E-18 og lokal finansiering hovudsak i driftststyret 25. oktober

Kl 1600 torsdag 25. oktober møtest det nye driftsstyret for første gong i denne perioden. Den største saka blir vidare strategi for E-18 Arendal-Tvedestrand. Rådmannen har laga ei saksutgreiing og forslag til vedtak som er 100% i tråd med Venstres syn: Vi må bidra med lokal finansiering for å få ny veg – og altså berge liv. Venstre vil støtte rådmannens vedtaksforslag, og vil i tillegg reise eit forslag i driftsstyremøtet der vi vil ha vurdert om bygging av gang- og sykkelveg mellom Lillevåje og Goderstad kan finansierast som ein del av ny E-18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Vei

Foto: Microsoft

Det første spadetaket for ny E-18 er realistisk i 2013 om alle partar nå innser realitetane om vesentleg lokal finansiering. Vedtaka må gjerast straks, for også å sikre nåverande E-1 best mogleg mens vi ventar.

Vi i Arendal Venstre viser til at Venstre stod aleine om å godta bompengefinansiering i valkampen i 2003 og aleine i valkampen i 2005. Nå håpar vi at vi får alle parti med oss. Det har vore arbeidd med denne vegstrekninga i meir enn 40 år – utan å godta bompengefinansiering. Nå er det på tide at alle tar ansvar for å redde liv, og slutte med lettvinnne nei til bompengar/eigenfinansiering.

Andre saker i driftstyremøtet er å gå tilbake til det gamle trafikkmønsteret i tunnelen mellom Torvet og jernbanestasjonen, ein søknad frå Bowling 1 om skjenkeløyve, frukt og grønt til alle elevar i grunnskolen i Arendal, økonomirapport ved 2. tertial, igangsetting av arbeidet med ny kommunedelplan for idrett og frikuftsliv (nå også med tillegg for kulturlokaler), etablering av aksjeselskap for vidare utvikling på industriområda på Eydehavn og noen prosjektrapportar.

Sosialtenesten ber driftsstyret seie nei til skjenking på Bowling 1, mens politiet ikkje har merknadar. Vi vil vurdere søknaden utfrå vurderingar av ungdomsmiljøet i sentrum og råd frå fagfolk.

For å sjå på sakspapira, gå til www.arendal.kommune.no, vidare til politiske saker og åpne Driftsstyret 25. oktober.

Jan Kløvstad
gruppeleiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**