MED BLIKKET RETTET MOT FRAMTIDA

Venstre, Høyre, Krf og Arbeiderpartiet presenterte i dag sitt samarbeidsdokument “Med blikket rettet mot framtida.” Les hele samrabeidsplattformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


"Med blikket mot framtida"
Ungdom — næring — miljø
Politisk plattform for samarbeid
i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2007-2011
mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti

Framtidstrua er nordtrønderens styrke. Å bruke denne framtidstrua til å utvikle Nord-Trøndelag er den viktigste oppgaven til fylkestinget. Dette forplikter oss til å bygge et moderne samfunn, der vi finner løsninger som ivaretar respekten for enkeltmennesket og ansvaret vi har for fellesskapet. Vi vil ha blikket rettet mot framtida og se muligheter også utenfor fylkets og landets grenser.

Det er i lokalsamfunnene vi lever våre liv, og det er der livskvalitet og trivsel skapes. Våre lokalsamfunn skal være tuftet på toleranse og respekt for hverandre, der vi tar ansvar for hverandre, miljøet og kommende generasjoner. Vi vil verne om retten til å være annerledes. Gjennom vår kultur- og kunnskapspolitikk vil vi gjøre hver enkelt trygg på egen identitet.

Nord-Trøndelag skal framstå som attraktivt for de som skal bo og jobbe her i framtida. Derfor er det viktig å gi ungdom innflytelse på alle områder. Vi skal gi et utdanningstilbud som gjør våre unge godt rustet til å møte framtida, uansett hvilken veg de velger.

Vi vil legge vekt på at våre naturressurser forvaltes på en fornuftig og ansvarlig måte, til beste for nordtrønderen og miljøet. Ren luft, rent hav og en natur i balanse er grunnleggende verdier. Klimaendringene er vår tids største miljøutfordring og vi i Nord-Trøndelag må ta vår del av ansvaret. Derfor vil vi føre en aktiv miljø- og klimapolitikk. Vi vil ta hensyn til dette i alle beslutninger.

Gode ideer er grunnlaget for en offensiv og framtidsretta verdiskapning i vår region.
For å utvikle næringslivet må vi skape en bedre kultur for kreativitet og det å kunne lykkes. Mange av framtidas yrker er ennå ikke skapt. Vi i Nord-Trøndelag skal være med på å skape disse.

Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjennom samarbeid i fylkestinget bidra til å skape et moderne, framtidsretta Nord-Trøndelag. Ungdom, næring og miljø skal være gjennomgående for all vår politikk.

Ungdom i Nord-Trøndelag
1. Vi vil videreføre ungdomssatsinga i Nord-Trøndelag der ungdom gis medbestemmelse og innflytelse.
2. Vi vil videreføre ungdomskonferansen som arena hvor ungdom og politikere møtes og i fellesskap utformer framtidas politikk.
3. Vi vil stimulere ungdom til å ta del i politisk aktivitet, blant annet gjennom elevråd og ungdomsråd. Vi vil arbeide for at barne- og ungdomsorganisasjoner får bedre økonomiske rammebetingelser.
4. Gjennom satsing på entreprenørskap vil vi gi ungdom tro på egne skapende krefter som grunnlag for å utvikle egne arbeidsplasser.
Næringsutvikling i Nord-Trøndelag
1. Vi vil føre en aktiv og framtidsretta næringspolitikk med fokus på nyskaping og innovasjon.
2. Vi vil bidra til å forenkle tilgangen til virkemiddelapparatet og gjøre det mer brukerorientert.
3. Miljøfokus blir stadig viktigere for næringslivet. Vi vil ta mål av oss til å bli et foregangsfylke på miljøstandarder og bærekraftig utvikling.
4. Internasjonalisering er viktig for videreutvikling av nordtrøndersk næringsliv. Vi vil bidra til kompetanseheving og muligheter for erfaringsutveksling på tvers av landegrensene.
5. Vi vil fortsatt satse på stedsutviklingsprosjekt sammen med kommunene som en viktig del av næringsutviklingsarbeidet.
6. Vi vil være pådriver for bygging av gassrør inn Trondheimsfjorden og realisering av gass- og biokraftvarmeverket på Skogn med CO2-håndtering. Naturgass inn Trondheimsfjorden vil gi nye industrielle muligheter og økt verdiskaping.
7. Vi vil stimulere næringslivet, sammen med forsknings – og teknologimiljøene i Trøndelag, til fortsatt å holde en sterk posisjon i forhold til nasjonal teknologi og industriell nyskaping. Dette vil legge til rette for å ta i bruk ny teknologi og kunnskap som gjør industrien vår konkurransedyktig og skaper nye arbeidsplasser.
8. Vi vil støtte strukturendring innen utdannings-, forsknings- og innovasjonsmiljøene i Nord-Trøndelag.
9. Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) må videreutvikles som en desentralisert høyskole med ambisjon om å dekke et langt større geografisk område innen etter- og videreutdanning, og bedriftsretta tilbud. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) må følge samme sporet.
10. Vi vil bidra til videreutvikling av Nærøysund Maritime Næringspark

