Kulturhus nå!

Et kulturhus må etableres på kulturlivets og bygdefolkets premisser. Vi må være herre i eget hus. Kulturhuset er så viktig for Venstre at det lokalpolitiske samarbeidet sprakk på grunn av denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kultur er nesten dømt til å tape i folkeopinionen når det er snakk om bruk av offentlige kroner. For det er alltid noen sykehjem, skoler og barnehager som trenger pengene mer enn et tilsynelatende helt unødvendig kulturhus. Hvis vi tenker veldig kortsiktig kan dette være riktig, men hvis en ser samfunnsutviklingen i sammenheng blir det feil. Et kulturhus er en god ivestering, både i opplevelser og for framtida. Derfor er kulturhus en svært viktig sak for Nittedal Venstre.

Kulturhus nå!

Kulturhus nå!

DEN STORE SKUFFELSEN. Mange av de frivillige følte det som et svik da de rødgrønne partiene tok bort kulturhustomten uten forvarsel. Derfor demonstrerte mange mot vedtaket i fjor.

Tusenårsstedet
Kulturhuset og kulturhustomta ved rådhuset er tusenårsstedet vårt. Venstre vil at denne tomta skal brukes til kulturhus. Den er stor nok, er plassert slik at det er lett å stikke innom og medvirker til en god sentrumsutvikling. Samlokalisering med rådhuset gjør at det blir lettere for kulturenhetens ansatte å jobbe i kulturhuset, og man kan ved store arrangementer bruke lokaler både i kulturhuset og rådhuset. Hva skal ellers denne tomta brukes til? Parkeringsplasser? Og hvilke andre tomtealternativer finnes? Her savner vi svar selv om spørsmålet har vært stilt mange ganger.

Kulturlivets premisser
Et kulturhus må etableres på kulturlivets og bygdefolkets premisser. Vi må være herre i eget hus ved at kommunen tar hovedansvaret for kulturhuset i samarbeid med kulturhusstiftelsen (lag og foreninger) og næringslivet. Dette betyr at kommunen må bidra økonomisk for å få realisert kulturhuset. Kommunen må fastsette rammer og mandat i forhold til andre involverte, for eksempel Aberdeen.
Det er interessant at Aberdeen vil bidra til å få realisert Nittedal kulturhus. Derfor er det viktig å ta deres initiativ og forhandlingsutspill på alvor. Men de skal tjene penger, trolig også på sin involvering med kulturhuset. Vi må ikke bli naive i forhold til Aberdeens involvering, og tro at deres bidrag alene kan løse hele kulturhussaken.

Viktig for Venstre
Kulturhuset er så viktig for Venstre at det lokalpolitiske samarbeidet sprakk på grunn av denne saken. Det beviser vår vilje og prioritering. De rødgrønne partiene har sviktet i kulturhussaken, og vi forstår hvis noen opplever det som et svik at tomten og tusenårsstedet ble fjernet i februar 2006.
For mange av ildsjelene som har investert mange dugnadstimer og kroner i kulturhusarbeidet, skapte den uanmeldte snuoperasjonen fra de rødgrønne i kulturhussaken et tillitsbrudd. Nå er det veldig viktig å bygge opp igjen tilliten mellom de frivillige og politikere, det er nødvendig å involvere kulturhusstiftelsen og de frivillige i prosessen.

Kulturfond og kulturhus
Venstre tok initiativ til kulturfondet på kr 700.000 pr år til kultur, idrett og frivillige lag, og vi var med på å foreslå gratis hall-leie. Nå gjør vi det som er viktigst innen kultur, idrett og frivillig arbeid; prioriterer bygging av kulturhus. Kulturhuset skal være en storstue for kulturlivet og bygdefolket, bygd for opplevelser. Det skal også romme seremonier i mange av livets faser, slik som borgerlig konfirmasjon og humanetiske begravelser.
Det er ikke nok å ønske seg et kulturhus, vi som politikere må prioritere å arbeide med å få det til. Det gjør Nittedal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**