Flere og bedre lærere fremfor heldagsskole

meninginnlegg av Tor Arne Solvoll, Fylkesleder, Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Flere og bedre lærere fremfor heldagsskole

Regjeringen har varslet at de fra skoleåret 2008-2009 vil øke skoleuken med fem nye timer på 1.- 4. trinn. Kostnaden ved dette er stipulert til 2,3 mrd. kroner. Venstres mener disse pengene heller bør brukes på styrking av lærernes kompetanse og det faglige innholdet i skolen.

Internasjonale målinger viser at norske barn scorer rundt gjennomsnittet. Utvidet skoledag er regjeringens viktigste løsning for å gi elevene et faglig løft. Venstre mener gode og mange nok lærere er viktigere enn utvidet skoledag.

Samtidig som regjeringen lanserer sin heldagsskole, er de også taus med hensyn til den kanskje største utfordringen for skolen i tiden som kommer: Tilstrekkelig antall lærere. Tall fra KS viser blant annet at halvparten av lærerne i videregående skole er over 50 år, mens det i grunnskolen er 37 prosent i samme aldersgruppe.

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Venstre krever derfor at det utarbeides en helhetlig nasjonal rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig antall lærere i grunn- og videregående skole i tiden som kommer. Den fremtidige lærermangelen er en så kjent og presserende problemstilling at dette burde regjeringen ta på alvor.

Denne problemstillingen bør alle kommuner i Nordland ta inn over seg raskest mulig. Lærere er en yrkesgruppe som er ettertraktet som kompetansepersoner og kampen for å rekruttere og holde på denne yrkesgruppen må få et større fokus i kommunene og hos fylkeskommunens politiske ledelse. En rekrutteringsplan for Nordland bør snarest utarbeides. Her må med de eldre som ressurs ikke glemmes!

av Tor Arne Solvoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**