Tukthuserklæringen

Den 24.oktober ble felleserklæringen for Ap, Sp, SV og Venstre underskrevet av partilederne. Tukthuserklæringen, som er oppkalt etter plassen hvor den ble utformet, er den politiske plattformen som partiene skal jobbe etter den kommende 4-årsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter flere uker med redigeringer og innspill fra alle fire partiene, var den endelig klar for underskriving. Dette skjedde på Ørnes hotell onsdag ettermiddag.

Erklæringen følger etter bildene.

Partilederne

Foto: M.A.Bjørkli

Partilederne skriver under.

Odd Arne og Wenche

Foto: M.A.Bjørkli

Odd Arne Stormo (SP) og Wenche Nordem (V).

Hugo og Reinert.

Foto: M.A.Bjørkli

Hugo Allan Hansen (Ap) og Reinert Aarseth (SV)

Tukthuserklæringen!

Politisk plattform for kommunestyreperioden 2007 – 2011

I Meløy kommune har de politiske partiene Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp) og) Venstre (V), heretter kalt flertallsgruppa, inngått en valgteknisk og politisk samarbeidavtale for perioden 2007 — 2011.

INNLEDNING
Flertallsgruppa har gjennom dette dokumentet utarbeidet en avtale som gir grunnlag for å bedre innbyggernes hverdag gjennom mer aktiv deltagelse, tydelig prioritering av kjerneoppgaver og god politisk styring. Samarbeidet bygger på gjensidig forståelse og respekt for de enkelte partiers politiske programmer.
Kommunestyremedlemmene har rett til å stå fritt i spørsmål som omhandler lokalisering, alkohol og livssyn. Ved uenighet skal det søkes kompromiss. Det enkelte parti skal ha mulighet til å fronte viktige saker for sitt parti, også innenfor dette tverrpolitiske samarbeidet.

ØKONOMI/STYRING
Grunnlaget for en god utvikling er forutsigbarhet og langsiktighet. Driften av kommunen skal tilpasses inntektene, og innenfor de rammer en har til rådighet er oppgaven å sikre en god og sunn økonomi som kan gi best mulige tjenester til innbyggerne.

POLITISK ARBEID
Det skal gjennomføres forsøk med åpen spørretime i forkant av kommunestyremøtene. Meløy ungdomsråd og eldrerådet har talerett i kommunestyret.
Flertallsgruppa vil arrangere folkemøter på forskjellige steder i kommunen i løpet av perioden. Vi vil også prøve å få til «ordførerens benk», hvor innbyggerne kan møte ordføreren til uformell samtale på forskjellige steder i kommunen.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Meløy kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. De ansatte skal være i fokus og taes vare på, slik at arbeidsmiljøet blir godt og sykefraværet reduseres. Stillingshjemler skal gjennomgåes slik at flest mulig av de som ønsker full stilling kan få det, og antall lærlinger i kommunen skal økes.
Bedriftshelsetjeneste for alle kommunens ansatte er en prioritert oppgave.
Meløy kommune skal videreføre en god seniorpolitikk.

INNBYGGERNE
Meløy kommune har et servicetorg som fungerer godt. Flertallsgruppa vil utvikle det videre ved å utvide åpningtiden en dag i uka og la servicevertene få flere oppgaver.
Responsen fra kommunen til innbyggerne skal følge forvaltningsloven, dvs at innbyggerne skal ha svar på henvendelser innen en viss frist.
Den elektroniske tilgjengeligheten skal forbedres. Meløy kommune skal være en pådriver, slik at digitale signaler både mht til TV, bredbånd og mobiltrafikk sikres i hele kommunen.. De forskjellige sektorene i kommunen må søke å få til et bedre tverrsektorielt samarbeid for lettere å kunne samordne ressursbruken og oppnå et best mulig tilbud til brukerne.

REGIONALT SAMARBEID
Samarbeidet med nabokommunene Rødøy, Gildeskål og Beiarn skal formaliseres slik at man kan møtes minimum to ganger i løpet av perioden.
Flertallsgruppa vil arbeide aktivt opp mot fylkeskommunen, storting og regjering for å fremme kommunens utfordringer.
Salten Region råd og fylkeskommunen vil være sentrale samarbeidspartnere som utviklingsaktører.
Meløy skal utvikles som en BAS-region mellom Bodø og Mo i Rana, med et godt offentlig tjenestetilbud.