Jord- og skogbruk
1. Vi mener det er av stor betydning å opprettholde og videreutvikle volumproduksjonene. Vi vil vektlegge dette i vårt arbeid med den nasjonale landbrukspolitikken.
2. Nord-Trøndelag skal være ledende i landet i innenfor småskalaproduksjon av mat og økologisk satsning.
3. Vi vil arbeide for at det stimuleres til økt videreforedling av landbruksvarer i Nord-Trøndelag.
4. Vi vil arbeide for at kulturlandskapet holdes i hevd.
5. Vi vil ha økt satsning på gården som pedagogisk ressurs og tilbud som "Inn på tunet"..
6. Vi vil stimulere til økt avvirkning fra skogen. Det må satses på økt skogplanting og skogskjøtsel slik at vi bygger opp ressurser for framtida. Økt skogplanting vil også bidra til CO2-binding og vil være et viktig klimatiltak.
7. Vi vil følge opp prosjektet "Kystskogbruket" gjennom å utvikle mål og strategier for å utnytte de store mulighetene for verdiskaping kystskogbruket representerer.
8. Vi vil arbeide for å øke kompetansen og styrke rådgivningstilbudet i landbruksnæringa.
9. Vi vil, i samarbeid med andre, videreutvikle Mære landbruksskole som kompetansesenter for landbruksbaserte næringer. Deres kompetanse på småskala mat må også brukes for å utvikle nye produkter fra fiskeri- og havbruksnæringa.

Fiskeri og havbruk
1. Vi vil følge opp Marin strategiplan for Trøndelag
2. Vi vil prioritere arealplanlegging, kystsoneplanlegging og kartlegging av havbunnen.
3. Vi vil arbeide for økt satsing på forskning og utvikling og videreutvikling av kompetansemiljøene i Ytre Namdal.
4. Vi vil arbeide for en desentralisering av rettledningsapparatet for fiskeri- og havbruksnæringa.
5. Vi vil arbeide for en endring av kvotesystemet for fiskerinæringa for å sikre at nordtrønderske fiskere får tilgang til nye kvoter
6. Vi vil arbeide for økt foredling og større verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringa.
7. Vi vil arbeide for forebyggende tiltak mot fiskesykdommer og sikre levedyktige villaksstammer.
8. Vi vil støtte videreutvikling av Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø.

Kulturbasert næringsutvikling og reiseliv
1. Vi vil øke satsinga på kulturbasert næringsutvikling og legge til rette for nye kreative næringer. Rock City Namsos er et godt eksempel på en slik satsing.
2. Vi støtter arbeidet med en helhetlig reiselivsstrategi for Trøndelag.
3. Vi vil bidra til utvikling av robuste fyrtårn innen reiseliv i fylket og satse mer ressurser på å markedsføre reiselivet i Trøndelag i resten av landet og i utlandet.
4. Vi vil ha økt satsing på næringsutvikling i tilknytning til verneområder, kulturminner og kulturinstitusjoner.
5. For å styrke sørsamisk næringsutvikling og kultur vil vi sette av en årlig pott i regionalt utviklingsprogram.

Miljøutfordringer i Nord-Trøndelag
1. Vi vil utarbeide en regional klima- og energiplan, med konkrete forslag til hvordan vi i Nord-Trøndelag kan bidra til å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020. Utslippene fra fylkeskommunal virksomhet skal reduseres med minst 50 prosent innen 2020. I planen integreres plan for småkraft og vindkraft.
2. Det skal utarbeides egen reisepolicy for ansatte og politikere i fylkeskommunen.
3. Vi vil arbeide for at Midt-Norge skal bli satsningsområde for miljøvennlig energiløsninger
4. Vi vil utfordre kommunene til å utarbeide klima- og energiplaner.
5. Satsing på økt bruk av bioenergi må organiseres slik at det sikrer en balansert ressursutnyttelse og en langsiktig utvikling for landbruket. Vi vil arbeide for at rammevilkårene skal favorisere en lokal utnyttelse av bioenergien.
6. Vi vil arbeide for en styrking av oljevernberedskapen langs kysten.

