Omorganisering i lensmanns-/politietaten

uttalelse av Franziska Wika og May Valle, Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Politi- og lensmannsetatens omorganisering av driftsenhet
Norsk politi kjennetegnes av en sterk lokal forankring. Politi- og lensmannsetat spiller en aktiv rolle i lokalmiljøet, noe som er viktig for å kunne bekjempe vold og vinningskriminalitet og for å kunne arbeide forebyggende. Den senere tid har det vært flere endringer i organisering av driften. I Salten politidistrikt pågår det nå endring av driftsenhetsstruktur, der oppgaver som budsjett og personellansvar overføres fra de lokale kontorene til et større regionalt kontor.

Sirkus og politikk

Foto: Tore Rykkel

Dagens krav til effektivitet dyrker fram spesialister, mens generalisten er i ferd med å forsvinne. Generalisten er særlig viktig for å kunne ivareta helheten i distriktskommuner. Lensmenn i distriktene er ofte generalister som kan fylle flere funksjoner, og lensmannsetaten er en viktig del av den totale beredskapen og miljøet i distriktene.
.
En omstrukturering som reduserer ansvar og handlefrihet for de lokale lensmannskontorene, vil føre til at stillingene ute i distriktene blir mindre attraktive og rekrutteringsproblematikken kan forsterkes. Tilsvarende endringer som har skjedd i andre områder har ført til nedlegging av lensmannskontor. De nye endringene som pågår har ikke vært til høring i berørte kommuner. Dette mener fylkestinget er uhelding.

Fylkestinget anmoder om at endringene i driftsenhetene skjer i nær dialog med berørte kommuner.

Nordland Venstre

May Valle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**