Haugesund Venstres program: Sosialt ansvar

Her finner du nettversjonen av Haugesund Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon
Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Sosialt ansvar

Sosial

De fleste av byens borgere tar vare på seg selv og sine nærmeste uten noen form for offentlig støtte. Slikt personlig ansvar og omsorg er den bærende kraften i det sosiale arbeidet i vårt samfunn. Kommunen har som oppgave å bistå i dette arbeidet. Den skal også ha ordninger som fanger opp dem som har behov som er større enn det pårørende er i stand til å bidra med, eller som ikke har pårørende som kan bidra.

Den kommunale omsorgen skal sikre at alle byens borgere har et verdig liv. Den som har behov for det offentliges hjelp skal behandles med omtanke og respekt. Hensynet til den enkeltes integritet skal være rettesnor for kommunens sosiale arbeid. Det må legges stor vekt på å ta i bruk den enkeltes ressurser og evner. Den offentlige omsorgen må drives ut fra et prinsipp om at kommunen skal gi mer til dem som trenger det mest.

Eldre og pleietrengende
Kommunen må ha et godt tilbud til eldre og pleietrengende. Det er viktig å være i forkant i forhold til utbygging av institusjonsplasser for denne gruppen. Kommunen må arbeide for et godt tilbud for demente.

De ansatte innen omsorgssektoren må få så gode arbeidsvilkår som mulig. Bemanningen ved institusjonene må være organisert på en slik måte at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver. Hjemmetjenestene må sikre at flest mulig kan leve lengst mulig i egen bolig. Brukerne av disse tjenestene må ha avgjørende innflytelse på innholdet i tjenestene den enkelte mottar.

Venstre vil:
– bygge nytt omsorgssenter i Skåredalen
– ha en god hjemmebasert tjeneste som sikrer at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig
– innføre kommunal vaktmesterordning/vaktordning for tekniske tjenester for eldre hjemmeboende
– bedre tilsynslegeordningen ved syke- og aldershjem
– etablere helsestasjon for eldre
– ha en ordning med kultur- og fritidsleder på alle omsorgssentrene
– utvikle et samarbeid med kommunens kulturinstitusjoner, kommersielle aktører og frivillige lag og organisasjoner for å gi et kulturtilbud til eldre på institusjoner og hjemmeboende eldre
– utvikle samarbeidet mellom sykehjem/sykehus om geriartri
– arbeide for at det skal være geriartrisk kompetanse ved mottagelsen på Haugesund Sjukhus
– arbeide for større stillingsandeler ved alders- og sykehjemmene
– støtte etablering av dagtilbud til yngre demente
– vurdere tilbudene til andre med kroniske sykdommer og deres pårørende.
– åpne for alternative former for eldreomsorg

Rusomsorg
Rusproblemene i Haugesund er omfattende. Mange har behov for ulike tilbud i forhold til egen rusbruk. Rusbrukere som ønsker å redusere/slutte sin bruk av rusmidler må få tilbud om tiltak tilpasset den enkelte. Kommunen må bidra til et sammensatt tilbud som omfatter legemiddelassistert rusbehandling, botilbud, arbeidstrening og utdanning og helsetjenester.

For rusbrukere som ikke klarer å bryte ut av rusbruken må det finnes et lavterskeltilbud. Brukerne må få støttet grunnleggende behov for bosted, kost, personlig hygiene og helsetjenester. I tilknytning til et slikt tilbud må det også finnes muligheter for botrening og gradvis utfasing fra institusjon til eget bosted.

Venstre vil:
– sikre et lavterskel botilbud for rusmisbrukere som ikke kan delta i rusbehandlingstiltak
– gi tilbud om botrening/dagliglivstrening og arbeidstrening for rusmisbrukere som fases ut fra eksisterende lavterskeltilbud
– utvikle et skjermet botilbud til pleietrengende rusmisbrukere som ikke kan ha opphold i tradisjonelle institusjoner som alders- og sykehjem
– styrke helsetilbudet for rusavhengige
– gi tilbud om bolig, arbeidstrening og opplæring for rusmisbrukere som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
– etablere botilbud for rusmisbrukere som er under LAR, slik at de skjermes fra aktive brukere
– etablere og utvikle gode tilbud til pårørende

Barn og unge
Kommunen skal sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. Det er viktig at vi skaper helhetlige oppvekstmiljøer der de unge gis muligheter for utfordringer og utvikling. Det er godt forebyggende arbeid å etablere fritidstilbud for barn og unge i alle bydeler. SLT arbeidet har gitt gode resultater og det må videreføres. Barnevernet må styrkes og det må være gode samarbeidsrutiner mellom alle instanser som arbeider med barn og unge. Taushetsplikten må ikke være til hinder for at nødvendig informasjon blir formidlet mellom samarbeidspartene.

Venstre vil:
– styrke barnevernet og bedre samarbeidet mellom ulike instanser som arbeider med barn og unge
– videreføre SLT-arbeidet
– opprette sosialfaglig/tverrfaglig team som kan gi assistanse/rådgiving til skoler og barnehager
– styrke helsesøstertjenestene
– etablere og sikre drift av alkoholfrie treffsteder for ungdom i alle bydelene

Annet

Venstre vil:
– arbeide for nytt fengsel i regionen
– gå inn for at Haugesund søker om å etablere forsøksordning for en garantert minsteinntekt for inntekstløse, såkalt borgerlønn
– sikre at sosialhjelpssatsene minst er på nivå med statens normer
– arbeide for universell utforming, også av utearealer parker o.l. slik at alle også funksjonshemmede kan ta disse i bruk
– utarbeide kommunal handlingsplan i forhold til vold mot kvinner/vold i nære relasjoner
– arbeide for bedre bemanning ved Haugesund Politikammer, mer synlig politi i gatene
– støtte arbeidet for bedre løsninger for nattbuss i helgene, gjerne i samarbeid med utesteder
– arbeide mot kameraovervåking i sentrum
– vurdere det framtidige antallet skjenkeløyver
– arbeide for mer varierte skjenketider
– støtte etableringen av døgnåpent voldtekstmottak ved Haugesund Sjukehus
– vurdere tiltak for prostituerte og arbeide mot menneskehandel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**