Bygninger for omsorg

Bygningsmessige endringer i omsorg er et vanskelig spørsmål som må utredes nøye. Jeg mener uansett at før man kaster seg inn i denne debatten, bør man ha en debatt om innholdet i eldreomsorgen, og bli enig om hva innholdet skal bestå av, og hvilken kvalitet innholdet skal ha.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mellom annet hvilke krav til standarder må man sette til de helse- og omsorgstjenester som skal leveres til de eldre i Meløy.
Når dette er avklart kan man diskutere hvordan man fysisk skal legge opp den fremtidige virksomhet. Vi vet jo at antall eldre øker, og at de eldre lever lengre og at sykeligheten av den grunn øker. Samtidig vet vi at sykehusene blir raskere og raskere til å sende pasienter tilbake til hjemkommunen. Pasienter som av den grunn ofte krever mye ressurser. I kombinasjon med at dagens innhold og kvaliteten på dagens innhold må styrkes, ser vi at ressursbehovet til eldreomsorgen vil øke betydelig i årene fremover.
Av den grunn bør en komme frem til kostnadseffektive løsninger når det gjelder både driften av fremtidens eldreomsorg i Meløy og når det gjelder kostnadseffektive investeringsløsninger. I dette bildet kan det være en nærliggende tanke å bygge nytt, avansert og fremtidsrettet sykehjem/omsorgsenter i Meløy og flytte dagens helsefunksjoner inn i eksisterende sykehjem på Ørnes. Med et moderne og fremtidsrettet omsorgssenter som inneholder de funksjoner vi i dag finner på Ørneshaugen, og hvor beboerne kan fungere slik de i dag gjør på Ørneshaugen, er det jo også nærliggende å tenke tanken på salg av Ørneshaugen. Slik kan man delfinansiere et eventuelt nytt og fremtidsrettet sykehjem/omsorgsenter i Meløy. Dette er imidlertid spørsmål som må utredes nøye.

Bjørn Sleipnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**