Formannskapet: Forslag til utbyggingsprogram

Utbyggingsprogram for 2008 – 2011 skal behandles i formannskapets møte onsdag 17. oktober. I programmet legges det opp til en gjennomsnittlig utbygging av boliger på i overkant av 220 enheter hvert år, noe som er ca. 10% høyere enn forutsatt i kommuneplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bustadbygging

Av forslaget til utbyggingsprogram går det fram at en stor del av de forventede boligen vil være leiligheter langs sundet og i sentrum. Omlag 250 av rundt 880 boliger vil være i denne kategorien. Dette er leiligheter som i stor grad retter seg mot et middelaldrende publikum.

Den øvrige utbyggingen vil i stor grad komme i Skåredalen og i nordre bydel. Det er kommunen som i det vesentlige står for utviklingen av tomter til eneboliger. I utbyggingsprogrammet blir det tatt til orde for at kommunen bør ha tomtereserver av byggeklare tomter tilsvarende behovet for et år. Prisene på boligtomter skal i hovedsak dekke inn kommunens kostnader.

Venstre støtter en aktiv boligpolitikk der kommunen utvikler et variert tilbud av tomter, både til eneboliger og mer konsentrert bebyggelse. I vårt program har vi tatt til orde for en vernesone langs sjøkanten, der det ikke tillates flere boligprosjekter. I utbyggingsprogrammet er det lagt opp til 210 boliger langs sjøkanten i perioden. Dette er prosjekter som alt er i gangsatt eller som det er gitt tillatelse til i forrige periode.

Venstre er bekymret for at en så stor andel av boligene retter seg mot et middelaldrende publikum. Det har gitt en nettoinnflytting til kommunen, men skal Haugesund kommune tiltrekke seg flere unge i etableringsfasen må vi ha et tilbud som økonomisk er tilpasset denne gruppen. Det vil derfor være avgjørende at vi får en videre utbygging i områder der tomtekostnadene er lavere.

Samtidig er det en utfordring å bevare friområder og variert arealbruk i de områdene av kommunen som vil være framtidas utbyggingsområder. Andre viktige hensyn er å legge tilrette for god kollektivtransport og nærhet til viktige fellesgoder som skole, barnehage og fritidstilbud. Utbyggingsprogrammet får derfor betydning for arbeidet med å utarbeide en klimaplan for Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**