Budsjettet: Flertallets vågale inntektsforslag

Onsdag 12. desember skal bystyret endelig behandle budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008 til 2011, etter at denne behandlingen ble utsatt den 28. november. Flertallet har lagt fram et budsjettforslag som er svært ekspansivt etter Venstres mening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Penger, sedler

For å få midler til alle tiltakene de ønsker å få på plass har flertallet øket inntektene med over 200 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette er svært bekymringsfullt av mange grunner. Ikke minst fordi det er grunn til å stille spørsmål ved grunnlaget for mange av økningene.

Økt skatteinngang på grunn av økt innflytting
Haugesund har opplevd høy tilflytting de siste par årene. Rådmannen la derfor fram et budsjett der det ble regnet med en vekst på 450 innbyggere pr. år. Flertallet øker dette ytterligere til 600 pr. år. Dette er økonomisk risikosport.

Om vi ser bort fra tilflytting av utenlandsk arbeidskraft, har Haugesund faktisk opplevd fraflytting de siste to årene. Vi vet at det er kraftig økonomisk vekst i mange tidligere øst- europeiske land for tida. Det gjør at det blir mindre attraktivt for arbeidskraft fra disse landene å flytte til Norge.

Det er like sannsynlig at denne flyttestrømmen kommer til å avta som å øke. Faktisk kan vi komme til å oppleve at flere flytter tilbake. Hva skjer med tiltak vi finansierer med deres skattepenger da?

Økt generell skatteinngang

Flertallet mener også at det ligger ann til økt generell skatteinngang. Samtidig budsjetterer de ikke med økte utgifter for kommunen som følge av økte lønns- og priskostnader. Venter de ikke større lønnsøkning for kommunalt ansatte, og tror de at kostnadsøkninger i det private markedet ikke vil føre til prisøkning?

Økte salgsinntekter på boligtomter
Flertallet ønsker å øke prisene på boligtomter med 250 kroner pr. kvadratmeter. En gjennomsnittlig boligtomt blir da over 150 000 kroner dyrere. Når Haugesund i dag opplever fraflytting av norske statsborgere, hvordan skal vi kunne snu denne strømmen ved å øke tomteprisene. Med en stadig økende rente gjør dette det mindre attraktivt for nye innbyggere å slå seg ned i Haugesund

Økte inntekter ved salg av eiendommer
Etter at bystyret sa ja til opsjonsavtalen med SPD venter flertallet at deler av pengene fra salg av arealene på Flotmyr vil komme i økonomiplanperioden. Men en opsjon er ikke det samme som et salg. SPD kan når som helst velge å ikke kjøpe disse arealene.

Økte inntekter som følge av redusert rente.
Av en eller annen grunn velger flertallet å legge seg på en lavere rente enn rådmannen. De tar signalene fra Norges Bank til inntekt for lavere renteoppgang. Rådmannen har i sitt budsjett regnet med en rente på 5,75%. Det stemmer også med de siste signalene fra Norges Bank

Økte inntekter som følge av endringer i overføringer fra staten

Et offentlig oppnevnt utvalg, Sørheimutvalget, har lagt fram forslag til endringer i statens overføringer til kommunene. Dette forslaget er ennå ikke behandlet i Stortinget. Vi har tradisjon for at slike store økonomiske saker blir kraftig endret for at alle partiene skal kunne stå bak dem også etter et eventuelt regjeringsskifte.

Det er rimelig å tro at Haugesund kanskje kommer bedre ut med dette systemet enn det gamle, men hvor mye vi vil tjene på det er usikkert. Andre regionsentre som Stavanger, kan komme til å tape på det nye inntektssytemet. Det er derfor svært usikre inntekter som det hadde vært bedre å vente med å ta inn i budsjettet til Stortinget hadde gjort vedtak i saken.

Oppsummering
Etter Venstres oppfatning er flertallet svært ambisiøse i sine vurderinger av økte inntekter for kommunen. De unnlater også å regne med at vi får økte utgifter om enkelte punkter slår til. Venstre mener det er viktig at budsjettet har realistiske rammer, ikke bare med tanke på utgiftene, men også når det gjelder inntektene som skal finansiere det hele.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**