Budsjettet: Flertallets tvilsomme prioriteringer

Flertallets budsjettforslag inneholder flere prioriteringer som Venstre er positive til. Samtidig er det også en rekke prioriteringer i budsjettet Venstre mener det er all mulig grunn å stille spørsmål ved. Disse viser den store avstanden mellom Venstre og bystyrets flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mynter

Foto: Microsoft

Venstre er glade for at det satses på omsorg. Både AD-kollektiv på Bjørgene og PU boliger er områder også Venstre prioriterer. Når flertallet har funnet rom for å fullfinansiere nytt omsorgssenter i Skåredalen i økonomiplanperioden er dette selvsagt positivt i seg selv. Problemet er at dette finansieres med forventede inntekter fra opsjonsavtalen om Flotmyr 3 og 4. Dette er høyst usikre inntekter.

Flertallet setter også av midler til øket satsing på rusomsorg, gjennom etablering av trinn 2 av boligsosiale tiltak. Det som er vanskeligere å forstå er at flertallet ønsker å plassere dette utenfor det allerede etablerte tiltaket i regi av Frelsesarmeen. Ved at man flytter dette mister man samdriftsfordeler. Når det i tllegg bevilges mindre enn det tilbudet fra Frelsesarmeen tilsier, må det bety at færre vil kunne dra nytte av tilbudet. Med tanke på det store antallet bostedsløse i Haugesund er det synd.

Flertallet har ikke funnet rom for støtte til Veiledningssenter for pårørende som egen post i salderingen. Det betyr at pårørende til rusmisbrukere, fengselsinsatte og personer som er i kontakt med politiet ikke kan være trygge på å få et profesjonelt tilbud i vårt distrikt. Erfaringer fra Sandnes viser at det virkelig er behov for et slikt senter, og det er svært beklagelige at ikke dette er blant flertallets prioriteringer.

Selv om flertallet gjennom sine forventede inntekter har betydelig større beløp til fordeling enn det Venstre har på sitt budsjett, klarer de ikke å prioritere skolen på noe vis. Det er underlig at flertallet igjen vil sette en ramme for skolerehabilitering uten å kjenne innholdet av rehabiliteringen.

Når flertallet setter en ramme på 75 millioner for rehabiliteringen av Hauge skole, gjør de samme feil som da de satte en ramme for Lillesund på 50 millioner. Slike rammer er uten forankring i virkeligheten, og ingen vet om eller hva som lar seg gjøre for denne summen. Faren for at man overskrider rammene er svært stor, slik vi nå opplever med Lillesund. Kostnaden hittil for denne er 67 millioner, og vil ventelig komme over 80 millioner når prosjektet er ferdig.

Heller ikke på driftssiden bevilges det noe som helst til skolen utover det man er pålagt. Her er ingen midler til styrking av lærernes kompetanse, selv om dette er et punkt i samarbeidsavtalen mellom flertallpartiene. Heller ikke andre tiltak for å styrke kvaliteten på undervisningen tar man seg råd til. Med tanke på resultatene fra de nasjonale prøvene, og målsetningene Bystyret har trukket for Haugeundsskolen er denne mangelen på prioritering av skolen svært beklagelig.

Flertallet øker lånegjelda, og bruker blant annet dette på investeringer i ishall og fortsatt opprustning av indre kai og gågata. I en tid der vi burde bremse investeringene for å kunne betjene framtidige driftsutgifter øker flertallet investeringene langt utover det rådmannen har foreslått. I tillegg øker de også lånegjelda.

Det er også verdt å merke seg at ingen enkeltprosjekter i flertallets budsjettforslag er større enn verdien av de eiendommene som man er villige til å gi fra seg til nytt fotballstadion på Flotmyr. Selv nytt omsorgssenter i Skåredalen får minst 100 millioner mindre en av arealene på Flotmyr. Det forteller mye om hvilke prioriteringer flertallet egentlig gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**