Forsvarlig pasientbehandling på legevakta?

Alle som har besøkt legevakten ved St. Olavs Hospital vet at det periodevis er veldig lange ventetider for behandling. I tillegg så har Helsetilsynet sin rapport avdekket at St. Olavs Hospital, Trondheim ikke har tilstrekkelig planlagt styring. Dette gir en risiko for at forsvarlig pasientbehandling ikke sikres. I formannskapsmøtet i Trondheim i dag stilte Jon Gunnes spørsmål om dette til rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Gunnes

– Vi får opplyst gjennom media at pasienter ikke får god nok behandling når de oppsøker akuttmottakene ved landets sykehus. Trondheim kommune driver legevakten som tar imot pasienter som grunnet sykdom og skade trenger øyeblikkelig hjelp og som ikke kan få et tilbud hos sin fastlege.
Alle som har besøkt legevakten ved St. Olavs Hospital vet at det periodevis er veldig lange ventetider for behandling. Er dette forsvarlig pasientbehandling? sa Gunnes under formannskapsmøtet.

I tillegg la han vekt på at helsetilsynet sin rapport har avdekket at St. Olavs Hospital, Trondheim har
et lovbrudd: Ikke tilstrekkelig planlagt styring. Dette gir en risiko for at forsvarlig pasientbehandling ikke sikres. På bakgrunn av dette er Gunnes og Venstre bekymret for om akuttbehandlingen for Trondheims befolkning er god nok. Spørsmålet fra Gunnes til rådmannen var dermed som følger: Hva gjøres fra kommunens side for å bedre pasient-behandlingen for øyeblikkelig hjelp?

Rådmannen konkluderer i sitt svar med at pasientbehandlingen og ventetiden ved legevakten i Trondheim anses å være forsvarlig, men at det fortsatt må jobbes med tiltak slik at ventetid holdes innenfor forsvarlige grenser. Ikke minst gjelder dette pasienter med akutt og/eller alvorlig sykdom. Rådgiving og bedre tilgjengelighet til fastlegene er de viktigste tiltakene for å få ned ventetiden i prioriteringsklasse grønn. Tiltak vil vurderes fortløpende ut i fra registreringer av pasientpågang, ventetidsavvik i henhold til målsetningene og den planlagte brukerundersøkelsen.

Legeplanen, herunder legevaktsplanen, er under rullering og vil bli fremlagt til politisk behandling høsten 2008. I den forbindelse vil Venstre følge opp denne saken, og sørge for at nødvendige tiltak for å få ned ventetida ved legevakta blir gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**