– Styrt utvikling av Paradis

Kommunalstyret for byutvikling skal ha styring med hvordan områdene i Paradis skal utvikles, sier Venstres Helge Solum Larsen, nestleder i utvalget. Alle partier stilte seg bak en rekke forslag fremmet av Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

Det er nylig vedtatt en kommunedelplan for Paradis og Hillevåg. Areal vil kunne bli omdisponert i forhold til denne når nå planprogrammet for området skal legges fram, sier Solum Larsen. Nå må vi drøfte nøye hvor tett utbygging området og omgivelsene tåler, sier han.

Det absolutt viktigste å drøfte er hvordan området skal betjenes trafikalt. Venstre ber om at det her kan utprøves en ordning der arbeidsreisene foretas mest mulig uten bilbruk. Det vises til hvordan Nydalen i Oslo har håndtert transportutfordringen. Der er det bygget ut et svært godt kollektivtilbud, innført en meget restriktiv parkeringspolitikk og etablert kampanjer blant de næringsdrivende mot egne ansattes bruk av bil til arbeidsreiser. – Paradis og Hillevåg er de områdene som kanskje best kan betjenes effektivt med kollektivtransport, sier Solum Larsen. Han viser til dobbeltsporutbyggingen og bybanen som går rett gjennom området. Ved Strømsbrua vil det også bli bygget ny stasjon.

Venstre ønsker også å øke de grønne arealene i området. Hvis områder skal brukes til næring, må også andelen grønt kunne økes. Venstre fikk støtte for å få vurdert om deler av småbåthavnen kunne flyttes ut av Hillevågsvatnet da kommundelplanen ble vedtatt. Nå gjentas dette kravet ovenfor planleggerne. I saken er det også bedt om at jernbanens driftsbanegård flyttes ut av det innerste området slik at denne ikke kommer i konflikt med gravlunden og de foreslåtte friområdene.

Dette er punktene Venstres Helge Solum Larsen fremsatte på vegne av alle i kommunalstyret for byutvikling. Alle disse tilleggspunktene til planprogrammet ble vedtatt enstemmig:

Formål næring og boliger
– Det skal belyses hva endring av områder fra bolig til næring innebærer i forhold til kommunens totale behov for arealreserve, bolig.

Trafikale forhold

– Det skal utredes tre alternativer for parkeringsdekning:
– En minimal, der næring i området betjenes kollektivt og ved gang og sykkel, som referanse brukes Nydalen i Oslo.
– En mediumsløsning
– En maksimumsløsning i tråd med vedtatt norm.

Friomåde – grøntområder
– Friområdene skal vurderes økt i forhold til kommunedelplanen.
– Plankrav i kommunedelsplanen, deriblant for friområdet P10, skal vurderes.

Miljø – mv.
– For alle områdene skal det gjøres vurdering av å bygge lavenergibygg.

Kommunalstyret for byutvikling sluttet seg også til forslag fra Venstre om å inkludere området ved Lagårdsveien/ Strømsbrua, som er vist som P5 i kommunedelplanen, i planprogrammet. — Dette området, Lagårdsveien 100, har det vært stor strid om. Uenigheten om hvor høyt man kan bygge her trenger en avklaring, sier Solum Larsen. – Det får vi nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**