Utvalg forslår tiltak for voldtatte

Ny sentral enhet i politiet, egne team for seksuelle overgrep (SO-team) i politidistriktene og gratis oppfølging hos psykolog eller psykiater. Dette er blant forslagene til voldtektsutvalget som i dag overleverte sin utredning til justisminister Knut Storberget. Utvalget er ledet av Venstres ass. generalsekretær, Rita Sletner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Vi vil bl.a. opprette en landsdekkende spesialenhet i politiet mot seksualisert vold, sier Sletner.

– Vi vil bl.a. opprette en landsdekkende spesialenhet i politiet mot seksualisert vold, sier Sletner.
Foto: Venstre

– Det ligger helt klart et forbedringspotensial innenfor samtlige sektorer. Å etablere en landsdekkende spesialenhet i politiet mot seksualisert vold (SEPOL) vil være et viktig tiltak i dette arbeidet, påpeker leder av voldtektsutvalget, Rita Sletner (V).

Utvalget mener det må til en endringsprosess i politiet, en sentral enhet vil sikre at samtlige anmeldelser får den oppmerksomheten de skal ha, og vil sikre at alle saker behandles profesjonelt.

– Må gi bedre hjelp
– Vi kan ikke leve med at færre enn èn prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir domfelt. Vi må gi bedre hjelp til ofre, få opp oppklaringsprosenten og forebygge bedre slik at færre opplever å få liv, helse og integritet ødelagt, sier justisminister Knut Storberget.

 Det er et bredt sammensatt utvalg som nå har levert sine anbefalinger for å bekjempe voldtekt.

Det er et bredt sammensatt utvalg som nå har levert sine anbefalinger for å bekjempe voldtekt.
Foto: Voldtektsutvalget

Voldtektsutvalget
1. september 2006 oppnevnte Regjeringen et eget voldtektsutvalg som skulle foreslå tiltak for å bedre situasjonen for kvinner og menn utsatt voldtekt og annen seksualisert vold. Utredningen "Fra ord til handling" inneholder en rekke nye tiltak. Rita Sletner, ass. generalsekretær i Venstres hovedorganisasjon, har ledet et bredt sammensatt utvalg med representanter fra politiet, påtalemyndigheten, forskningsmiljøer, advokater, helsevesenet, øvrig hjelpeapparat og selvhjelpsgrupper. Utredningen skal nå på bred høring.

Hvert år blir mellom 8.000 og 16.000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. I 2006 ble det anmeldt 974 voldtekter og voldtektsforsøk, noe som gir en anmeldelseshyppighet på mellom 6 % og 12 %. Utvalget mener det er viktig å legge til rette for at flere voldtekter anmeldes og styrke oppfølgingen av ofre.

Tiltak
Utvalget foreslår bl.a. følgende tiltak:
Etablere en ny sentral, landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for sedelighetssaker. Utvalget forslår at enheten skal være operativ 24 timer i døgnet, og få navnet Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL).
Opprette SO-team i hvert politidistrikt med minimum en taktisk og en teknisk etterforsker samt en jurist med utdanning og kompetanse innen seksuelle overgrep. Et SO-team er satt sammen av fagpersoner med spesialkompetanse innen saksfeltet seksuelle overgrep
Utvide rådgivningskontorene for kriminalitetsofre til en landsdekkende støttefunksjon for voldtektsofre, som kan gi bistand til den voldtatte ut fra den enkeltes behov.
Heve kompetansen i rettsapparatet, på overgrepsmottakene i lærerutdanning, helse og sosialutdanning med mer.
Innføre gratis helsehjelp ved overgrepsmottak.
Innføre gratis oppfølging hos psykolog eller psykiater ut over akutthjelp i ett år fra behandlingen starter, uavhengig av om hjelpen ytes av spesialst med eller uten avtale med det offentlige.
Endre kravet til bevis for voldsoffererstatning fra klar sannsynlighetsovervekt til ordinær sannsynlighetsovervekt.
Gi adgang til å få oversatt sakens dokumenter, dekket reise og opphold i forbindelse med en eventuell rettssak, når voldtekten skjer i utlandet.
Innføre obligatorisk opptak av avhør i voldtektssaker, herunder avhør av fornærmede.
Iverksette forskning for å kartlegge omfanget av voldtekt og forske på unge som forgriper seg og på sedelighetsdømte generelt.
Opprette en nettportal for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet.

– Vi anbefaler at det vurderes å inkludere nærliggende sakstyper ved opprettelse av den sentrale enheten. Det er ikke uvanlig at politiet står overfor flere andre lovbrudd når en kvinne anmelder voldtekt. Blant annet vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, tvangsekteskap, trafficking og kjønnslemlestelse, sier utvalgets leder Rita Sletner (V).

Tilrettelagt samtale
Utvalget ble ifølge mandatets punkt 5 bedt om å vurdere "hvorvidt og hvordan tilrettelagt indirekte og direkte dialog, mellom den voldtektsutsatte og gjerningspersonen og evt. andre berørte, for eksempel møter i regi av konfliktrådet, kan være et virkemiddel i den voldtektsutsattes rehabiliteringsprosess. Utvalgets flertall mener at en slik tilrettelagt samtale må forankres i helsevesenet og ikke i justisvesenet.

– Dersom det skal startes et norsk prøveprosjekt med tilrettelagt samtale mellom offer og gjerningsperson, er det mest aktuelt å legge et prøveprosjekt til et av de store overgrepsmottakene, sier Sletner (V).

Mer informasjon:
Voldtektsutvalget: Forslår tiltak for voldtatte (lenke til NOU på regjeringen.no)
Dørum: – Riktige grep fra voldtektsutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**