Skole og miljø er viktigst!

De to viktigste sakene for Trondheim Venstre ved høstens valg er skole og miljø. Det vil si at vi i neste periode vil prioritere tiltak for å heve kvaliteten i skolen, særlig gjennom å heve lærernes kompetanse. Vi vil gjøre Trondheim til en grønnere by, gjennom å begrense bilbruken og gjennom å skape flere grønne, levende byrom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er det sosialliberale partiet i trondheimspolitikken. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på to politiske hovedområder: skole og miljø.

Kvalitetsskole
Kompetanseår for lærere
Møte framtidas behov
Mer språk og IT
Bedre innemiljø

Skolebarn

Gjennom formidling av kunnskap og verdier legger skolen grunnlaget for et fritt og åpent samfunn. Skolen er dessuten en svært viktig arena for framtidsrettet integrering mellom mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Venstre vil styrke den offentlige skolen som en grunnleggende samfunnsinstitusjon, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Skal vi gi ungene våre den skolen de fortjener, må vi satse på lærerne. Kunnskapsrike og trygge lærere gir kunnskapsrike og trygge elever. Vi ønsker derfor å innføre et kompetanseår for lærere, noe som innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon for videreutdanning i inntil ett år med full eller delvis lønn.

Vi må kunne forvente at skolen skal gi alle grunnleggende ferdigheter. I tillegg er det viktig å gi elevene en solid ballast i form av realfagkunnskaper og kjennskap til eget og andres språk, historie og kulturer. Slik møter vi best framtidas utfordringer.

Grønn by

Kollektivtrafikk
Fornybare energikilder
Grønne lunger
Gang- og sykkelveier

Postkort

Venstre vil gjøre Trondheim til en grønnere og mer miljøvennlig by. Vi vil derfor ha hovedfokus på en miljøvennlig byutvikling, samtidig som vi er opptatt av å bevare verdifulle friluftsområder og legge til rette for grønne, levende byrom. Vi vil arbeide for en varsom fortetting for å sikre rom for friarealer og grønne lunger ved utbygginger, og vi ønsker å ruste opp Midtbyen blant annet gjennom å gjøre om Leüthenhaven til park og kulturarena.

Storbyens aller viktigste miljøutfordring er omfanget av biltrafikk. Venstre vil derfor arbeide for å redusere biltrafikken i Trondheim. Det beste er da å føre en byutviklingspolitikk som reduserer behovet for transport. Videre vil vi legge til rette for at folk kan reise kollektivt. Kollektivtilbudet må styrkes både for å minske utslippet av klimagasser, men også for å ivareta luftkvalitet og bomiljø i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**