Flere svar fra Venstre

Vi gleder oss over at Venstres program og valgkamp har skapt engasjement! Innlegg for og mot Venstres politikk har de siste ukene dominert leserbrevsidene i Grimstad Adressetidende. Her kan du lese svar på spørsmålene som vi ikke har besvart i innlegg i avisene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Grimstad Venstres toppkandidater

Fra LHL Grimstad (6.9)

Stiller flere spørsmål om tilgjengelighet og mulighet til deltakelse for funksjonshemmede. Norges Handikapforbund har også utfordret oss på lignende utfordringer.

Svar: Venstre har i mange år arbeidet for en tilgjengelighetsreform for funksjonshemmede. Vi støtter LHLs krav, og vil arbeide for å innfri dem i Grimstad.

I Venstres prinsipprogram sier vi dette:

"Samfunnet er funksjonshemmende mer enn mennesker egentlig er funksjonshemmede. Derfor skal samfunnet tilrettelegges for alle. Hjelp til mennesker med funksjonsnedsettelse skal skje på brukerens premisser.

Mennesker med spesielt store omsorgsbehov skal føle seg velkommen uansett bosted. Derfor ønsker Venstre at staten tar finansieringsansvaret for hjelpebehovet deres. Dette vil gjøre støtten lett tilgjengelig og uavhengig av den enkelte kommunes økonomi."

Venstres stortingsvalgprogram tar opp noen flere konkrete utfordringer, og slik vil vi også arbeide i Grimstad:

"Offentlige bygg må tilrettelegges for universell tilgjengelighet, ved at det blir stilt krav i byggeforskrifter om tilrettelegging når det gjelder fysisk tilgjengelighet, teleslynge og andre typer hjelpemidler som kan bidra til at flest mulig funksjonshemmede får del i for eksempel kulturtilbud på lik linje med funksjonsfriske. Det offentlige bør i leiemarkedet stille krav om slik tilgjengelighet før man inngår leieavtaler. Kulturtilbud og utesteder må også tilpasses alle typer brukere."

Fra Fagforbundet avd 267 Grimstad:

Spørsmål om deltakelse i omstillingsprosesser:

Svar: Venstre har gjennom hele valgkampen tatt til orde for at en mer åpen og inkluderende arbeidsform i kommunen. Det betyr selvfølgelig også at medarbeiderne i kommunen skal gis god anledning til å delta i, og påvirke, omstillingsprosesser i Grimstad kommue.

Grimstad Venstre har et eget kapittel om arbeidsform i vårt valgprogram for 2007-11. Her står det blant annet:

"Vi tror på bred deltakelse — alle har noe å bidra med! De beste beslutningene blir til når vi har hørt alle argumenter for og mot — og lært av hverandre. Vi er mot blokkdeling i kommunestyret. Kommunalt ansatte ha ytringsfrihet til å fortelle om hvordan de opplever sin arbeidssituasjon."

Som kjent er Venstre opptatt av tilbudet til ungdom utover det som er organisert i lag og foreninger. Det er en viktig grunn til at vi arbeider for at Grimstad skal overta eller kjøpe Fagskolen fra Aust-Agder fylkeskommune.

Spørsmål fra Marit Folkmann (30.08)
…som syns Venstre har et bra program, men undrer seg over følgende:

1) Har noen undersøkt om det er forsvarlig å ha et magasin for bøker og dokumenter i et så lavtliggende område som rutebilstasjonen?

Svar: Dette skal sikres i detaljplanleggingen av bibliotektet. Teknisk er det neppe vanskelig å få til.

2) Det ser ut til at Venstre satser mye på turister og studenter i sitt valgprogram. Dersom gjestehavna skal utvides, hva betyr båtplassene til byens befolkning. Skal de enda en gang jages?

Svar: Turisme er svært viktig for Grimstad, og sommeren viste at gjestehavna er for liten. Hvordan den kan bygges ut er ikke avklart, men vi mener det kan og og bør gjøres uten at det fortrenger fastboendes båtplasser. Båtplasser i sentrum er, i tillegg til å fylle et praktisk behov, en viktig del av bybildet!

Fra Gunnar Edv. Gundersen (28.08)

Gunnar Edv. Gundersen har gjennom valgkampen skrevet en rekke innsiktsfulle innlegg om sentrumsutvikling og bibliotekplassering, og argumentert for sitt syn om at biblioteket bør bygges i øvre sentrum. I et innlegg 28.08 stiller stiller han to spørsmål til Venstre:

Hva slags bygg sikter vi til i programmet vårt?

Svar: Når vi i programmet vårt konsekvent skriver om "bibliotek", er det fordi vi mener dette er det viktigste og det vi realistisk kan regne med å få bygget. I dette ligger det en sterk tvil om staten vil støtte den formidlingsdelen for Ibsen- og Hamsun-virksomhet som er den andre delen av det såkalte litteraturhuset. Søknaden er ganske sikkert ferdigbehandlet i departementet, og det er kanskje en grunn til at Ap-ledelsen i Kulturdepartementet ikke har kommet til Grimstad med en nyhet?

Venstre har imidlertid støttet tanken om et Litteraturhus gjennom de to siste periodene. Skulle vi få statlig støtte, vil vi gjennomføre dette. Men da skal vi i en dialog med arkitekter og departement tilpasse prosjektet bedre til omgivelsene og de reaksjonene som er kommet, slik at dette kan bli til glede Grimstad, og ikke en kilde til fortsatt strid.

Betegnelsen ABM-bygg er dum og feilaktig, og ble formelt tatt bort av kommunestyret i 2004. Men vi ser jo at det er mange som syns det er hensiktsmessig å bruke den fortsatt. Det burde de la være, for ABM-prosjektet finnes ikke lengre.

Hva mener vi med fotgjenger- og sykkelåren som skal lages?

Vi har muligens formulert oss litt utydelig i programmet. Når vi snakker om en fotgjenger- og sykkelåre i området, tenker vi på de park- og uteområdene som kan opparbeides som et stort, sammenhengende grøntområde fra Odden til og med Sorenskrivergården. Denne formuleringen var ikke ment å innebære en over- eller undergang forbi lyskrysset ved Dyviks plass.


Fra Utdanningsforbundet Grimstad (04.09)


Er dere villige til å satse på kvalitet i barnehagen? Kan dere love oss å øke antallet førskolelærere, slik at vi kan få tid til alle?

Full barnehagedekning i Grimstad er et viktig mål for Venstre, og vi legger barnehageplanen til grunn for arbeidet vårt. Det betyr satsing på både offentlig og private barnehager, og likebehandling av dem.

Vi absolutt villige til å satse på kvalitet i barnehagene, slik som vi også arbeider for kvalitet i skolen. Vi er kjent med at mangelen på førskolelærere er et stort problem i barnehagene, og vi vil legge til rette for at det kan bli lettere for barnehagene å ansette flere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**