Venstre krev klare miljøføringar i byggavdelinga i Arendal

Venstres gruppe har i dag sendt denne interpellasjonen i brev til ordførar og rådmann i Arendal:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Interpellasjon

Anne Solsvik og Jan Kløvstad 8

Foto: Åsmund Aqissiaq Kløvstad

Gode ordførar og rådmann,
vi viser til reportasje på sidene 6 og 7 i Agderposten i dag 27. oktober der byggeleiar i kommunen er sitert om ambisjonen om klimanøytral kommune. Ordføraren er sitert like før. Om avisa gjengir byggeleiaren vår korrekt, seier han altså at “har foreløpig ikke hørt noe om kravene til klimanøytralitet i byggeprosjektene”, “vi har ikke hatt noen føringer for at vi skal tilstrebe klimanøytrale bygg eller energibesparende løsninger utover det som ligger i dagens forskrifter.” På spørsmålet “Så miljøhensynene hører festtalene til, mens dere må forholde dere til kroner og øre?” svarer han “Du kan nok også si det på den måten”. Og vidare “Jeg har ikke fått signaler på annet enn at vi fortsetter å holde oss til gjeldende normer, slik vi har gjort hittil med de utbyggingene som nå er ferdigstilt”.

Det er godt mogleg at det ennå ikkje er fatta formelle vedtak i bystyret som gir kommunens tilsette klare føringar for korleis det skal både tenkast og handlast i byggesaker framover. Vi vil derfor med dette be om at bystyret får ei orientering på møtet 15. november om korleis administrasjon og byggeavdeling vil følge opp dei signala mellom andre Venstre har gitt om målsettingar om klimanøytral kommune, mest mogleg miljøvennlege løysingar på alle plan osb.

Venstre har ein klar ambisjon om at Arendal skal bli ein klimanøytral kommune. Om det er nødvendig med eige vedtak utover dei klare signal vi meiner å ha gitt og fått gehør for, vil Venstre be om ein plan frå byggeleiinga om korleis dei kan følge opp slike føringar og legge dette inn som viktige premissar i budsjettarbeidet og anbudsprosessar.

Beste helsing

Anne Solsvik og Jan Kløvstad
bystyremedlemer for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**