Utdanning i Nord-Trøndelag
1. Vi vil opprettholde og videreutvikle en desentralisert skole- og tilbudsstruktur. Vi vil følge opp investeringsplanen for skolebygg for å sikre moderne og framtidsretta skoler.
2. Vi vil fortsette Realfagssatsinga i Trøndelag for å sikre næringslivet riktig kompetanse.
3. Vi vil følge opp Kunnskapsløftet ved å satse på etter- og videreutdanning av lærere.
4. Skoler innenfor dagens privatskolelov er en ressurs og et supplement til fylkeskommunens videregående skoler. Vi vil videreføre et godt samarbeid med disse.
5. Rådgivningstjenesten i den videregående skolen skal styrkes.
6. Vi vil arbeide for at flere fullfører videregående opplæring gjennom satsingen "Flere gjennom". Vi må se det 13-årige skoleløpet i sammenheng. Vi vil ha et tettere samarbeid mellom heim og skole
7. Hensynet til borteboende elever skal ivaretas og forsterkes gjennom oppfølging og foreldrekontakt.
8. Vi vil arbeide for å sikre fortsatt drift av landslinjene i ski og kombinert i Meråker og Steinkjer, og arbeide for ei positiv utvikling av landslinja for sportsfiske i Grong.
9. Det må legges vekt på et skoletilbud tilpasset lokale forhold og lokalt næringsliv. Vi vil ha en bedre utnyttelse av arbeids- og samfunnslivet som opplæringsarena. Det må legges til rette for alternativ yrkesopplæring hvor en større del av opplæringen skjer i bedrift.
10. Vi vil arbeide for flere lærlingeplasser. Fylkestinget skal som arbeidsgiver gå foran som et godt eksempel. Kommunene oppfordres til å ta imot minst en lærling pr. 1000 innbyggere pr. år.
11. De videregående skolene skal fortsatt være viktige aktører i det regionale utviklingsarbeidet i Nord-Trøndelag. De skal både være utdanningsinstitusjoner og kompetanseleverandører til næringslivet, og bidragsytere til lokal utvikling og samhandling.
12. Vi vil gi elever i vårt fylke muligheter til å lære utenfor fylkets og landets grenser. Vi vil at flere videregående skoler skal delta i EUs utdanningsprogram.
13. Vi vil øke innsatsen mot mobbing, seksuell trakassering og rusmisbruk i den videregående skolen. Vi vil ha fokus på utfordringer knyttet til internett og mobiltelefon
14. Et godt tilbud til voksne elever er viktig. Utdannings- og yrkesveiledning for voksne må prioriteres.

