Økonomiplanen 2008 – 2011

Økonomiplanen for 2008 til 2011 viser hovedprioriteringene for den kommende fireårs perioden. Rådmannen venter en moderat vekst i inntektene fram til 2011 med en liten nedgang skatteinntektene i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I økonomiplanen er det særlig investeringene som forteller noe om hva rådmannen mener det bør satses på i de kommende årene. Det er rehabilitering av skoler og bygging av AD-kollektiv som utgjør hovedtyngden av investeringene i perioden.

Hovedtall for investeringer:
Rehabilitering av Lillesund skole forventes å vare til og med 2010 med tilsammen 40 millioner. Dette beløpet er usikkert da anbudene er svært høye, og det er ikke hentet inn anbud på alle deler av prosjektet.

Håvåsen skole skal ferdigstilles i løpet av 2009 og det er satt av 24,5 millioner til dette.

For Hauge skole er det tenkt oppstart av rehabilitering i 2010. Det er satt av tilsammen 35 millioner i planperioden, der 5 millioner er til planlegging i 2009. Vi vet ennå ikke hva dette prosjektet vil koste.

Det er satt av 10 millioner kroner til PU-boliger i perioden og 55 millioner til bygging av AD-kollektiv ved Bjørgene omsorgssenter. Dette kollektivet skal være ferdig i 2010. I rådmannens forslag er sykehjem i Skåredalen først tatt med i 2011, da med 5 millioner til planlegging.

Vår Frelsers kirke trenger også rehabilitering og rådmannen har satt av 15 millioner kroner til dette fram til og med 2009. Videre er det ført opp vel 5 millioner til utvidelse av Udland gravlund.

Utbygging av boligområder er en svært stor post på investeringsbudsjettet. Dette er investeringer der kommunen får tilbake det som brukes ved salg av tomter. Over 60 millioner kroner er satt av til ulike prosjekter i kommunen. Utbygging av Storhaug – Grutle, videre utbygging i Skåredalen og Fagerheim Vest erblant utbyggingsområdene.

Disse investeringene finansieres på flere måter. Det vil være nødvendig med låneopptak, og både i 2008 og 2009 vil låneopptaket være større enn nedbetalingen av allerede opptatte lån. For årene 2010 og 2011 er det verdt å merke seg at låneopptakene kan bli større enn antatt, da blant annet Hauge skole må finansieres i disse årene. Den endelige kostnaden ved dette prosjektet vet vi ikke ennå.

Både økonomiplanen og budsjettet for 2008 viser at Haugesund kommune har høye driftsutgifter, og at svært mye av inntektene går med til å betale for driften av kommunen. Det betyr at kommunen har lite egenkapital å sette inn i forhold til investeringer. Kommunen må låne relativt mye for å finansiere investeringene. Dette er bekymringsfullt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**