Haugesund Venstres program: Skole

Her er nettversjonen av Haugesund Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon
Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Skole

Hogskolen

Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. Elevenes læring skal stå i sentrum for utviklingen av grunnskolene i byen. Lærerne er den viktigste ressursen i arbeidet for en best mulig skole. Deres faglige og pedagogiske kompetanse er nøkkelen til en opplæring der hver enkelt elev blir gitt den undervisningen som er best for eleven.

Kommunen må gjennom den politikk som føres bidra til å synliggjøre lærernes rolle
og gjenreise respekten for lærerne. Skolens oppgave er å bidra til elevens dannelse. I dette ligger at elevene skal ha kunnskap om og forståelse for det samfunnet de er en del av. Elevene skal gjennom undervisningen utvikle respekt for kunnskap, respekt for hverandre og respekt for grunnleggende verdier i vårt demokrati. Det forutsetter at elevene også blir møtt med respekt.

Styrke lærernes kompetanse og arbeidsvilkår
Kommunen har en avgjørende rolle i forhold til til å legge tilrette for at skolen kan drives med en gjensidig respekt som rettesnor. Som arbeidsgiver må kommunen legge til rette for at lærerne har muligheter til å utvikle og utvide sin kompetanse i tråd med de behov skolen har.

Lærerne må gis arbeidsforhold som gjør at de kan drive sitt arbeid på en god og rasjonell måte. De må ha tilgang til de hjelpemidler som til enh- ver tid er nødvendige. Skolene må tilføres sosialfaglig kompetanse for å kunne bistå elever som er i sosialt vanskelige situasjoner.

Venstre vil:
– at Haugesund kommune skal utrede lokale ordninger for kompetanseheving for lærerne for eksempel gjennom innføring av kompetanseår, Slike ordninger bør utvikles i samarbeid med lokalt næringsliv, lokale utdanningsinstitusjoner og stat og fylke.
– etablere mentorordninger der seniorer brukes som mentorer for yngre lærere
at alle lærerne skal ha egen arbeidsplass, og at det på alle skoler skal være egnede møterom for lærersamarbeid, foreldrekonferanser o.l.
– at alle lærerne skal ha tilgang på nødvendig datautstyr og at de skal ha nødvendig kompetanse i bruk av dette utstyret både i undervisning og i eget arbeid ellers.
– at det skal opprettes tverrfaglig team med sosialfaglig/atferdsrelatert kompetanse som kan bistå skolene i arbeidet med elever med denne type problemer
– styrke sosiallærertjenesten på barne- og ungdomstrinnet
– styrke rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet

Redusere gruppestørrelsen og øke voksentettheten
Kommunen må arbeide for at skolene er i stand til å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring. Gruppestør-relsen må reduseres, og voksentettheten må økes. Det må arbeides for å redusere antallet elever som får behov for spesialundervisning ved at alle elever får tilpasset opplæring fra første dag. Det er viktig å fange opp elever med særskilte behov tidlig, og gi dem et riktig tilbud så tidlig som mulig.

Venstre vil:
– at gruppestørrelsen ved skolene gradvis skal reduseres slik at normalgruppene ikke er større enn 15 elever
– sørge for tettere voksenkontakt bl.a. ved at det tilsettes flere assistenter
– øke ressursene til skolene for å kunne gjennomføre Kunnskapsløftets målsetning om tilpasset opplæring for alle elever.
– prøve ut aldersblandede grupper i kortere perioder av undervisningstida

Økt foreldredeltakelse
Foreldredeltakelse er viktig for elevenes læringsutbytte og sosiale vekst. Venstre vil at Haugesund kommune skal være en foregangskommune i forhold til aktiv foreldredeltakelse. Det må legges tilrette for slik deltakelse både på den enkelte skolen og i kommunen som helhet. Slik tilrettelegging må både omfatte organiseringen av skole/hjem samarbeidet og kompensasjonsordninger for foreldre som må bruke av arbeidstiden for
å delta i skoleutviklingsprosjekter. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) må styrkes og det må gis systematisk opplæring av klassekontakter/FAU medlemmer ved alle skolene.

Venstre vil:
– tilby felles kommunalt kurs for nyvalgte klassekontakter/FAU medlemmer
– innføre kompensasjonsordninger for foreldre som deltar i skoleutviklingsprosjekter/skolebasert vurdering i arbedstida
– styrke kommunalt foreldreutvalg (KFU) ved frikjøp/ansettelse av KFU-leder i inntil 50% stilling
– tilby foreldredeltakelse i undervisningen for 1. – 4. trinn ved alle barneskolene
– at barneskolene skal tilby "Kvelds-SFO" ved fellesmøter og liknende på kveldstid
at planlegging av skole/hjem samarbeid inngår som en del av planleggingsarbeidet ved skolestart

Skolebruksplanen
Venstre vil:
– at prioriteringene i skolebruksplanen følges opp med snarlig rehabilitering av Hauge skole som første prioritet.
– at planleggingsarbeidet for ny ungdomsskole i Skåredalen startes i perioden
– at det vurderes å utvide Brakahaug til 1-7 skole i perioden
at planleggingsarbeidet for en ny 1 – 4 skole i området mellom Gard og Saltveit startes i perioden. Denne må kunne utvides til 1 – 7 skole, eventuelt 1 – 10 skole ved behov.

Annet
Venstre vil:
– sikre barnehagedekning for alle som ønsker det.
– vurdere kommunalt eide barnehager ved nybygging av barnehager i perioden
– styrke skolebibliotekene
– utarbeide en felles holdning til og retningslinjer for ekskursjoner i skolen
– gjennom et regionalt samarbeid arbeide for å styrke høyskolen
– sikre studentene i Haugesund gode velferdstilbud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**