Meløy kommuneplan 2008-2020 vedtatt

Den 27.09.2007 vedtok kommunestyret i Meløy kommuneplanen for 2008-2020. Dette dokumentet er et meget godt styringsverktøy for politikerne framover.

I arealplanen er det gjort mange endringer og forbedringer som forhåpentligvis fører til at kommunen lettere kan møte de utfordringene den nå står overfor. Og skulle det vise seg at det er flere endringer som må gjøres så er det revidering av planen hvert 4.år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I strategidelen står det veldig mye bra. Meløy Venstre er spesielt fornøyd med at kommunen har som strategi å:

– kartlegge barns behov i en tidlig livsfase, spesielt med tanke på de som har et særlig behov for oppfølging og stimulering.
– satse på heldøgns omsorg i egen bolig og omsorgsboliger.
– legge til rette for flere og varierte aktiviteter for de som bor i instutisjon, eldresenter og omsorgsboliger.
– arbeide for utvikling av skogbruket i Meløy. Økt satsing på bioenergi kan bidra til lokale
arbeidsplasser og bedre avvirkning av skogen.
– etablere Svartisen som et “nasjonalt ikon” i reiselivssammenheng.
– utarbeide temakart for inngrepsfrie naturområder og viktige naturlokaliteter.
– utarbeide en lokal klimahandlingsplan som skal redegjøre for ambisjonsnivået og lokale tiltak for å
redusere klimagassutslippene.
– øke innsatsen for tilrettelegging av friluftsområder, bl.a. med tanke på bevegelseshemmede.
– iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede.
– vurdere alternative energiløsninger i nye kommunale bygninger og byggeområder.
– arbeide for økt satsing på bioenergi.
– innføre bedriftshelsetjeneste til alle ansatte.

Disse 12 punktene er som klippet ut av Venstres program. Meløy Venstre vil gjøre det vi kan for at dette ikke bare blir noen ord i et dokument, men at strategiene blir satt ut i handling så fort det lar seg gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**