Hvorfor stemme Venstre i Holmestrand?

Mulighetene i Holmestrand Kommune er mange, sammensatte, og full av potensial.
I denne artikkelen løftes frem et utvalg av våre viktigste prioriteringer for de kommende fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per H. Stenhaug

Per H. Stenhaug

Venstre sin visjon for Holmestrand;
Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Holmestrand Venstre vil være et nytenkende, og løsningsorientert parti med vilje til analyse og reformer. Vi vil blant annet ha en kraftig forenkling av unødvendig regulering og byråkrati som kompliserer samfunnet.

Nytenkning om lokalt demokrati;

Venstre ser åpenhet, medvirkning, og engasjement som avgjørende for å utvikle et bærekraftig demokrati. Venstre vil gi innbyggerne i Holmestrand bedre mulighet for å påvirke viktige beslutninger i nærmiljøet. For å fremme dette vil Venstre bl.a. ta i bruk; Rådgivende folkeavstemning i lokale stridsspørsmål, åpne høringer i viktige saker som berører innbyggerne, spørreundersøkelser for å kartlegge kvaliteten på offentlige tjenester, samt utvide samfunnskontakten til befolkningen for å engasjere flest mulig.

Nytenkning + modernisering av kommunale tjenester = moderne kommune!
Venstre ønsker å modernisere kommunens ulike funksjoner til det beste for brukerne. Den industrielle tidsepoken er for lengst innhentet, og erstattet av informasjonssamfunnet. Terskelen til forventet tilgjengelighet og saksbehandlingstid fra brukeren, flyttes hurtig i takt med øvrige servicenivåer i samfunnet. I all den tid kommunen står i folkets tjeneste påhviler det kommunen et ansvar å tilrettelegge sine tjenester i tråd med forventningene fra brukerne av kommunens tjenester. Tilgjengelig teknologi må tas i bruk for å gjøre det enklere både å finne offentlig informasjon, og komme i kontakt med de ulike sektorer i kommunen. Med enkle grep kan kommunen utvikle egne hjemmesider til et responsbasert mediesenter. Det bør utarbeides en garanti for hver enkelt tjeneste, og maksimum responstid fra kommunen får en sak til den er ferdig behandlet. Med riktige hjelpemiddel vil dette gi reduserte kostnader, bedre arbeidsforhold for kommunens ansatte, samtidig som brukerne får bedre og raskere service. All kommunikasjon bør gjennomføres elektronisk om bruker ønsker dette.

Holmestrand

Foto: Per H. Stenhaug

Nytenkning i kommuneøkonomien;
Holmestrand Kommune sin økonomi har vært langtidssykemeldt! Den ble imidlertid friskmeldt (utmeldt av ROBEK registeret) i 2006, og ifølge artikkel i Jarlsberg Avis den 25 august – melder vår rådmann Geir J Hansen at økonomien er under kontroll, og at han sover godt på natten. Venstre ønsker at vår rådmann skal fortsette å sove godt om natten — liksom alle vi andre. Derfor ønsker Venstre en fortsatt ansvarlig og stram økonomisk linje. Dersom det betyr at vi må konkurranseutsette enkelte tjenester vil vi støtte dette såfremt kvaliteten på tjenesten opprettholdes minimum på det nivå kommunen kan tilby. Innsikt fra private virksomheter viser dessuten at det er mulig å spare betydelige beløp på å gjennomføre resurssparende tiltak på drift, som også er forenlig med god miljøpolitikk. Noen ganger kan det være tilstrekkelig å forvalte resursene annerledes fremfor å øke tilskudd.

Nytenkning, og ja-mentalitet i næringsutviklingen;
Holmestrand utviklet seg tidlig til et viktig industrisamfunn. Konkurransen i et presset internasjonalt marked har imidlertid endret konkurranseforutsetningene, med tap av arbeidsplasser og inntekter til kommunen som resultat. Bærekraftig økonomisk utvikling, og fremtidige arbeidsplasser i Holmestrand avhenger av bl.a. kommunens evne til å tiltrekke seg potensiell næring og investorer – med tilbud som gir dem fortrinn sett i forhold til etableringsalternativer andre steder. Dette krever nytenkning, og vilje til å utvikle regionen. Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og grûndere. Fremtidens arbeidsplasser skapes av dem. Kraftigere markedsføringstiltak utenfor byens områder må til for å gjøre potensiell næring og investorer oppmerksom på det mangfold av muligheter regionen tilbyr. Holmestrand Venstre ønsker å bidra i denne viktige oppgaven slik at byen også i fremtiden kan tilby arbeid der de bor fremfor å pendle mellom store avstander.
De fleste virksomhetene i Holmestrand er tilpasset, og prisgitt det lokale markedet. Kommunen bør i likhet med resten av befolkningen så langt som mulig benytte lokale næringsdrivende og butikker.

