Venstre til kamp for Namsos kommune

Veg, kvinner og skole er viktig for Namsos kommune, hevder Lill Solvi. Som samtidig utfordrer Fosnes kommune til å tenke felles framtid med Namsos. Slik blir vi begge større og sterkere på det regionale og nasjonale plan, i følge Solvi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Namsos Venstre har vei, både lokale og riksveier, som et viktig framtidsrettet satsningsområde. Gode og sikre veier er selve livsnerven for næringslivet, og det gir den jevne namdaling troen på at vårt samfunn er like livskraftig som f eks Steinkjer.

– Lokalt vil vi arbeide for å reparere de elendige veiene i bydeler som for eksempel Fossbrenna, Seterdalen og Kammen.

– Om vi kommer i posisjon til det, vil vi invitere Fosnes kommune med på en sammenslåingsprosess, der deres behov for veiforbindelse til Jøa og vårt mål om oppgradering av veien fra Steinkjer — Namsos, blir forhandlingskortet. Dette passer godt inn i vår strategi for å gjøre kommunen større og sterkere på det regionale og nasjonale plan. Jøbyggene får på sin side en mulighet til å gi kommunenes næringsdrivende det løftet som trengs for videre satsning og utvikling. Hensikten er å styrke Namsos kommunes innflytelse opp i mot regionale og nasjonale beslutningstakere. Dette er både en strategi og et forhandlingskort i fordelingspolitikken.

Venstre forplikter seg til å være de arbeidende unge kvinnenes talerør. Vi vil tilrettelegge med tanke på at de i Namsos skal finne et godt sted å kombinere yrkesaktivitet med barn og familie. Gode bomiljøer og ikke beskattete boliger er to viktige incentiver for unge familiers valg. Vi i Venstre vil også fortsette vårt arbeid med å ivareta “det lille mennesket” i byen gjennom byplanleggingen, og vi vil arbeide for avskaffe eiendomsskatten. At det bygges — og at folk investerer pengene sine i bygg, bidrar faktisk til å øke tilhørigheten til kommunen.

Venstre vil kjempe for fødeavdelingen — Namsos som regionby skal ha et godt tilbud til sine fødende kvinner. Det innebærer at det på ingen måte er akseptabelt å redusere de medisinske tjenestene rundt fødende.

Vi vil også være aktivt til stede for sykehuset i Namsos. Dette er en av våre mest kostbare (i dobbelt forstand) velferdsgoder, derfor vil vi fortsette å være aktivt til stede for sykehuset vårt også når det ikke stormer i media. Dette vil vi gjøre ved å holde dialogen med den faglige ekspertisen på sykehuset. Et godt lokalsykehus må gjøre valg om hva deres tilbud skal inneholde for slik å kunne gi et godt medisinsk tilbud til pasientene. Det innebærer også å velge bort noe. Her må de faglig fundamenterte vurderinger få komme til uttrykk.

Venstre har sagt at vi vil inn i skolen. Det innebærer at vi vil åpne en dialog om og på de enkelte skolene om hva som må til for at flere barna skal lykkes på skolen. Ikke noe skaper mer avmakt enn når barnet vårt mislykkes, mistrives eller blir plaget 5 av 7 dager i uken. Det er uakseptabelt, og derfor vil vi gjøre foreldrenes interesser og bekymringer til vår sak. Her trenger dagens skoleledere strategiske samtalepartnere, noe som for eksempel kan organiseres etter styremodellen. Slik kan de enkelte skolenes spesialiteter videreutvikles. Vi er åpne for at foreldrene selv skal kunne velge skole for barnet. Når hvert enkelt barn får velge metodikken som passer dem, vil det gi effekter i form av både bedre trivselen og resultater — som påvirker hverandre gjensidig. Vi vil bort fra den stivbente “likhetsholdningen”. Den fungerte godt på 70-tallet, men den er uegnet i en tid der “det digitale barnet” opererer i digitale rom og påvirkes av mennesker fra forskjellige miljøer og nasjoner.

– Venstre vil samarbeide med Bangsundsskolens egen byggekomité for så raskt som mulig kunne gi Bangsund skole det løftet som de ønsker — ikke minst for å få optimismen tilbake på skolen. Barns læring er et faktisk resultat av det vi tilbyr i hver enkelt av de timene de er på skolen. – Generelt sett tror vi det er viktig at Namsos kommune er organisert slik at lokalmiljøene innenfor kommunen har innflytelse over egne tjenester og utvikling. En forutsetning for at vi skal kunne samle oss i en sterk kommune, er at de ulike lokalmiljøene beholder en viss råderett og selvbestemmelse. Venstre tror dette kan redusere kravkulturen som i alt for stor grad styrer politikken i dag, og som kun tjener de som er størst og flest. Vi tror på demokratiet og ser nå nødvendigheten av å fornye forutsetningene for at det skal fungere.

Namsos Venstre
Lill T. Sandvik Solvi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**