Penger til det meste – men skolen taper

Flertallskonstellasjonen i bystyret har omsider lettet på sløret og vist fram budsjettforslaget sitt, over en uke etter at det burde ha vært lagt fram. Tilsynelatende har man funnet penger til det meste, men skolen er den store taperen i budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Penger, sedler

Budsjettforslaget er svært ekspansivt og bygger på forutsetninger det er all mulig grunn til å stille spørsmålstegn ved. Det generelle skatteanslaget justeres opp, det samme gjelder økte skatteinntekter som følge av økt befolkningsvekst. For å forsvare store økninger i investeringene og i driften i økonomiplanperioden forskutterer man i tillegg økte overføringer fra staten med utgangspunkt i Sørheimutvalgets innstilling. Den skal behandles av Stortinget i 2008.

Man forventer også store økninger i inntektene fra salg av eiendommer. Forutsetningene for dette er blant annet at SPDE innløser opsjonsavtalen vedrørende Flotmyr III og IV. I tillegg legger man opp til en endring av boligpolitikken, der kommunen ikke lenger vil selge boligtomter til selvkost, men beregner et påslag på 250 kroner pr. kvadratmeter.

Tilsammen legger flertallet opp til inntekstvekst på over 85 millioner kroner på driftsbudsjettet og over 120 millioner på investeringsbudsjettet i perioden 2008 – 2011. I gjennomsnitt gir dette en inntektsøkning på over 50 millioner kroner pr. år noe som tilsvarer 4,5% av rådmannens gjennomsnittlige inntektsanslag. Da er ikke økte refusjoner som resultat av økte investeringer tatt med i beregningen.

Hovedtyngden av inntektsveksten brukes til investeringer. Ferdigstillelse av AD kollektivet ved Bjørgene framskyndes, det samme gjelder for omsorgsenter i Skåredalen. Også bevilgningene til Hauge skole økes noe utover rådmannens forslag.

Foruten oppstart av driften ved Skåredalen omsorgssenter i 2011 er det tiltak i tilknytting til sosial boligpolitikk som får største delen av økningen i driftsbudsjettet. Også KUF kommer svært godt ut med en økning på 1,4 millioner pr. år.

Skole er den store taperen i budsjettet. Ikke en krone brukes til å styrke kompetansen eller til andre tiltak for skolen. Hauge skole får rett nok noe mer midler til rehabilitering, men samtidig setter flertallet et tak for rehabiliteringen på 75 millioner kroner. Som ved tildelingen til rehabilitering av Lillesund gjøres dette uten at man har noen ide om hva som faktisk lar seg gjennomføre innenfor de rammene man setter.

Unge i etableringsfasen blir også tapere i flertallets budsjettframlegg. Man ønsker tydeligvis å lokke til seg 27 åringene ved å gi dem en ekstraregning på rundt 150 000 kroner for tomter til egen bolig. Dette er en økning på over 27% i forhold til dagens nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**