Venstres budsjettforslag

Som eneste parti hadde Venstre klart sitt forslag til budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008 – 2012 da formannskapet skulle behandle denne saken i går. Verken flertallspartiene eller de andre opposisjonspartiene hadde klart å få ferdig sine forslag i tide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Smedasundet 2

Befolkningsvekst og skatteinngang!
I rådmannens forslag til budsjett er skatteinngangen beregnet med en forutsatt befolkningsvekst på omlag 450 innbyggere pr. år. Bakgrunnen for dette anslaget er befolkningsutviklingen de siste årene, der Haugesund siste år hadde en befolkningsvekst på over 500, hvorav netto innflytting var 461.

En nærmere analyse av disse tallene viser at Haugesund hadde en netto utflytting av borgere om vi ser bort fra arbeidsinnvandring fra EØS- området, bl.a. fra Polen.

Slik innvandring er i ferd med å flate ut. Økt aktivitet i de ulike landene i EU fører til at stadig flere velger å bli i sitt hjemland i stedet for å søke arbeid i f.eks. Norge. For 1. halvår i 2007 har nedgangen vært på over 30% for Haugesunds vedkommende.

Forutsetningene i budsjettet er i ferd med å endre seg før budsjettet er vedtatt. Det er all mulig grunn til å se med bekymring på denne utviklingen, og vedta et stramt budsjett for å unngå å komme i en situasjon der vi må skjære ned på tilbudet på grunn av svakere inntekstutvikling enn forutsatt.

Haugesund Venstre har derfor ikke ønsket å oppjustere rådmannens skatteanslag. Det vil etter vår oppfatning være uforsvarlig å regne med høyere skatteinngang enn det som alt ligger i rådmannens forslag. I stedet ønsker vi å stramme inn på rammene enhetene får til disposisjon og investeringene i rådmannens forslag. Da bedrer vi også balansen mellom drift, investeringer og låneopptak.

Reduksjon i låneopptak
Haugesund Venstre ønsker en bedre balanse mellom investeringer og drift. Et høyt investeringsnivå kombinert med liten egenkapital gjør oss svært sårbare for svingninger i inntekter eller driftsutgifter.

Høyere rentekostnader vil redusere handlingsrommet innen drift og tjenestetilbud. Ved at store deler av investeringene finansieres gjennom låneopptak bindes stadig større deler av midlene til rentekostnader. Dette er midler som også trengs til økte driftsutgifter, blant annet som følge av nye investeringer.

Det er behov for større overføringer fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Dette vil blant annet redusere behovet for låneopptak og frigjøre midler til å løse nødvendige oppgaver i framtida.

De totale investeringene bør også reduseres, og det må gjøres nødvendige analyser i forhold til framtidige investeringsbehov. Investeringene i denne økonomiplanperioden bør i hovedsak være knyttet til lovpålagte oppgaver og tiltak som gir grunnlag for inntjening gjennom salg og/eller tilrettelegging for økt bosetting i kommunen.

Ukjente kostnader gir grunn til bekymring med tanke på framtidige investeringer. Både Lillesund skole, Hauge skole og omsorgssenter i Skåredalen er oppgaver der kostnadene ikke kjente i dag. Haugesund Venstre har øket avsetning til disse formålene med over 22 millioner kroner.

Haugesund Venstre har også tatt bort tiltak som ishall og opprustning av sentrum i sitt forslag til investeringer. Samtidig har vi øket overføringene fra driftsbudsjettet med 23 millioner i forhold til rådmannens forslag. Tilsammen gjør dette at lånegjelden i Venstres forslag bare øker med i overkant av to millioner i planperioden i motsetning til rådmannens forslag om en økning på nær 30 millioner.