Areal;
Venstre er positive til å utvikle Holmestrand sentrum videre til en by som kan møte fremtidens krav uten at dette går på bekostning av viktige monumentale, og kulturelle verdier, men øker konkurransekraften sett i forhold til tilstøtende byer. Så langt som mulig bør byens ekspansjon i bygningsmasse skje i sentrumsområdet. Å benytte dyrkbar mark til etablering av bolig eller næringsfelt bør unngås, og kun aksepteres ved særskilte tilfeller etter nøye vurdering. Venstre støtter det omdiskuterte togtunnel-prosjektet med det som begrunnelse at det vil gi byen et sterkt og miljøvennlig kollektivtransporttilbud. Det forutsettes at det foretas strenge miljømessige hensyn og minimal belastning for fastboende rundt anleggsområdet og tiltenkte transportveier. De som bor i området langs riksvei 313 (gamle E18 – nord for sentrum) har gjennom tiår betalt en høy pris for miljøbelastning fra forbipasserende trafikk. Venstre mener fartsgrensene må reduseres for å senke støynivået, og det bør bygges gangsvei for fastboende og turgåere. Gevinsten ved dette vil også være et nytt og bedre rekreasjonsområde for byens innbyggere, for ikke å glemme et positivt bidrag til kyststien.

Buss Vestfold Miljo


Nytenkning gjennom viktige miljøtiltak
— en mulighet til å bedre byens omdømme og image:
Holmestrand Venstre ønsker å være en pådriver for at kommunen får på plass en overordnet Klima og Energiplan, i den visshet at den vil bidra til at Holmestrand styrker sin profil som en moderne miljøkommune, gir et positivt bidrag til bedre klima, oppnår betydelige reduksjoner i driftskostnader — som kan omdisponeres til utvikling av lokalt forretningsliv, tiltak i skoler, barnehage, og kulturelle tilbud for unge.
I all den tid kommunen står i folkets tjeneste påhviler det kommunen et moralsk ansvar å ivareta miljøhensyn i alle vedtak i kommunen – både ved innkjøp, utbygging, og drift. Det finns eksempler på kommuner som har innført en overordnet Klima og Energiplan som har redusert relaterte driftskostnader med opp til 15% pr år, og bidratt til bedre klima. Kommunens kjøretøy bør benytte biodrivstoff eller strøm der dette er gjennomførbart.

Nytenkning i skolene;
Holmestrand Venstre skal som utgangspunkt satse på en sterk og god offentlig skole, og med skolestruktur i kommunen hvor det skal finnes løsninger i samarbeid med det lokale FAU. Venstre vil jobbe for å opprettholde alle skolene i Holmestrand slik som i dag. Oppgraderingen av bygningsmassen i Holmestrand`s skoler den seneste tiden har vært viktig. Satsningen må fortsette med økt faglig kompetanse og moderne læremiddel. Venstre vil heve statusen for lærerne og innføre kompetanseår for å sikre høy kvalitet i skolen. Vi foretrekker å satse pengene på topp motiverte & kunnskapsrike lærere fremfor lengre skoledager, og tror dette tjener elevene like mye som lærerne. Vi må sikre at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene som mulig, tilgjengelig for elevene fra første skoledag, og at økonomiske resurser benyttes rasjonelt. Venstre vil arbeide for et fortsatt godt pedagogisk innhold i barnehagene.

Nytenkning i sosial og helsevesen;

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Det viktigste er ikke å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre vil arbeide for bedre utnyttelse av økonomiske resurser, og tilstrekkelig bemanning innenfor hjemmetjenesten. Det er viktigere for brukerne at kvaliteten på tjenesten blir bedre – enn at tjenesten ytes av det offentlige helsevesen. Det må være tilstrekkelig med omsorgsboliger, og betjening som dekker den enkelte brukers behov. Funksjonshemmede og rullestolbrukere er fortsatt avskåret fra viktige offentlige bygg, fortau og forretningslokaler grunnet utilstrekkelig tilrettelegging. Venstre vil samarbeide med Norges Handikapp Forbund sine lokale representanter for å bedre forholdene. Ved utbygging av nye boligområder må det stilles krav til utbygger av tilrettelegging for unge etablere, og bevegelseshemmede. Det bør innføres omsorgslønn til pårørende når de avlaster offentlig helsevesen, og bruker foretrekker denne ordningen. Rusmissbruket må bekjempes.

Et kulturliv på egne ben — kan selv velge veien videre;
Næringslivet bør i enda større grad ta sitt sosiale ansvar og støtte lokale kulturelle tiltak – det er hjelp til selvhjelp. Ved at de ulike kulturelle institusjonene selv bidrar (med støtte av næringsliv og kommunen) til finansieringen av kulturell aktivitet — gir større integritet og bredde i foreningen/ virksomheten.
Frivillige organisasjoner og idrettslag må tilføres økt støtte gjennom f. eks tildeling av betalte arbeidsoppgaver til nytte for kommunen og innbyggerne. Langt fra alle unge finner seg til rette i idrettsforeninger, eller etablerte kulturelle aktiviteter for denne aldersgruppen. Kommunen har en viktig rolle å spille for å tilby også disse et attraktivt tilbud i form av ungdomsklubber m.m. Et ungdomsråd med fokus og på de rette sakene vil kunne bidra til et bedre tilbud for yngre mennesker.

Per H. Stenhaug

Per H. Stenhaug

Godt valg.

Holmestrand Venstre
Per Håkon Stenhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**