Pressemelding

Vegpakke Salten del 2, konsekvensutredning, er til høring. Rødt Bodø (RV), Bodø Venstre og Norges Naturvernforbund har gått sammen om en høringsuttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den blir overlevert regionvegsjefen i dag kl.11.

De tre organisasjonene mener å ha avdekket til dels vesentlige feil og mangler i høringsmaterialet.
Eksempelvis har Statens Vegvesen en firetrinns metodikk for vurdering av veiprosjekt. Den skal sikre at man

Riksveg 3

Foto: A.Wahl

ikke går til unødvendige og dyre investeringer. Metoden innebærer at Vegvesenet først skal utrede muligheter for å begrense behovet for transport, deretter muligheten for omfordeling av transport fra bil til andre transportmidler: buss, jernbane, sykkel/gange. Dernest se på muligheter for å forbedre eksisterende infrastruktur.

Rødt , Venstre og Naturvernforbundet kan ikke se at Vegvesenet har utført dette arbeidet før planarbeidet ble igangsatt, og det er heller ikke utført som en del av konsekvensutredningen. Utredning av et selvstendig kollektivalternativ til veitutbygging er et krav i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, som også bystyret understreket i sitt vedtak av planprogram i september i fjor.
Det er viktig at også allmennheten blir orientert om manglene ved beslutningsgrunnlaget. Disse manglene kan føre til at miiliardbeløp blir sløst bort til fortidens løsninger, noe som vil forsterke utslipp av klimagasser og kvele bysentrum i økt biltrafikk.

For organisasjonene
Dag Neiden
Stedlig representant for Norges Naturvernforbund

Last ned hele svaret på høringen – klikk her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**