Kompetanse for utvikling

uttalelse av Franziska Wika og May Valle, Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kompetanse for utvikling

En god skole krever tre ting: rekruttere gode motiverte lærere, videreutvikle de lærere man har og holde på eldre og dyktige lærere så lenge man kan.
Dagens utfordring er knyttet til innhold i skolen, nye fagkrav, nye elevgrupper.
Kunnskapsministeren understreker i en pressemelding 29.11.2007 at "det er nødvendig å gjennomføre tiltak som skal betre opplæringa generelt. Det er dessuten nødvendig med en strammare oppfølging av resultat fra kommuner og fylkeskommuner. Både lokale og statlige styresmakter må kritisk vurdere ressurssituasjonen i skolen. Lærerens rolle i opplæringa må bli tydeligere. Skolestyringsmaktene har ansvar for å gjøre det mulig for lærerne å ta ansvar, og lærerne må sjølve ta større styring med aktivitetene i klasseromma."

Farger, kreativ

Foto: Microsoft

For å følge opp kunnskapsministerens krav, vil Fylkeskommunen gi lærerne større frihet til å forme skolens hverdag, bruke tid til oppdatering og forberedelse. Nordland Fylkeskommune som skoleeier vil stimulere lærernes mulighet til forsknings- og utviklingsarbeid. Nødvendig etter- og videreutdanning er generelt skoleeiers ansvar. Derfor vil Nordland Fylkeskommune sette inn nødvendige midler til vikarer slik at lærerne med god samvittighet kan melde seg på nødvendige kurs for å forbedre sin kompetanse. Kompetanseheving skal i tillegg honoreres tilstrekkelig.

God utdanning og muligheter for etter- og videreutdanning er avgjørende for å sikre rekrutteringen til læreryrket. Nordland Fylkeskommune vil arbeide strategisk for å forebygge stor mangel og frafall på lærere med relevant kompetanse.

Nytilsatte lærere skal få veiledning for å sikre bedre overgang til læreryrket. Mentor/lokale veilederordninger for nyutdannede lærere kan bidra til dette.
Vi trenger lærere som står i arbeid til pensjonsalderen og en intelligent seniorpolitikk er et nødvendig virkemiddel for å få dette til. Seniorene slutter i arbeidslivet oftere som en reaksjon mot manglende utviklingsmuligheter og negative trekk i arbeidsmiljøet. Det er dokumentert at mangel på motivasjon gjennom aktiv ledelse og personalpolitikk kan lede til frafall. Seniorene slutter også ved stadige krav til omstillinger og manglende tilgang til kompetansetiltak. De viktigste årsakene til at seniorene velger å stå i arbeid lenger er at jobben oppleves som interessant og at arbeidsgiver verdsetter seniorenes kompetanse.

For å lykkes med gjennomføringen av kunnskapsløftet er læreren nøkkelen. «Kultur for læring» forutsetter «kompetanse for utvikling». Dette er også i samsvar med synspunkter som ble gitt i tiltredelsestalen fra Ungdommens Fylkesting.

Sitat: «Lærere er og skal være den viktigste kilden til læring. For at lærerne skal være med på dette må de få tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. Ungdommens Fylkesting skal jobbe for at lærerne i Nordland skal få tilstrekkelig etter- og videreutdanning.»

Nordland Venstre

Franziska Wika May Valle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**