Samferdsel i Nord-Trøndelag
1. Gjennom arbeidet med Nasjonal Transportplan 2010-2019 vil vi arbeide for gjennomføring av viktige samferdselsprosjekt for fylket. Vi vil at Nord-Trøndelag skal få en større andel av samferdselsbudsjettene.
2. Det skal legges stor vekt på den miljømessige siden ved utbygging av eksisterende og nye samferdselsprosjekter og transportløsninger. Vi vil legge til rette for overføring av gods fra bil til båt og bane.
3. Vi vil arbeide for trafikksikkerhetsforbedringer med utgangspunkt i nullvisjonen.
4. Jernbaneprosjektet "Trondheim – Steinkjer 1 time" er viktig. Etter Gevingåsen tunnel, er neste store prosjekt Forbordsfjellet tunnel. Vi vil arbeide for en samlet utbygging av jernbane og veg på strekningen Stjørdal — Åsen.
5. RV 17 mellom Namsos og Steinkjer er en viktig hovedferdselsåre i Nord-Trøndelag. Vi vil ha en helhetlig utbygging av denne strekningen og, om nødvendig, finansiering med bompenger.
6. Vi vil at det skal bygges bru til Jøa. Vi vil arbeide for en finansieringspakke for å realisere prosjektet.
7. E 14 og Meråkerbanen er viktige hovedferdselsårer øst – vest. Vi vil sikre at utbedringen av Meråkerbanen gjennomføres og går inn for elektrifisering. Vi vil prioritere punktvise forbedringer på E14 for økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet.
8. Vi vil avklare Namsosbanens framtid.
9. Vi vil arbeide for ny fjordkryssing Vanvikan — Trondheim.
10. For å bedre fremkommelighet, trivsel og trafikksikkerhet vil vi øke budsjettene for fylkesvegene. Vi har som mål at det skal være asfalt på alle fylkesveger i 2020. Vi vil legge fram en plan for dette.
11. Trondheim lufthavn, Værnes, er en viktig faktor for regional utvikling i Trøndelag. På samme måte er kortbaneflyplassene i Namsos og Rørvik viktige for næringsliv og innbyggere i Namdalen. Vi vil arbeide for positiv utvikling av flyplassene i fylket og rutetilbudet til innland og utland må utvides.
12. Vi vil arbeide for full mobil- og bredbåndsdekning i Nord-Trøndelag.
13. Vi vil styrke kollektivtilbudet i fylket ved å øke satsinga på behovsstyrt transport og tilbringertjeneste. I tillegg må samordninga mellom buss, båt og bane bedres, og markedsføring av tilbudene må styrkes.
14. Ungdomskortet for kollektivtransport skal videreutvikles til å omfatte ekspressbuss, tog og ferjer. Målet er et ungdomskort for hele Trøndelag.
15. Vi vil arbeide for å bedre tilbudet på Nordlandsbanen.
16. Transporttjenesten for funksjonshemmede må videreutvikles og forbedres.
17. Vi garanterer opprettholdelse av fylkesvegferjer og hurtigbåttilbud.

Helse i Nord-Trøndelag
1. Vi vil videreutvikle og forsterke fylkestingets koordineringsrolle i folkehelsearbeidet.
2. Tiltak for å få barn og unge i fysisk aktivitet må prioriteres.
3. Vi vil samarbeide med friluftsorganisasjoner og andre som arbeider med å bevare og tilrettelegge for et aktivt friluftsliv.
4. Vi vil satse mer på forebyggende helsearbeid og familiekunnskap i den videregående skolen.
5. Vi støtter "Norges sprekeste fylke" som er idrettens viktigste satsing fram mot 2010.
6. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at stadig flere unge sliter med psykiske problemer. Vi vil arbeide for en fortsatt sterk satsning på psykiatri og et godt rusforebyggende arbeid.
7. Vi vil samarbeide med kommunene om ei styrking av skolehelsetjenesten.
8. Vi vil arbeide for et større antall behandlingsplasser og bedre rehabiliteringstilbud innen rusbehandling i Nord-Trøndelag.
9. Vi vil bedre den offentlige tannhelsetjenesten og gjennomføre planene for modernisering av tannklinikkene i hele fylket. Vi går inn for ei prøveordning med gratis tannhelsetjeneste for ungdom opp til 21 år. Vi vil arbeide for at tannhelsetjenesten på sikt skal bli en del av det vanlige helsetilbudet. Vi vil fortsette rekrutteringsarbeidet mot tannleger.
10. Vi vil at fylkestinget tar på seg ansvaret som nordtrøndernes helsepolitiske ombud. Det må etableres et samarbeidsorgan mellom fylkestinget, KS og helseforetaket. Fylkestinget skal være en viktig høringsinstans i store saker som skal behandles i styret i Helse Midt-Norge. På den måten kan fylkestinget ivareta fylkets befolkning i helsepolitiske spørsmål.
11. Vi vil ha to likeverdige lokalsykehus i fylket. Begge sykehusene skal ha spesialisttilbud, i tillegg til nødvendige akuttfunksjoner og fullverdige fødeavdelinger.
12. Alle innbyggerne i fylket skal ha en god ambulansetjeneste. Ambulansetjeneste i små kommuner handler ikke bare om kort responstid, men også om følelse av trygghet.
13. Vi vil bidra til å sikre Krisesenteret og Senter mot incest.

