Formannskapet: Rehabilitering av Hauge skole

Formannskapet skal behandle forprosjekt for rehabilitering av Hauge skole på møte onsdag 27. februar. I innstillingen legges det opp til at forprosjektet skal være basert på skolebruksplanen samt budsjett og økonomiplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hauge

Bystyrets flertall vedtok en økonomiplan der de totale rammene for opprusting av Hauge skole ble satt til 75 millioner kroner. Venstre mener at dette ikke på langt nær er nok til å gjennomføre en rehabilitering slik at skolen fortsatt kan fungere som en 1 til 10 skole, slik det er forutsatt i skolebruksplanen.

Venstre vil derfor fremme forslag i formannskapet om at et forprosjekt tar utgangspunkt i forutsetningene i skolebruksplanen, der Hauge skole skal være en 1 til 10 skole, og der det totale antall klasser vil være 20 i skoleåret 2011/2012. Dette vil gi politikerne en reell kostnadsramme for prosjektet.

Det er viktig at vi unngår at rehabiliteringen av Hauge lider samme skjebne som rehabiliteringen av Lillesund. Rammene for denne rehabiliteringen ble redusert av formannskapet med rundt 20 millioner, uten at man visste hvilke konseskvenser det ville få for prosjektet. Resultatet ble at rehabiliteringen ble kraftig forsinket, kostnadene minst 20 millioner kroner høyere enn først budsjettert, og vi har ennå ikke fullfinansiert rehabiliteringen.

Venstre ønsker å unngå at man kommer i samme situasjon for Hauge skoles vedkommende. Derfor er det nødvendig å legge fram et forprosjekt som er i tråd med skolebruksplanen og som viser de totale kostnadene ved å gjennomføre rehabiliteringen.

Forslag om å redusere elevtallet på Hauge ved at hele eller deler av ungdomstrinnet overføres til Haraldsvang vil også ha betydelige kostnader som det ikke er tatt høyde for i budsjett og økonomiplan. De pedagogiske og sosiale konsekvensene av en slik overflytting er heller ikke utredet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**