Namsos Venstre 2023-2027

Namsos trekløver
Foto: Johann Arnason

Namsos Venstres politiske målsettinger for perioden 2023-2027

 

Tettstedene, de levende bygdene og byen, med sin spennende fortid og dagens mangfoldige samfunnsliv, gjør Namsos til en flott kommune å bo og virke i. I Namsos skal det være gode muligheter for deltagelse og vekst. Innbyggerne skal sikres gode og nødvendige offentlige tjenester gjerne i samarbeid med frivilligheten og andre aktører. Universell utforming skal sikre god tilgjengelighet for alle.

Namsos Samfunnshuset skal rehabiliteres og utvikles som en felles møteplass for folket. Namsos skal være en åpen, raus og inkluderende kommune!

 

Godt å bo

Venstre vil:

 • ta vare på og utvikle gode bomiljø med god tilgang på velferdstilbud og service over hele kommunen.
 • styrke tjenestene for alle innbyggere – særskilt til grupper med særsksilte behov.
 • sørge for at flerbrukshallen på Bangsund blir bygget.
 • at frivilligheten skal ha gratis hall-leie i kommunens anlegg
 • sørge for at BUA (utstyrssentralen) får langsiktig kommunal finansiering
 • Utvidet åpningstid på Lagré – fredags- opg lørdagsåpent
 • sørge for at frivilligsentralene får gode kår og at det blir etablert flere sentraler – JA til frivilligsentraler i Namsos, Namdalseid, Jøa, Otterøya, og Bangsund.
 • legge til rette for at seniorer som ønsker det kan få et botilbud nærmere viktige servicefunksjoner på Namdalseid, Bangsund, Jøa og i sentrum.
 • sørge for at vi får enda flere sykehjemsplasser – vi skal ha ventelistegaranti for sykehjemsplass (innen 14 dager etter vedtatk).
 • sørge for at hjemmeværende demente får et godt dagtilbud.
 • plassgaranti om sykehjemsplass – maksimum 14 dagers ventetid.
 • være pådriver for at vi har et levende og grønt og tiltrekkende bysentrum med gode møteplasser for folk i alle aldre, handel og kulturelle aktiviteter.
 • sørge for at biblioteket blir selvbetjent utenfor åpningstider på morgen og kveldstid, samt i helgene.
 • at kommunen løfter den universelle utformingen – det gir frihet til alle
 • sørge for at Samfunnshuset blir rehabilitert og at huset blir et naturlig folkelig midtpunkt i sentrum

 

Ta vare på naturen

Vi bor i en kommune med en fantastisk natur. Det er vår oppgave å ta vare på denne for framtida. Venstre vil ha grønn vekst, frisk luft, ren og levende natur. Venstre vil gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Fos oss i Venstre er det viktig å ta vare på naturmangfoldet og stå opp mot det økende naturtapet. Vi tror på framtida og at miljøvennlig politikk skaper muligheter og gjør Namsos til et bedre samfunn.

Natur

Venstre vil:

 • arbeide for at kollektivtilbudet styrkes og at det tilbys tilbringerservice i hele kommunen.
 • foreslå løsninger som får flere til å gå eller sykle og at det bygges flere gang- og sykkelveier. Venstre vil særlig prioritere Klinga-Bangsund og Vemundvik-sentrum.
 • at kommunen skal legge til rette for bruk av naturen for å fremme folkehelse og trivsel mer konkret: støtte lag og foreninger og frivillige i deres arbeid for folkehelsen.
 • støtte Nasjonal villakssenter og styrke oppmerksomheten på villaksen som art, og som grunnlag for næring, reiseliv og opplevelse i fjord og elv
 • påse at Namsos kommunes tar ansvar for å tilrettelegge for reindrift.
 • si nei til vindmøller i uberørt natur og i områder med sør-samisk reindrift.

 

Satse på skolen

Skolen jevner ut sosiale ulikheter og sikrer like muligheter for alle. En skole der lærerne gis tid til å se hvert enkelt barn, er en skole som skaper motivasjon hvor barn trives og vil lære mer. Det er dagens elever som skal løse framtidas utfordringer. Det barna lærer på skolen i dag avgjør om de kan oppfylle drømmene sine som voksne. Ungene fortjener det beste!

Vi trenger forsterket politikk for lærernes og elevenes gode hjelpere

Venstre vil:

 • at lærerne skal få bedre rammevilkår til å gjøre jobben sin gjennom økt grunnbemanning
 • styrke det sosialpedagogiske arbeidet med miljøarbeidere i alle skolene for å forebygge mobbing
 • økt tilstedeværelse av helsesykepleier på skolene
 • at kompetansen og ressursene må inn der barna er
 • bevare dagens skolestruktur, men at det i perioden bygges ny felles sentrumsnær ungdomsskole
 • ha en god kombinasjon mellom digitale verktøy og lærebøker
 • sørge for at alle barn får et kulturskoletilbud i skoletida / SFO. Alle barn i småskolealder skal få et tilbud i sitt lokalsamfunn.
 • øke fokuset på utenforskap og mobbing og jobbe med tiltake som tar tak i disse utfordringene
 • at Namsos kommune igjen skal bli en MOT-kommune.

 

 

Skape de gode jobbene

En god jobb er noe av det viktigste for at vi skal ha det bra, være inkludert og ha frihet til å leve slik vi ønsker.

Venstre er opptatt av grundere og nye småbedrifter, men etablerte bedrifter og virksomheter i kommunen må også sikres vekst- og utviklingsmuligheter. Kommunen må være aktiv i rollen som samfunns- og næringsutvikler. Namsos er BLÅLYS-byen med helsefag på Olav Duun vgs., Nord universitet, med studier innen sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedic (prehospitale tjenester).

Energisamarbeid bra for klimaet og norske arbeidsplasser

Venstre vil:

 • arbeide for at vi har universitet, fagskole og videregående skole som sikrer godt utdannet arbeidskraft for vårt allsidige nærings- og samfunnsliv.
 • være en pådriver for en oppgradert kystveg – Fv769 – mellom Midtre Namdal, Jøa, Salsnes, Lund og Nærøysundområdet for å øke trafikksikkerheten bedre framkomsten og for å bygge et felles bo-, service- og arbeidsmarked mellom Namsos og Nærøysund
 • at kommunen skal være en aktiv medspiller for næringsliv over hele kommunen i omstillingen til det grønne skiftet
 • stimulere til innovasjon og gründerskap i kommunens egne virksomheter
 • øke innsatsen for at Namdalen blir et attraktiv reisemål