NÆRINGSPOLITIKK
MNU skal brukes som verktøy for næringsutvikling i hele kommunen.
Meløy Kommune skal fortsatt legge til rette for en positiv industriell utvikling i Meløy, og også være attraktiv for å tiltrekke seg ny og variert industri.
Det skal være et spesielt fokus på grűndere. Lokal næringsvirksomhet skal fortsatt sikres tilstrekkelig kraft til konkurransedyktig pris.
Primærnæringer som landbruk, skogbruk, fiske og havbruk skal ha høy prioritet. Det skal fremdeles jobbes aktivt med rovdyrproblematikken.
Også reislivsnæringen skal ha fokus, og Svartisen skal bli et "nasjonalt ikon" i reiselivssammenheng.
Meløy kommune skal ha en innkjøpspolitikk som prioriterer lokalt næringsliv så fremt disse er konkurransedyktig på pris og kvalitet.

OPPVEKST
Det skal fortsatt sikres full barnehagedekning i hele kommunen. Åpningstidene skal så langt det er mulig tilpasses brukernes behov.
Prøveprosjektene med helårs SFO videreføres som en brukerorientert tjeneste. Skolestrukturen skal opprettholdes så fremt det ikke kommer initiativ fra foreldrene om endringer. For å sikre en god kvalitet i skolene må kommunens vedtatte mål følges opp og resultatet evalueres.
Skolegårdene skal bli attraktive og oppfordre til fysisk stimulering og det skal innføres prøveprosjekt med frokost på skolene.
Ørnes skole og garderobeanleggene på Enga skole skal totalrenoveres i perioden. Gymsal i Neverdal skal realiseres i perioden.
Skole, barnevern og PPT skal bli bedre på tverrsektorielt samarbeid.
Bygging av gang- og sykkelveier skal ha høy prioritet. Her skal trafikksikringsplanen som er utarbeidet følges opp. Det skal ansettes klubbarbeidere både i nord- og sørbygda.

HELSE
Dagens legestruktur skal opprettholdes.
Det skal utarbeides strategier for å styrke innholdet og øke kvaliteten i eldreomsorgen. For å sikre en verdig alderdom må heldøgns omsorg prioriteres.
Handlingsplaner for den enkelte enhet skal lages, og det må følges opp med nødvendige ressurser.
Antall institusjonsplasser skal ikke reduseres i perioden
Det er en målsetting å opprette gode helsesenter-tilbud på Halsa, Enga, Glomfjord og Ørnes.
Rekruttering til yrker innenfor omsorg bør stimuleres f.eks gjennom stipendordninger.

SAMFERDSEL
Flertallsgruppa ønsker å lansere Veipakke Meløy.
Denne skal inneholde opprustning av RV 17, tunnel Spildra — Eidbukt, fastlandsforbindelse sørover, tverrtunnel til Bjærangsfjord samt opprusting fylkesvei Vassdal-Halsa. Det gis åpning for mulig bompengefinansiering for å framskynde prosjektet.
Det er et mål at alle kommunale veier skal asfalteres.
Det skal jobbes med at antall anløp av NEXen og hurtigruta skal opprettholdes.
Rutefrekvensen skal tilpasses lokale forhold, det skal søkes å tilrettelegge korrespondanse mellom busser, ferger og andre kommunikasjonsmidler.
Det skal arbeides med fastlandsforbindelse til Meløya.

KULTUR
Fyrtårn som Sommerdagan og Nordnorsk revyfestival er viktig både for kommunens innbygger og for å markere Meløy utad.
Kommunen skal fortsatt være en aktiv støttespiller for det frivillige arbeidet i kor og korps, idrettslag og andre foreninger.
Vi skal ha et kultursamarbeid med andre kommuner.
Musikk- og kulturskolen skal videreføres. Vi vil arbeide for at ungdommens kulturhus blir realisert.
Idrettshall i sørbygda er en viktig oppgave å jobbe med i denne perioden.
Allemannsretten skal forsvares slik at det sikres tilgang til friluftsliv i utmark, fjell- og strandområder.
Fore kirke skal være renovert til 100-årsjubileum i 2009.

MILJØ
I samarbeid med Salten Regionråd/Salten forvaltning vil flertallsgruppa utarbeide og iverksette en kommunal plan for miljø-, energi- og klimapolitikk innen utgangen av 2008. Den bør bl.a. inneholde forslag til klimavennlig energiforsyning, forberedelser for fjernvarme til nye boligfelt, automatisk energiovervåking og en miljøvennlig bilpark.
Miljø skal inn som egen post i planlegging av areal og i reguleringsplaner.
Meløy kommune skal satse på utbygging og bruk av fornybar energi.
Vi skal ta vare på kulturlandskapet.
Skoging og andre tiltak langs veiene skal holde vegetasjonen nede.
Flertallsgruppa vil jobbe for at Meløy kommune skal bli en Fairtrade-kommune.

Hugo A. Hansen
Leder Meløy Arbeiderparti

Reinert Aarseth
Leder Meløy SV

Odd Arne Stormo
Leder Meløy Senterparti

Wenche Nordem
Leder Meløy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**