Haugesund Venstres program: Miljø

Her er nettversjonen av Haugesund Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon
Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Miljø:

Karmsundet

Haugesund Venstre har lange tradisjoner som miljøparti i byen vår. Vi har arbeidet for viktige lokale saker som avfallshåndtering, vern av byheiene, jordvern og en skånsom arealbruk i mange år. Vi har også vært en pådriver for arbeidet med å gjøre strandsonen og områdene langs Karmsundet og Smedasundet tilgjengelige for alle.

Venstre har arbeidet for å bevare byens grønne lunger og for å skape et levende bymiljø med et sentrum der byens borgere både kan bo og arbeide. Venstre ønsker å gjøre Haugesund til en miljøvennlig by. Vi vil at Haugesund skal være best på klima, best på bymiljø og best på kollektivtransport.

Vi ønsker også å fjerne søppel som flyter overalt i det offentlige rom og vil gjøre Haugesund til Norges reneste by.

Klima
Klimaproblemene er et av de områdene vi særlig vil prioritere i denne perioden. Disse problemene er globale men krever også at vi handler lokalt. Venstre ønsker at Haugesund skal bli en klimanøytral kommune, dvs. at alle utslipp av klimagasser som ikke kan fjernes/reduseres blir kompensert for gjennom tiltak som f.eks. kjøp av klimakvoter, gjenreising av regnskog o.l.

Vi vil blant annet at det skal utarbeides en lokal klimaplan for å nå dette målet. En slik klimaplan må ta utgangspunkt i rapportene fra FNs klimapanel og Lavutslippsutvalgets anbefalinger. Planen skal gjelde for all kommunal virksomhet, også kommunale selskaper og interkommunale selskaper der Haugesund er deltaker.

Venstre vil:
— at kommunen utarbeider en lokal klimaplan for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Lavutslippsutvalgets anbefalinger og rapportene fra FNs klimapanel. Klimaplanen skal gjelde for kommunens virksomhet og kommunale og interkommunale selskaper.
— at Haugesund kommune reduserer sine utslipp av klimagasser med minst 30% innen 2015
— at Haugesund kommune blir en klimanøytral kommune innen 2040
— at kommunen skal kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslipp som ikke kan reduseres
— miljøsertifisere all kommunal virksomhet
— ha økt innsats for energisparing i kommunale bygg og gjennomføre bruk av ren energi i offentlig virksomhet
— stille miljøkrav til alle nye kommunale bygg med hensyn til energibruk, materialvalg, vedlikeholdsbehov m.m.
— gjennomføre overgang til biodrivstoff for kommunale kjøretøy når dette medfører reduksjon i utslipp av klimagasser
— aktivt bruke kommunal markedsmakt gjennom å stille krav til leverandører om tilgjengelighet av miljøvennlige og klimavennlige produkter.
— når vilkår og betingelser ellers er like, velge varer og tjenster fra virksomheter som er miljøsertifiserte
— ha en effektiv avfallshåndtering som reduserer utslipp av klimagasser og som sikrer en energisparende gjenvinning av avfall.
— redusere renovasjonsavgiften for brukere som komposterer matavfall selv og/eller har henting av restavfall hver 4. uke.
— innføre kildesortert renovasjon med gradert avgiftssystem også for næringsvirksomheter
— vurdere kommunal tilskuddsordning for innkjøp av rentbrennende vedovner og luftbaserte varmepumper.
— digitalisere kommunens administrative og politiske arbeid for å redusere bruken av papir i saksbehandlingen og politiske organer.

Byutvikling
Områdene langs strandsonen må disponeres på en slik måte at vi får en god balanse mellom boliger, næringsvirksomhet, transport og friområder. Det betyr at Venstre vil gå imot en ytterligere fortetting av områdene langs sjøen. Vi ønsker å verne og bevare gjenværende almenninger langs sjøen.

Arbeidet med å utvikle sentrumsnære boområder må videreføres. I dette arbeidet vil Venstre legge vekt på å utnytte eksisterende bygninger framfor nybygg. Vi vil ha en streng fortolkning av gjeldende reguleringsplaner for de aktuelle områdene når nybygg skal godkjennes.

Venstre vil:
— opprette en "vernesone" for områdene langs sjøkanten.
— ha stans av boligbygging på gjenværende arealer langs sjøkanten
— sikre allmenn ferdsel langs sjøkanten også for sentrumsnære områder, evt. ved utvidelse av eksisterende kaianlegg.
— ha en restriktiv fortolkning av reguleringsplaner ved søknad om nybygg
— være restriktive i forhold til frikjøp fra parkeringsbestemmelsene ved bygging av boliger i sentrum
— prioritere bruk av eksisterende bygningsmasse ved boligfortetting i sentrumsnære områder
— etablere flere gatetun i sentrumsnære områder
— bevare og utvikle sentrumsnære grøntområder
— bevare den grunnleggende bystrukturen og verne gjenværende byrom og allmenninger mot utbygging

Kollektivtransport og trafikkutvikling
Presset på veier og gater i sentrale deler av byen er svært stort. Biltrafikken har hatt en betydelig økning de siste årene. Derfor er det viktig at vi finner løsninger som reduserer denne trafikken, samtidig som vi ruster opp og forbedrer veinettet. Gjennomgangstrafikk må ledes rundt bykjernen, slik at belastningen på sentrale veier reduseres.

Vi må få en øket satsing på kollektivtransporten i distriktet generelt, og i Haugesund spesielt. Flere avganger, bedre regularitet og et rutemønster som samsvarer med lokale behov er nøkkelord i denne sammenhengen. Vi må også sikre bedre framkommelighet i sentrum ved at det legges tilrette for parkering i ytterkant av de sentrale byområdene kombinert med gratis buss til sentrum.

Venstre vil:
— etablere en ringvei rundt/under byheiene for gjennomgangstrafikk
— arbeide for bedre kollektivtransport med hyppigere avganger, bedre regularitet og et ruteopplegg i tråd med lokalt reisemønster
— bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken i sentrum f.eks. ved opprettelse av kollektivfelt
— at det ved etablering av nye bområder lages kollektivtraseer som gir beboerne kort vei til buss
— innføre sonesystem for parkeringsavgift med lavere avgift for parkering i utkanten av sentrum.
— arbeide for å få etablert parkeringsanlegg i utkanten av sentrum med tilhørende bussruter inn til sentrum, såkalt "Park & Ride" der parkeringsavgiften også er betaling for buss.
— stimulere til bruk av sykkel ved å etablere overbygde sykkelparkeringer i sentrum og videreutvikle gang- og sykkelstiene, særlig i sentrumsnære områder.
— i samarbeid med nabokommunene vurdere ulike alternativer for kollektivtransport som en del av den regionale kollektivsatsingen, herunder realisering av høyhastighetstog som f.eks. Haukelibanen.

Andre miljøtiltak

Venstre vil:
— iverksette tiltak for opprydding av søppel fra uteområder i kommunen
— utplassere flere avfallsdunker i byen og ha ordninger med regelmessig tømming av disse
— vurdere straffegebyr for forsøpling på offentlig sted
— sikre Byheiene mot utbygging
— arbeide for universell utforming av offentlige friområder som Djupadalen, Haraldsvang, Kvalsvik m.m.
— verne om grøntstrukturen og gjenværende friområder i de ulike delene av kommunen.
— gjøre Haugesund til en FairTrade kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**