Kultur i Nord-Trøndelag
1. Vi vil satse på bredde i kulturarbeidet slik at alle kan oppleve kunst og kultur uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsdyktighet.
2. Nord-Trøndelag har et aktivt kulturliv med et mangfold av amatører og frivillige lag og organisasjoner som samarbeider godt med profesjonelle kulturutøvere. Vi vil videreutvikle dette samarbeidet. Vi vil arbeide for en sterkere lokal og regional styring av kulturpolitikken og de statlige virkemidlene.
3. Vi vil gjennomgå tildelingskriteriene for kulturstøtte og prioritere tiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede, flyktninger og innvandrere. Vi vil forenkle søknadsprosedyrene.
4. Vi vil følge opp "Idrettspolitisk manifest for Trøndelag".
5. Vi vil gjennomføre "Plan for profesjonell kunst". Vi vil bidra til å gi utøvende kunstnere muligheter til utvikling i fylket.
6. Nord-Trøndelag Teater, Musikk i Nord-Trøndelag, Fylkesgalleriet, NORVEG, Nils Aas Kunstverksted og Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal videreutvikles som fyrtårn.
7. Vi vil styrke Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag gjennom tettere samarbeid og samlokalisering.
8. Vi vil bidra til at senter for menneskerettigheter på Falstad videreutvikles og arbeide for at Bergkunstmuseet i Stjørdal og Saemien Sijte på Snåsa blir realisert i perioden.
9. Vi vil arbeide for at Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival på Høylandet får økt statlig støtte og knutepunktsstatus.
10. Vi vil bidra til å sikre utviklinga av Rock City Namsos, spesielt satsinga på utdanning og næringsutvikling.
11. Vi vil bidra til å gjøre kulturminner mer tilgjengelig.

Distriktsutfordringer i Nord-Trøndelag
1. Vi vil arbeide for at Nord-Trøndelag skal bli et forsøksfylke for lokal forvaltning av strandsonen.
2. Vi vil arbeide for en motorferdselslov som gir kommunene forvaltningsansvar innenfor rammene av plan- og bygningsloven og som gir muligheter til næringsutøvelse i distriktene samtidig som den ivaretar hensynet til tradisjonelle friluftsaktiviteter.
3. Vi vil ha økt, lokal, folkevalgt styring over rovdyrforvaltninga. De regionale rovviltnemndene må få større handlingsrom. Bestandstallene må være reelle og synliggjøre den totale rovdyrbelastninga. Registreringene må baseres på tillit og lokal medvirkning.
4. Vi vil arbeide for økte midler til en mer effektiv lokal forvaltning av rovdyrstammene. Kostnader med økte skader og konflikter i forhold til rovdyr må dekkes fullt ut. Vi vil arbeide for et mer effektivt system for økonomisk erstatning. Vi vil også arbeide for å få etablert økonomiske ordninger til forebygging og tiltak mot rovdyrkonflikter for de kommunene som er sterkt berørt. Det må tas spesielt hensyn til utfordringene i reindriftsnæringa.
5. Dersom det ikke utbetales erstatning utover normaltap må det være forvaltninga som har bevisbyrden.

Et inkluderende Nord-Trøndelag
1. Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. "Toleranse Nord-Trøndelag" er ei viktig satsing.
2. Funksjonshemmede skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Vi vil arbeide for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming.
3. Vi vil invitere folk med i prosesser før beslutninger fattes og ha økt brukermedvirkning. Vi vil ha åpenhet i behandlingen av viktige saker. Vi vil ha et nært samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet, kommunene, frivillige lag og organisasjoner og andre samfunnsaktører.
4. Fylkeskommunens ansatte er en viktig ressurs. Vi vil ha et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vi vil legge til rette for en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk og ha fokus på å unngå ufrivillig deltid.
5. Vi vil utarbeide og iverksette strategier for likestilling i Nord-Trøndelag.
6. Vi mener at oppgavene som skal overføres fra staten til fylkestingene slik det fremgår i Stortingsmelding nr.12 (2006-2007) ikke er omfattende nok til å endre på dagens fylkesgrenser.
7. Vi vil videreutvikle den parlamentariske styringsformen. Opposisjonen må gis ressurser til økt delaktighet i de politiske beslutningsprosessene. Vi vil vitalisere fylkestinget ved å invitere fylkestinget med i innspillsprosesser i store saker.
8. Vi vil fortsette et tett samarbeid i Trøndelag med en felles fylkesplan som overordnet plan for vekst og utvikling. Planen må sikre balansert utvikling.
9. Vi vil at Trøndelagsrådet skal bli et tydeligere politisk organ og få en mer representativ sammensetting fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune. Trøndelagsrådet bør få gjennomføringsansvar for samhandlingsprogrammet. Trøndelagsrådet skal ikke være et fjerde forvaltningsnivå.
10. For å sikre god dialog vil vi opprette et kontaktforum med det samiske miljøet i Nord-Trøndelag.

Hele dokumentet i word.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**