Haugesund Venstre prioriterer unge og eldre i sitt budsjett for 2008!
Haugesund Venstre legger opp til en sterkere satsing på tiltak for unge og eldre i sitt budsjett. Bedre rammer for SLT arbeid og alkoholfrie tibud i bydelene, oppstart av helsestasjon for eldre, mer midler avsatt til nytt omsorgssenter i Skåredalen og til Hauge skole er noen av tiltakene i partiets budsjettforslag.

Kompetanseår for lærerne:

Lillesund

Kompetanseheving i skolen er et viktig tiltak for å bedre resultatene i skolen. Høy kompetanse hos undervisningspersonalet er en nøkkelfaktor i arbeidet for en bedre skole. Derfor ønsker Haugesund Venstre at det legges opp til en systematisk kompetanseheving for lærerne i Haugesundskolen.

Vi har derfor foreslått at det startes en forsøksordning med kompetanseår for lærerne i grunnskolen i Haugesund. Denne forsøksordningen vil dekke 25% av lærerne som har vært ansatt 7 år eller mer i kommunen. Kostnaden ved dette forsøket er fem millioner pr. år. Oppstart blir fra høsten 2008 og det er satt av 2,5 millioner kroner på neste års budsjett. Kommunen bør søke om statlige tilskudd til forsøksordningen.

Les mer om kompetanseår her >

Bedre tilbud for bostedløse:

Rusomsorg

Et verdig liv er målet for rusomsorgen, og en sterkere satsing på dette området er nødvendig for å gi en god omsorg både for dem som har et rusproblem og for deres pårørende. Haugesund Venstre ønsker at det skal utvikles et godt tilbud til pårørende i kommunen, og støtter søknaden om midler til et veiledningsenter for pårørende i distriktet. Venstre har også funnet rom for oppstart av trinn 2 i boligsosiale tiltak for rusmisbrukere.

Les mer om rusomsorgen her >

Helsestasjon for eldre:

Omsorg

Eldreomsorgen står overfor store utfordringer, og det er avgjørende at kommunen kan gi et tilbud til den stadig økende gruppen eldre som har behov for omsorg.

Haugesund Venstre ønsker å forsere oppstarten av bygging av nytt sykehjem i Skåredalen og har også funnet rom for å begynne et tilbud om helsestasjon for eldre i økonomiplanperioden. En slik helsestasjon vil kunne ha svært positiv forebyggende effekt, og det vil kunne gi verdifull informasjon om den eldres situasjon.

Les mer om eldreomsorg her >

Alkoholfrie tilbud til unge:
Haugesund Venstre ønsker å prioritere alkoholfrie tilbud til unge i bydelene i helgene. Dette er viktig for å hindre at for mange unge trekker til sentrum på kveldstid i helgene.

Bleikemyr, Hemmingstad og Skåredalen er naturlige steder for slike tilbud. Skal de være effektive er det avgjørende at det bevilges et beløp som er så stort at det rekker gjennom hele året.

Tilbudene bør forankres lokalt. På Bleikemyr og Hemmingstad er det naturlig at midlene styres fra bydelshusene og at tilbudet inngår som en del av det øvrige tilbudet til ungdom i disse bydelene. I Skåredalen må det utvikles en løsning som knytter tilbudet til Skåredalen kultursenter.

Midlene som gis til disse helgetilbudene må være første del av en opptrapping av midler til tiltak i bydelene. Venstre har også redusert inntektskravet til bydelshusene med 60 000 mer enn rådmannen. Haugesund Venstre vil derfor at det utarbeides en oversikt over hvilke tiltak som finnes for aldersgruppen 13 – 18 i de ulike bydelene og hvilke tilbud denne gruppen ønsker utover dette.

Venstre har satt av 375 000 mer pr. år til dette tiltaket

Bedret jordmortjeneste
Jordmortjenesten i byen er ikke god nok, og gravide opplever lange ventetider dersom de ønsker å oppsøke jordmor i løpet av svangerskapet. Venstre har satt av midler tilsvarende en halv stilling til dette i budsjettet og økonomiplanen, og ønsker et samarbeid mellom kommunen og Helse Fonna for å sikre et bedre tilbud.
Det er satt av 234 000 pr. år til dette tiltaket i planperioden.

