Lokaldemokrati – og maktmisbruk

Er Verdal kommunestyre kun et forum hvor enkeltrepresentanter bruker tiden til å markere seg – fordi pressen er der? Er kommunestyret blitt et forum hvor saker egentlig ikke diskuteres? Spør Brita Kleven Thorsvik seg i en kronikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Solstrand veiviser avstand

Foto: Tore Rykkel

Eller er kommunestyret et forum hvor representantene er innstilt på reelle forhandlinger for å finne fram til gode løsninger – når partiet må innse at eget primærstandpunkt ikke får flertall?

Er det viktig, i demokratiets ånd, at alle parti gis muligheter til å argumentere for sine standpunkt og forslag til vedtak? Mener flertallet i Verdal kommunestyre at det skal være slik at det er størrelsen på et parti som skal avgjøre om partiets meninger kan få komme fram på skikkelig vis? Ved avstemninger har selvsagt store parti større muligheter for å få gjennom sine forslag, men skal det også gjelde for partienes muligheter for å få fram sitt synspunkt i saken?

I Verdal kommunestyre den 19.11.07 ble det ved møtets begynnelse avstemt om det skulle være begrenset taletid i hele møtet. Dette ble vedtatt selv om det var en meget kort sakliste og selv om en av de største sakene kommunestyret kommer til å få i denne perioden — utbygging og renovering av 3 skoler i bygda, lå på bordet foran oss — og i realiteten var den eneste saken det var ventet debatt omkring. Begrenset taletid på 4 min. for en representants første innlegg, ble vedtatt til tross for sterke innvendinger fra Venstre, og til tross for at representantene ikke var forberedt på denne form for "knebling" før møtet.

Venstre mener det er ordførerens oppgave å sørge for at representantene får nødvendig tid til å begrunne partienes standpunkt. Vi mener at alle parti, i store viktige saker, må få mulighet til å legge fram sitt syn uten å bli begrenset av knappe tidsrammer. Vi er enige i at begrenset taletid, også i store saker, kan innføres, men fortrinnsvis ikke for første taler fra hvert parti. Om taletid skal innføres også for første taler, må begrensingen være kjent på forhånd, for eksempel gjennom innkallingen — som det gjøres i Stjørdal.

Behandling av skolesaken belyser dette på en "god" måte. Selv om rådmannens forslag hadde fulgt saken i flere utvalgt, brukte AP’s representanter bortimot 50 minutter til å fortelle hvor bra dette forslaget var og til å berømme rådmannen for hans arbeid med saken. Ikke et eneste forslag til endring ble lagt fram fra AP. Det betyr i realiteten at AP ikke hadde noe eget forslag, men hadde "ubegrenset" med taletid.

Venstre ble – fullstendig uventet, gitt 4 minutter til å legge fram synspunkter i skolesaken generelt samt begrunnelse for hvorfor partiet valgte å ikke lege fram sitt primære forslag som ble nedstemt i formannskapet, men komme med et helt nytt "kompromissforslag" – som ikke hadde vært lagt fram tidligere og som lå nært opp til rådmannens forslag. Vi beklager sterkt at flertallet i kommunestyret vedtok en slik "knebling", mot mindretallets stemmer. Det er ikke tilstrekkelig at en representant kan sette seg på talelista å få nye 2 minutter i tillegg til førsteinnlegget!

På bakgrunn av disse erfaringene har Venstre i brev til ordføreren bedt om at prinsippene om begrenset taletid blir tatt opp som egen sak i kommunestyret. Generell begrensing av taletiden er ikke nedfelt i kommunestyrets reglement. En generell begrensing av taletiden i alle møter uansett saksinnhold og antall saker, er heller ikke lagt fram til debatt i kommunestyret. Det er også verdt å merke seg at verken Levanger eller Steinkjer kommunestyrer har vedtatt begrenset taletid i alle saker – og bruker denne muligheten så vidt jeg vet, kun på budsjett og økonomiplan.

Det er behov for en diskusjon om når begrenset taletid bør brukes i kommunestyret i Verdal, slik at vi kan finne fram til en praksis som gjør at politisk arbeid er meningsfylt for alle valgte representanter. Uansett hvor mange en representant har bak seg i sin gruppe, ønsker alle å få muligheten til å begrunne det partiet står for i viktige saker. Det burde være en selvfølge i lokaldemokratiets ånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**