mulighet til å bestemme innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. I tillegg til å sikre gode sykehjemsplasser, må det etableres alders-/seniorhjem og flere omsorgsboliger for de som trenger et mindre pleieintensivt tilbud.
– Eldresentre og frivillighetssentraler er viktige møtepunkt for mange eldre og bidrar til atspredelse og god helse. Slike møteplasser må styrkes
– Ha lavere terskel for å kunne få hjemmetjenester og dermed sikre forebyggende tilbud for eldre som trenger hjelp slik at de kan bo i eget hjem så lenge som mulig
– Sikre fritt sykehjemsvalg, slik at den enkelte selv kan velge hvilket tilbud som passer best. For at valget skal bli reelt, må det etableres flere sykehjemsplasser.
– Ha økt bemanning og bedre medisinsk – faglig tilsyn ved sykehjemmene. Det må også etableres flere spesialavdelinger for eldre med særskilte behov.
– Innføre en omsorgsgaranti for å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkeltes rettigheter. Kommunen skal være ansvarlig for å stille krav til kvaliteten på tjenestene som tilbys, men for Venstre er det mindre viktig hvem som leverer tjenesten.
– Sikre rekrutteringen til omsorgsyrket.

STYRKE BARNEVERNET OG KRISESENTERET

Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Barnevernet må sikres bemanning og økonomi slik at vanskeligstillte barn kan få nødvendig støtte og hjelp. Alle køer innenfor barne- og ungdomspsykiatrien må fjernes, og sikre et godt tilbud innenfor psykiatritjenester. Vold i hjemmet rammer mange, dette er svært traumatisk for de som rammes. Krisesenteret er en akuttberedskap som gir de som utsettes for vold en mulighet. Det interkommunale krisesenteret skal sikres videre drift og Venstre vil jobbe for at finansieringen styrkes slik at det opprettholdes et heldøgnstilbud få et tilbud om hjelp i akutte situasjoner.

EN TRYGG BY
Ingen skal føle seg utrygg i Harstad. Kriminalitet må forebygges og bekjempes. Trygghet betyr imidlertid også frihet fra overvåkning og styrking av personvernet.

Venstre vil:
– Bekjempe all vold
– Ha mer synlig politi
– Legge til rette og motivere for flere natteravner
– Rette en spesiell innsats mot vold i nære relasjoner, gjennom styrkning av Krisesentret
– Sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede.
– Bekjempe prostitusjon med sosiale virkemidler og gå imot kriminalisering av horekunder.
– Fjerne alle ulovlige overvåkningskameraer og skjerpe kravene for tildeling av tillatelser.
– Opprette et personvernombud som skal sikre innbyggerne innsyn i kommunal saksbehandling, og sørge for at sensitive opplysninger ikke blir misbrukt.
– Utarbeide et oversiktskart og en grundig kartlegging over alle overvåkningskameraer i byen.
– Styrke datasikkerheten i Harstad kommune.

RIMELIG INNGANG PÅ BOLIGMARKEDET
Et boligmarked med stadig høyere priser er ikke et problem for de som er innenfor markedet, men for de som er utenfor. Venstre ønsker derfor å hjelpe spesielt unge mennesker i etablererfasen inn på boligmarked. Dette vil vi gjøre gjennom økt boligbygging, spesielt regulert for unge mennesker. Disse utbyggingene bør ha subsidierte renter fra Husbanken samt lavere prosenter på prisen enn den normale markedsprisen. Ved videresalg må prinsippet om prosentvis pris fortsatt gjelde.
Venstre vil prioriterer disse gruppene i arealplanlegging og ved disponering av kommunale tomter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**