Representant fra Samferdselskomiteen på besøk i Melhus

Fredag 31.08.07 var Lillian Thomassen, Per Agnar Myhr, samt nestleder i samferdselskomiteen på Stortinget, Borghild Tenden (V), på befaring i området hvor Melhus Venstre skisserer en ny vegtrasé for fylkesveg 709. I tillegg ble det foretatt en befaring i det ulykkesbelastede området på E6 mellom Kvål og Ler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Befaring med B. Tenden

Foto: Trønderbladet

Hølonda

Formannskapet i Melhus kommune har allerede vedtatt å utrede en ny vegstrekning fra Kvål til Jønlandsmoen i den neste planperioden som starter i 2008, etter forslag fra Melhus Venstre.

Hvis vi skal beholde innbyggere og skape næringsliv på Hølonda trengs det ny vei. Av de cirka 2.000 innbyggere på Hølonda er nesten en fjerdedel pendlere. Foruten primærnæringene finnes det omtrent ikke arbeidsplasser der. Venstre er redd for at Hølonda skal dø ut!

Den eksisterende vegen fra Hølonda til Melhus er altfor dårlig, og det tar for lang tid å kjøre den. Med hastigheter på 70-, 60- og helt ned i 40 km/t, pluss enkelte fartshumper, bruker en pendler herfra for mye tid i bilen. Den nåværende vegen tilrettelegger heller ikke for næringsaktivitet på Hølonda når selve livsnerven mellom bygda og Gauldalen er så dårlig.

E6

Etter å ha kjørt E6 på strekningen mellom Kvål og Ler var det klart for alle deltakerne på denne befaringen at dette var en veistrekning som det trengtes å gjøre noe med. Venstre er opptatt av at det er på tide at hele E6-sør, fra Trondheim til fylkesgrensa i sør nå blir ferdigstilt og at det bygges ny vei der dette er nødvendig, om nødvendig ved hjelp av bompenger.

Borghild Tenden konkluderte med at strekningen mellom Kvål og Ler er en risikostrekning og at slike veistrekninger er blant de farligste vi har. Stamvegnettet må prioriteres dersom vi skal få folk til å bo i distriktene. Skal vi oppnå en 0-visjon er fysisk midtdeler eneste løsning.

Lillian Thomassen slo fast at det hadde skjedd alt for mange ulykker på denne strekninger allerede og at dagens vei er for smal til at det kan settes opp fysisk midtdeler. I tillegg finnes det fremdeles strekninger langs E6 i Melhus Kommune hvor det ikke eksisterer fortau eller alternativ vei. Ca. 20 barn bor i dette området og de må alltid transporteres med bil for å komme seg rundt i eget nærområde. Det haster derfor med å komme i gang med bygging av ny vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**