Planutvalget: Riving og gjennoppbygging av sjøhus

Planutvalget skal tirsdag 26. februar ta stilling til om to sjøhus ved Smedasundet skal tillates revet og gjenoppbygget. Det gjelder sjøhusene med adresse Smedasundet 97 og 96. Det eldste av dem antas å være nær 150 år gammelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Smedasundet

Foto: Tore Nilsen

Sjøhusene inngår i en større reguleringsplan for området mellom Smedasundet og Strandgata. De aktuelle sjøhusene er vist som båndlagt område – bevaring, i Sentrumsplanen. Smedasundet 97 er i dag brukt som butikk, Sjur Lothe AS, og Smedasundet 96 er lager og kontorlokale.

Antikvarisk sakkyndig, Trygve Eriksen jr, peker på at disse bygningene inneholder svært mye fortettet byhistorie. Disse to sjøhusene, sammen med to sjøhus mot sør, unnslapp Torgbrannen i 1899. Da indre kai ble bygget etter århundreskiftet var disse sjøhusene blant de første som ble ombygget til forretningslokaler.

I forslaget til reguleringsplan inngår også Strandgata 170 og Strandgata 172. Det siste er de tidligere lokalene til Torvastad og Skaare Sparebank. Begge disse husene foreslås bevart i reguleringsplanen. Mellom husene i Strandgata og sjøhusene ved Smedasundet er det tenkt oppført et kontorbygg. Mellom de ulike bygningene er det tenkt lagt glasstak.

Bakgrunnen for ønsket om gjennoppbygging av sjøhusene er et ønske om felles gulvareal for nybygg og eksisterende bygg. Dette vil gjøre det lettere å inkludere eksisterende bygg som en del av det totale arealet i byggeplanene. Av samme grunn ønsker utbygger også å bygge en ekstra etasje på Smedasundet 97.

Sjøhusene som ønskes revet og gjennoppbygget har gått gjennom ulike endringer i løpet av de over 100 årene de har eksistert. Blant annet har de fått endret fasader i begynnelsen av forrige århundre, og de er også blitt gitt ekstra etasje. Også i nyere tid har det blitt gjort endringer på sjøhusene.

Hele området er av stor historisk betydning. Reguleringsforslaget tar i stor grad hensyn til dette, og det framstår med klare kvaliteter. Antikvarisk sakkyndig legger fram to uprioriterte alternativer vedrørende søknaden om riving og gjennoppbygging. Alternativ 1 innebærer at sjøhusene ikke blir tillatt revet. Alternativ 2 tillater riving, men krever at sjøhusene demonteres og at de gjenreises med original bindingsverkskonstruksjon. En ekstra etasje på Smedasundet 97 må også bygges på tilsvarende måte.

Rådmannen har innstilt på alternativ 2 fra antikvarisk sakskyndig.

Planene er utlagt på Servicesenteret som en del av sakspapirene til Planutvalgets møte. Dersom noen har innspill og kommentarer til disse planene de rette disse til Haugesund Venstres medlem i Planutvalget på følgende e-post:

[email protected] eller på tlf. 40496507

Saken vil også bli behandlet på Venstres gruppemøte mandag 25. februar. Dette møtet finner sted på Servicesenterets bibliotek og begynner klokken 17.30. Venstres gruppemøter er åpne for alle interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**