Tekstforslag
I tillegg til avsetninger på budsjett og i økonomiplanen fremmer Hagesund Venstre også flere tekstforslag i sitt budsjett. Slike tekstforslag er med på å legge føringer for framtidige budsjett og viser retning for politiske satsingsområder.

Følgende tekstforslag er med i Venstres budsjettforslag:

1. Styrking av jordmortjenesten i Haugesund er nødvendig. Bystyret ber rådmannen ta kontakt med Helse Fonna for om mulig å få til et samarbeid om et prosjekt for styrking av jordmortjenesten i kommunen. Avstatte midler i salderingen 234 000 skal gå til et slikt samarbeidsprosjekt.

2. Vold mot kvinner er et stadig økende problem i vårt samfunn. Også stadig flere barn opplever å bli utsatt for vold eller opplever vold i hjemmet. Personer som utsettes for slik vold har behov for en rekke tiltak for å kunne reetablere seg utenfor de voldelige relasjonene. Også det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner må styrkes. Samtdig er det viktig å ha særlig fokus på barn som opplever vold, enten mot egen person eller mot familiemedlemmer.

Bystyret ber rådmannen utarbeide en tiltaksplan mot vold i nære relasjoner. En slik plan må både inneholde tiltak for å begrense vold, tiltak for å oppdage vold, tiltak for å gi hjelp til å bearbeide voldsopplevelser og praktiske tiltak for å gi hjelp til reetablering etter at man har gått ut av voldelige relasjoner. Planen må omfatte alle interne og eksterne enheter som kommer i kontakt med ofre for vold i nære relasjoner.

3. Aktiv deltakelse er en viktig del av et levende demokrati. Terskelen for å kunne ta kontakt med det politiske system må senkes. Det må etableres ordninger hvor borgerne kan legge fram sine saker for og/eller stille spørsmål til et samlet politisk miljø. Bystyret ber rådmannen utrede innføring av Politiker Torg etter modell fra Stavanger kommune.

4. Mange mennesker med lav inntekt faller utenfor de etablerte statlige støtteørdningene for innkjøp av utstyr for mer energi og klimavennlig oppvarming. De vanligste produktene omfattes ikke av statlige støtteordninger. Det bør derfor etableres en lokal støtteordning for dem med dårligst økonomi. Målgruppen for en slik ordning bør være mottakere av bostøtte. Den økonomiske hjelpen bør være i form av et rentefritt lån som nedbetales over 5 år. Øvre lånegrense bør settes til kr 5 000.

Bystyret ber rådmannen innlede et samarbeid med de andre eierkommunene i Haugaland Kraft, med sikte på å etablere et rentefritt klimalån i regi av Haugaland Kraft.

5. Pleietrengende rusmisbrukere er en framtidig utfordring for Haugesund kommune. Disse vil vanskelig kunne gis et tilbud i tradisjonelle institusjoner. Bystyret ber rådmannen utrede framtidige behov for denne gruppen og vurdere ulike løsninger sett i sammenheng med eksisterende tilbud for rusmisbrukere i kommunen.

6. Bystyret ber rådmannen om en utredning av de økonomiske konsekvensene av å redusere gruppestørrelsen i grunnskolen til maksimum 15 elever. Bystyret ber samtidig om at rådmannen framlegger en plan for en gradvis reduksjon av gruppestørrelsen.

————

Du kan laste ned selve budsjettforslaget her >>
Du kan laste ned tabellene som viser Venstres budsjettforslag her >>

Dersom du har innspill, tanker og meninger om budsjettet kan du sende disse til Venstre på følgende e-postadresse: [email protected]. Vi tar gjerne i mot dine synspunkter fram mot bystyrets behandling av budsjettet 28. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**