Venstre held fram i fleirtalet i Arendal

Tysdag kveld 11. september skreiv Marianne S. Lyngvi og Jan Kløvstad under ein forhandlingsprotokoll saman med Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti og Senterpartiet der “ovennevnte partier er enige om å samabeide om den politiske styringen av Arendal kommune i kommunestyrevalgperioden 2007-2010. Samarbeidet bygger på plattformen fra forrige periode og videreutvikles i et samarbeid partiene imellom. På dette grunnlaget er partiene enige om, gjennom forpliktende signaturer i denne protokoll, på at samtlige 20 representanter fra partienes nye bystyregrupper er forpliktet til å stemme i overensstemmelse med følgend fordeling av posisjoner:”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Marianne S. Lyngvi og Jan Kløvstad 2

Foto: Sanjin Salahovic

Og så følger de første av de mange verv som skal fordelast mellom og innan partia. Venstre fekk gjennomslag for å gå vekk frå det absolutte prinsippet om gjennomgåande representasjon, eit prinsipp som ville utelukke alle andre enn dei faste bystyremdlemene å ta på seg samfunnsgagnlege kommunale verv. Dette gjennomslaget fører til at langt fleire av Venstres listekandidatar vil få spørsmål om å ta på seg store og små tillitsverv framover.

I dette første møtet bestemte vi at ordførar Torill Rolstad Larsen, Arbeidarpartiet og varaordførar Tormod Vågsnes, kristeleg folkeparti held fram. Vi vedtok at Arbeidarpartiet får to representantar i driftsstyret, KrF, Venstre og Senterpartiet ein kvar.

Anne Tørå Solsvik

Foto: Venstre

Vår driftsstyremedlem blir Anne Tørå Solsvik, og Jan Kløvstad blir valt som 1. varamedlem for heile fleirtalskonstellasjonen.

I tillegg får vi medlemer i to av dei tre komiteane, og foreløpig ser det ut til at vi får plass for Anne Solsvik i oppvekstkomiteen (med Dega Abdi Aman som 1. varamedlem) og Jan Kløvstad i komiteen for kultur, miljø og næring (med Lars Thoresen som varamedlem). Sanjin Salahovic, Anne Marit Tørå og Egil Børre Johnsen blir varamedlemer både til bystyret og komiteane.

Vidare skal Venstre finne medlemer av havnestyret, kommuneplanutvalet, representantskapet og styret i Agder renovasjon mm. Marianne S. Lyngvi held fram som styremedlem i Agder renovasjon – som fekk Aust-Agder Venstres miljøpris i valkampen, og Dega Abdi Aman blir medlem av representantskapet i Agder renovasjon.

Litt seinare på hausten er det rundt 20-25 verv som vi vil be medlemene våre om å ta på seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**