Bystyret: Interpellasjon om befolkningsutviklingen

Både under budsjettbehandlingen i høst og senere har Venstre uttrykt bekymring om befolkningsutviklingen i Haugesund. Vi opplever at det flytter flere fra Haugesund til andre norske kommuner enn det som flytter til Haugesund fra andre steder i landet. Tore Nilsen har fremmet en interpellasjon til bystyret om dette. Les hele interpellasjonen her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Befolkningsutviklingen i Haugesund, tiltak for å redusere innenlands utflytting m.m.

Tore Nilsen

Foto: Vidar Grundetjern

Tallene for befolkningsutviklingen i Haugesund i 2007 er nå klare. I sum viser tallene en netto befolkningsvekst på nær 650 personer. Dette er en gledelig utvikling og følger flere år med høy befolkningsvekst. Bak disse tallene ligger imidlertid også andre trender som gir grunnlag for bekymring.

Om vi ser på de ti største kommunene i Rogaland finner vi at Haugesund har det laveste fødselsoverskuddet av disse kommunene. Sandnes har et fødselsoverskudd som er mer enn tre ganger høyere enn vårt. Stavangers fødselsoverskudd er mer enn 2,5 ganger høyere enn Haugesunds. Det lave fødselsoverskuddet skyldes både høyere dødstall og lavere fødselstall for Haugesund.

Med unntak av Eigersund er fødselstallet lavere for Haugesund enn for de andre av disse ti største kommunene i fylket. Flere kommuner, deriblant Sandnes og Stavanger har fødseltall som er over 30% høyere enn Haugesund, målt i forhold til antall innbyggere.

Tilflyttingen til Haugesund fra andre kommuner i Norge er lavere enn utflyttingen til andre norske kommuner. I løpet av de ti siste årene har vi hatt en netto innenlands fraflytting på 57 personer. I løpet av de fire siste årene alene har Haugesund hatt et "tap" på 325 personer til andre kommuner i Norge.

Dette betyr at den positive befolkningstilveksten alene skyldes arbeidsinnvandring fra utlandet. Venstre har i lengre tid påpekt behovet for utenlandsk arbeidskraft, og vi er selvsagt glade for at mange borgere fra de nye EU landene finner veien også til Haugesund. Det er hevet over enhver tvil at disse gjør en god og nødvendig innsats både i det private næringsliv og i offentlig sektor.

Årsakene til den høye arbeidsinnvandringen kan bare i liten grad tilskrives lokale forhold. Både forhold i de enkelte land som avgir arbeidskraft og forhold i vår nasjonale økonomi og den internasjonale økonomien er medvirkende årsaker. Dette gjør at Haugesund kommune er svært sårbar stilt overfor endringer i forhold som vi ikke rår over.

Vi har i den senere tiden fått flere signaler som peker i retning av endrede økonomiske forhold internasjonalt, endringer som også påvirker vår nasjonale økonomi. Det er tegn som tyder på at veksten i økonomien avtar, og at vi kan oppleve en forskyving av veksten slik at vår fordel i forhold til stater som i dag avgir arbeidskraft til Norge vil avta.

Dette vil på kort sikt kunne føre til en reduksjon i arbeidsinnvandringen. I et noe lengre perspektiv kan vi også komme til å oppleve at borgere flytter tilbake til sine opprinnelige hjemland. Erfaring viser at det skal kraftige økonomiske incitamenter til for å skape arbeidsutvandring, mens ønsket om retur til eget hjemland ikke fordrer samme grad av økonomisk stimulans.

Dette gjør at byen vår står overfor flere utfordringer. Vi kan komme til å havne i en situasjon der både privat og offentlig produksjon stagnerer, blant annet som følge av manglende arbeidskraft. Skatteinngangen kan bli lavere enn antatt og kommunens evne til å gi borgerne gode velferdstilbud blir redusert.

I en slik situasjon vil det være avgjørende at vi klarer å trekke til oss innenlandsk arbeidskraft. Tallene fra SSB viser at det gjør vi ikke i dag. Vi vet dessverre ikke nok om hvem som flytter, hvorfor de flytter og hva som kunne vært gjort for å forhindre utflytting. Det lave fødselsoverskuddet kan tyde på at det er unge mennesker i etableringsfasen eller like før etableringsfasen som velger å flytte. Dette gir i seg selv grunnlag for bekymring.

Undertegnede er kjent med at det for tiden pågår et arbeid med sikte på å gjøre det lokale arbeidsmarkedet kjent for innenlandsk arbeidskraft og skape økt rekruttering av norsk arbeidskraft til Haugesund. Dette er et viktig arbeid som forhåpentligvis vil gi resultater. Ting kan imidlertid tyde på at utfordringene i like stor grad er knyttet til å beholde eksisterende arbeidskraft i kommunen.

På denne bakgrunn vil jeg stille ordføreren følgende spørsmål:

I hvilken grad foreligger det undersøkelser som viser hvilke befolkningsgrupper som flytter fra Haugesund og årsakene til slik utflytting? Dersom slike undersøkelser ikke finnes, vil ordføreren ta initiativ til at slike undersøkelser blir gjort?

Vil ordføreren videre ta initiativ til at bystyret får framlagt en sak der alle ulike aspekter ved befolkningsutviklingen kan bli gjenstand for en bred debatt som kan munne ut i en helhetlig strategi for en stabil positiv befolkningsutvikling i byen vår?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**