Budsjettet: Investeringer

Haugesund Venstre har lagt opp til et stramt investeringsbudsjett der hovedsatsingen er knyttet til lovpålagte oppgaver. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett var betydelige beløp satt av til investeringer innen omsorg. Dette gjelder både for eldre, gjennom AD kollektiv på Bjørgene ,og for personer med utviklingshemminger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hauge

Venstre støtter opp om disse investeringene. I tillegg ønsker Venstre en framskynding av arbeidet med nytt omsorgssenter i Skåredalen. Derfor har vi funnet rom for å starte planleggingen i 2010 i stedet for i 2011, samt at vi har avsatt 10 millioner til dettei 2011. Tilsammen har Venstre satt av 15 millioner kroner til omsorgssenter i Skåredalen i perioden 2008 – 2011.

Skolebruksplanen slår fast at Hauge skole har førsteprioritet i forhold til rehabilitering. Det er etter Venstres mening viktig at dette arbeidet kommer i gang så snart man har funnet en løsning for hvordan dette kan gjøres. Selv om ingen ting av dette er klarlagt ennå er det viktig å sette av midler til arbeidet. Venstre har satt av 12,5 millioner mer enn rådmannen i perioden 2009 – 2011.

Venstres budsjett er identisk med rådmannens i forhold til investeringer knyttet opp til utvikling av tomter o.l. Dette er investeringer som over noe tid betaler seg selv ved at tomtene videreselges. Det er viktig at byen har ledige tomter til dem som ønsker å bosette seg her.

For å få midler til økt satsing innen de områdene Venstre mener må prioriteres har vi også måttet ta bort tiltak i rådmannens forslag. Avsetningene til ishall og arbeidet med opprustning av sentrum er tatt ut av økonomiplanen. I tillegg er en del andre mindre tiltak redusert eller flyttet på i tid for å gi rom for satsing på hovedoppgavene.

Venstre har klart å redusere låneopptaket slik at den samlede lånegjelden i perioden 2008 til 2011 bare øker med vel to millioner kroner, mot rådmannens forslag til økning på nær 30 millioner kroner. Kombinasjonen av økte overføringer fra driftsbudsjettet sammen med totalt sett reduserte investeringer har gjort dette mulig.

Rehabiliteringen av Lillesund skole er ikke fullfinansiert i denne perioden. Det skyldes blant annet at de endelige kostnadene ikke er klarlagte ennå. Venstre vil komme tilbake til dette når det er hentet inn anbud for det resterende arbeidet. Det er Venstres oppfatning at Lillesund skole skal stå ferdig i 2010, og at det skal bygges ny minihall. Videre skal gamle Storasund også rehabiliteres i tråd med planene, og det skal opparbeides gode uteområder ved skolen.

Foreløpige anslag viser at dette vil koste omlag 17 millioner kroner. Dette må det arbeides for at skal komme på plass i løpet av 2010. Det er ikke forsvarlig å trekke rehabiliteringsfasen lengre ut i tid. Det er også tvilsomt om det ligger vesentlig besparelse i å utsette dette.

Last ned oversikt over investeringsbudsjettet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**