Flertall for bred utredning av turvegalternativer på Gausel

Hele kommunalstyret for byutvikling sto bak ønsket om en bred vurdering av hvordan turvegen langs Gausel skal bygges. – Dette er en svært viktig sak, sier Venstres Helge Solum Larsen, som er nestleder i utvalget og som fremmet forslaget. – Området har flotte naturkvaliteter og interessant kulturhistorie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den endelige planen skal vise hvordan turveg skal gjennomføres fra Boganeset og sydover. Det er nødvendig med regulering på strekningen fra Boganesviken til Frøystad gård. Forslaget administrasjonen la frem var for en smal passasje langs sjøen.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

– Området har betydelige naturkvaliteter, sier Solum Larsen. Boganesviken er et vesentlig vadeområde for fugl, kanskje det viktigste i hele kommunen. I dette sjøområdet må vi få på plass et naturvernområde som ikke tillater noen alvorlige inngrep. Lenger sør er det betydelig kulturhistorisk interessant bebyggelse, flott vegetasjon og andre viktige landskapstrekk.

Helt i sør av planområdet, ved Frøystad, skal det vurderes å gjøre Sandholmen og Gauselholmen tilgjengelig for folk gjennom en bruforbindelse.

Administrasjonen ville også i tordagens møte ha avklart prinsippene for en ny regulering av gaten Gauselvågen. Kommunalstyret så behov for å se dette i sammenheng med turvegen langs sjøen.
Det vil også nå bli mulig å stoppe en ukontrollert fortetting i området.

Dette er kommunalstyret enstemmige vedtak:

Saken tilbakesendes administrasjonen.
Planområdet utvides til å omfatte arealene fra sjøen og til og med gaten Gauselvågen, fra gnr 14 bnr 267 i sør til bru over jernbanen ved Gauselvågen i Nord.

Det skal fremlegges to alternativer til førstegangsbehandling. I tillegg til alternativ langs sjøen skal det vises et alternativ som følger gaten Gauselvågen.
Det skal også vises mulige gangvegforbindelser mellom sjøen og gaten Gauselvågen.

I forbindelse med naturvernområde sjø/vassdrag skal det ikke planlegges /tillates inngrep i strandsonen som bryter med det overordende naturvernformålet.

Det må gis faglige vurderinger av fugle- om hekkeområdene i området.

Karakteristisk verneverdig bebyggelse, vegetasjon og landskap skal vurderes regulert til spesialområde bevaring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**