Budsjettet: Venstres justerte budsjettforslag

Haugesund Venstre la fram sitt opprinnelige budsjettforslag den 14. november. I ettertid har vi arbeidet videre med forslaget i tråd med en del av de innspillene som er kommet fra publikum. Det resulterte i at Venstre la fram et justert budsjettforslag til bystyremøtet den 28. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

mynter

Budsjettbehandlingen ble da utsatt, og derfor vil vi benytte anledningen til å offentliggjøre det justerte budsjettforslaget i god tid før bystyrets behandling den 12. desember. Venstre har gjort rede for sitt opprinnelige forslag gjennom en rekke artikler på disse nettsidene tidligere. Derfor vil bare endringene bli omtalt her.

Investeringer:

Venstre har gjort to endringer i investeringsbudsjettet. Rehabiliteringen av Lillesund skole er fullfinansiert i 2010 ved at det settes av tilsammen 20 millioner kroner dette året. Det er en økning på 17,5 millioner i forhold til forrige budsjettforslag.

Haugesund Venstre har også funnet rom for å øke investeringene knyttet til Hauge skole. Vi har satt av en million kroner i 2008 til planlegging og forberedelser. For 2009 og 2010 er bevilgningene øket med to millioner pr. år. Tilsammen har Venstre satt av over 50 millioner kroner i økonomiplanperioden. Disse beløpene vil bli oppjustert i forbindelse med rulleringen av budsjett og økonomiplan de neste årene. Venstres mål er å beholde Hauge skole som 1 – 10 skole.

Disse økningene er finansiert gjennom delvis økning av avsetning fra driftsbudsjettet og økte låneopptak. Venstres budsjett innebærer likevel omalg 11 millioner kroner lavere låneopptak enn rådmannens budsjett og økonomiplan.

Driftsbudsjettet:
Venstre har øket inntektssiden i driftsbudsjettet med 1,1 millioner kroner pr. år. Denne økningen skyldes økt egenbetaling jfr. eget punkt i budsjettforslaget. Deler av denne økningen var ved en forglemmelse ikke tatt med i salderingen i forrige budsjettforslag.

Vi har også satt av 100 000 kroner pr. år til friluftsformål.

Du kan lese hele budsjettforslaget her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**