Fylkesrådets holdning til kollektivtrafikk?

Ved førstkommende møte i fylkestinget behandles “budsjettmessige utfordringer samferdsel 2008 — forslag til tilpasninger”. Et forslag som May Valle mener vil føre til et svekket offentlig kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


FYLKESRÅDETS HOLDNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKK?

Etter å ha erfart at anbudsprosesser på buss har medført et tilbud som vanskeliggjør transport av passasjerer med bagasje, for skoleelever med skiutstyr, for foreldre med barnevogner samt dårlig tilgjengelighet for barn- og personer som er dårlig til bens — får fylkestinget på førstkommende fylkesting fremlagt en for meg forunderlig sak. Denne saken er en fortsettelse på en villet politikk som ser ut til å være at Nordlands befolkning helst ikke skal bruke offentlige kollektivløsninger.

Under sak 11 — budsjettmessige utfordringer samferdsel 2008 — forslag til tilpasninger – inviteres fylkestinget til å applaudere en innstilling fra fylkesrådet som i korte trekk går ut på følgende:

Egenandel på TT-kortene økes, det iverksettes ekstraordinære takstøkinger på buss og båtruter med 10, 15 og 30 % – under forutsetning av at fylkeskommunen oppnår økonomiske effekter. I saksframlegget understrekes følgene av dette: Ekstraordinær takstvekst vil få konsekvenser for passasjerer og godseiere. Det er å anta at vi vil få et bortfall av passasjerer, særlig på de kortere bussrutene, der passasjerer kan tenkes å ha andre reisealternativer. — Altså velger man tiltak som får passasjer og gods bort fra offentlige transportmidler.

Nordland Venstre er ikke representert i komité for samferdsel som vil behandle denne saken. Derfor ønsker vi gjennom media å gjøre folk og politikere oppmerksomme på det forunderlige forhold — at det synes som man i Nordland fylke legger opp til en bevisst politikk som betyr: bort fra offentlige kollektive løsninger.

Men på skolebarnkjøringen er fylkesrådet sikker på å spare inn penger. Denne kjøringen må gjennomføres – passasjertallet vil være konstant. Her vil fylkesrådet redusere
rabatt for grunnskolereiser fra 58 til 50 %. På denne måten regner fylkeskommunen å spare inn 2 millioner — noe som igjen er å finne som utgift for de berørte kommunene. I ei tid med dårlig kommuneøkonomi (til tross for tidligere rød-grønn optimisme) vil dette kunne bety en betydelig utgiftsøking — også fordi mange kommuner ved å slå sammen skoler, får et økt behov for skoleskyss.

Innretningen i saken er så distriktsfiendtlig, så miljøfiendtlig, så brukerfiendtlig at den bør avvises som helhet.

May Valle
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**