Uten utlendingene stopper Haugesund

Tallene for befolkningsutviklingen i fjerde kvartal 2007 er klare. Trenden fra de foregående kvartalene fortsetter også i siste del av 2007. Haugesunds nettotilvekst skyldes innflytting fra utlandet. Innenlands flytting gav en negativ utvikling for Haugesunds vedkommende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Totalt hadde Haugesund en nettotilflytting på 562 personer totalt. Av dette hadde vi en nettotilflytting fra utlandet på 599 personer. Fødselsoverskuddet var på 92 personer, noe som da gir Haugesund en samlet befolkningsvekst på 654 personer totalt. Folketallet pr. 1. januar 2008 er 32 956.

Haugesund Venstre påpekte i forbindelse med budsjettbehandlingen den underliggende trenden med innenlands fraflytting fra Haugesund. Vi er i en periode der dette blir kompensert gjennom økt tilflytting fra utlandet. Generelle utviklingstrekk peker imidlertid på at den økonomiske veksten som ligger bak denne tilflyttingen er i ferd med å avta.

Dette vil kunne føre til endrede flyttemønstre hva gjelder utenlandske statsborgere. Det er derfor viktig at vi griper fatt i den negative utviklingen for innenlands flytting. Vi bør arbeide for å kartlegge årsakene til at norske statsborgere flytter fra Haugesund i større grad enn til byen.

Dersom vi ikke klarer å sette inn tiltak som endrer dette vil vi være svært sårbare økonomisk når den historisk høye tilflyttingen fra utlandet avtar. Vi vil også kunne oppleve alvorlig rekrutteringssvikt i offentlig sektor, f.eks. innen pleie og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**