Ordførerens dobbeltrolle

Venstre stiller spørsmål ved ordførerens dobbeltrolle i Movar-saken. Partiene Venstre og Høyre sendte sammen en interpellasjon til bystyrets møte 25.februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Søppel

Foto: Microsoft

Interpellasjon til bystyrets møte 25. feb 2008

Rolleklarhet i politikken
MOVAR er et interkommunalt eid selskap som leverer tjenester innbyggerne/kommunene er grunnleggende avhengig av, og det er derfor helt avgjørende at bedriften har et godt omdømme. MOVAR har målsetting om samfunnsansvarlig foretningsdrift, og har blant annet nedfelt etiske retningslinjer som omhandler:
Økonomiske forhold
Miljømessige områder
Sosiale forhold
Fylkesmannens nylig presenterte rapport avdekket at anlegget har tatt i mot langt mer avfall enn det som er tillatt gjennom konsesjonen. Dette har pågått gjennom flere år og har også vært gjengitt i årsberetningen fra MOVAR uten at noen har festet seg ved det. Selv styrelederen gjennom mange år, som har signert styrets beretning som er en del av årsrapportene, uttalte at han ikke var klar over dette. Han uttalte også til Moss Avis at han ikke så behov for at styret skulle behandlet dette. Det at ordføreren i Moss har sagt at han vil gjøre alt som må til for å bli kvitt den nye Mosselukta samtidig som han, i kraft av vervet som styreleder, har signert styrets beretning har startet en nødvendig debatt om habilitet. Rygges ordfører konkluderte med å trekke seg fra styret og Vestbys politikere varslet en diskusjon rundt den samme problemstillingen. I Moss har ordføreren uttalt at han ikke ser denne type utfordringer.
Lov om interkommunale selskaper § 13. Styrets myndighet sier bla; Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
MOVARs selskapsavtale § 13 og 14 sier bla; Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.
MOVARs styreinstruks § 6 sier bla; at styrets oppgaver skal rettes inn mot fire hovedoppgaver. En av de er "kontrolloppgaver".
Kommunal- og Regionaldepartementet la sist høst frem et meget interessant og omfattende høringsnotat. Her drøftes blant annet problemstillingen hvorvidt politikere og herunder ordførere spesielt, skal kunne velges inn i styrene i kommunale og interkommunale selskaper. Her ble alle kommuner invitert til innen 31.12.07 å uttale seg om: "Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet med videre i kommunesektoren". Moss kommune har ikke svart.
Selv om høringsfristen til Kommunaldepartementet har gått ut ber vi ordføreren legge opp til en prinsipiell debatt rundt de skisserte problemstillingene. Det er verdt å merke seg at man må ikke vente på en eventuell lovendring for å endre praksis. Det er opp til flertallet i bystyret om man fortsatt ønsker å plassere sentrale folkevalgte i kommunale/interkommunale selskaper eller ei. Det kan være verdt å legge merke til at flere kommuner der i blant Oslo og Skedsmo, allerede har tatt konsekvensene av at man ikke ønsker disse rollekombinasjonene, og vedtatt egne regler for valgbarhet for bystyrets medlemmer.
Østfold kontrollutvalgssekretariat påpeker i en eierskapskontrollrapport datert 10. mai 2007 at eierkommunen ikke har vedtatt en egen eierstrategi for MOVAR IKS. I rådmannens kommentar til rapporten skriver han at det vil utarbeides retningslinjer for kommunens strategi i selskaper der kommunen har eierandeler. Dette har ikke skjedd og det ble ikke nevnt da formannskapet 11. feb 2008 diskuterte eierskap generelt.
Vi ønsker å spørre om ordføreren vil gi bystyret mulighet til å gjennomføre en debatt ifm de foreslåtte endringene i kommuneloven. Videre ønsker vi at ordføreren gir bystyret en redegjørelse for hvordan han ser på situasjonen rundt habilitet knyttet til det faktum at han både er ordfører og styreleder i MOVAR.
Utover dette ønsker vi svar på følgende:

Hvorfor har ikke Moss kommune behandlet høringen rundt de foreslåtte endringene i kommuneloven?
Når kan vi forvente å få lagt frem kommunens eierstrategi til behandling?
Hva legger ordføreren i det at styreleder skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, og hvordan har han utført denne rollen?
I årsrapporten fra MOVAR under punktet styrets beretning, har styrelederen undertegnet på at: "Styret anser at selskapet på en god måte ivaretar sine oppgaver i henhold til de opprinnelige forutsetningene " En vesentlig del av disse forutsetningene består av konsesjonsvilkår, anser ordføreren at disse er ivaretatt på en god måte?
Det er styreleders oppgave å påse at selskapet oppfyller lovkrav, herunder konsesjonsvilkår. Ordføreren som styreleder erkjenner at han ikke har vært kjent med at konsesjonen har vært brutt. Hvorfor har han ikke vært kjent med dette? Det er nemlig hans lovpålagte plikt å gjøre seg kjent med slike forhold. Hvilke saker har vært behandlet i styremøtene, og hvorfor har han undertegnet det ovenfor nevnte punktet i årsrapporten hvis han ikke var kjent med dette forholdet?

Tage Pettersen, H

Sindre W Mork, V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**